Search form

Sir 27

1Minw b'a fɛ ka fɛɛn caaman sɔrɔ,

olu be hakɛ kɛ siɲɛ caaman.

Min b'a fɛ ka kɛ fɛntigi ye,

o tigi b'a ɲaa tugu le.

2Gween be don kogo kabakuru fila cɛ cogo min na,

o cogo la, hakɛ be don feerelikɛla ni sannikɛla cɛ.

3Ni mɔgɔ min ma kɛ Matigi ɲasiranbaga ye kosɔbɛ,

ale ka soo bena teliya ka halaki.

Mɔgɔ be lɔn a ka fɔta fɛ

4Ni u be fɛɛn tɛntɛnna,

a ɲaga be to cogo min na,

o cogo la,

mɔgɔ ka fili be ye a ka kuma na.

5Dagadilanbaga ka daga ɲa be lɔn tasuma kɔnɔ cogo min na,

o cogo la, adamaden be kɔrɔbɔ a kumatuma na.

6Yiri deenw b'a suun ladoncogo yira cogo min na,

o cogo la, adamaden kɔnɔnako be lɔn a ka kuma seen fɛ.

7Kana kɔn ka mɔgɔ si tɔgɔɲuman fɔ,

n'i m'a tigi ka kuma mɛn fɔlɔ,

bari, n'i y'a tigi lamɛn,

o tuma na, i be faamuli sɔrɔ.

Kolɔn tɔnɔ

8N'i banbana kɛwaliɲuman na,

i bena se k'a kɛ,

a kɛra ten,

a bena kɛ i ko faniɲuman i kanna.

9Kɔnɔ minw ye siya kelen ye,

olu le be jɛn ka sigi,

o cogo la, tiɲɛ te taga k'a tigi to.

10Jara b'a ka sogo dɛndɛ cogo min na,

kojugu fana be mɔgɔ tilenbali dɛndɛ ten.

11Lɔnniya be sɔrɔ Alaɲasiranbagaw ka kuma na tuma bɛɛ,

nga naloman be yɛlɛmayɛlɛma i ko kalo.

12I kana mɛn kojugu nalomanw cɛma,

nga n'i be kolɔnbagaw cɛma,

waati min y'i diya, o kɛ.

13Nalomanw ka kuma be na ni dusubɔ ye,

u ka yɛlɛko yɛrɛ ye fɛnjugu ye.

14Mɔgɔ min be kali tuma bɛɛ,

ale ka kuma be mɔgɔ farisi wili ka lɔ.

N'a be sɔsɔli la,

fɔɔ i k'i tulo datugu.

15Yɛrɛboɲala ka sɔsɔli be laban ni joli bɔn ye.

A ka nɛnili be mɔgɔ tulo gwan.

Gundo mara

16Mɔgɔ min be gundo fɔ,

o tigi be lanaya ban a yɛrɛ faan fɛ,

a te se ka terisɔbɛ sɔrɔ tugu.

17E k'i teri kanu ka kɛ kantigi ye a fɛ,

nga n'i y'a ka gundow fɔ,

i kana ta'a fɛ tugu.

18Mɔgɔ be bɔnɔ a balima sanin na cogo min na,

o cogo la, i be bɔnɔ e sigiɲɔgɔn ka teriya la.

19Kɔnɔnin be bɔsi i bolo ka taga cogo min na,

o cogo kelen na,

e y'i tɔɲɔgɔn to a bɔsira i la.

20I kan'a fɔ ko i b'a kɔɔ gwɛn,

a tagara pewu,

i ko minan, min y'a yɛrɛ fosi ka bɔ jaan na.

21N'i ye mɔgɔ mandimi,

o be se ka furakɛ,

walima n'i ye mɔgɔ nɛni,

aw be se ka bɛn tugu,

nga ka mɔgɔ ka gundo fɔ,

cogo wɛrɛ t'o la.

Filakanfɔ

22Mɔgɔ min b'a ɲaa kɔmikɔmi,

o ye miirijugu tigi ye.

N'i bɔr'a kala ma, kana gwɛrɛ a la.

23E ɲafɛ, a dalakuma ka di kosɔbɛ,

a be nisɔndiya kosɔbɛ i ka kuma na.

Nga e kɔɔ mana don dɔrɔn,

a b'a daa yɛlɛma.

A be ele yɛrɛ ka kuma le ta k'i seen don koo la.

24Koo caaman man di ne ye,

sankofɛrɛ nin tigilamɔgɔ ɲɔgɔn,

a koo fana man di Matigi ye.

25Mɔgɔ be kabakuru min fili sanfɛ,

o le be jigi e kunna.

N'i ye mɔgɔ bugɔ dabari la,

e fana bena bugɔ ten.

26I ye dingɛ min bɔ,

e yɛrɛ le bena ben a kɔnɔ.

I yɛrɛ ka jaan lanin le bena i minɛ.

27Mɔgɔ be kojugu min kɛ,

o juru sara le be bɔ a la,

fɔɔ a yɛrɛ t'o bɔyɔrɔ lɔn.

28Mɔgɔ lɔgɔbɔ ni nɛnili ye yɛrɛboɲala ka koo ye.

Jara be dɛn ka sogo kɔnɔ cogo min na,

jalaki be o mɔgɔ ɲɔgɔn kɔnɔna ten fana.

29Alaɲasiranbaga ka bɔnɛ ka di mɔgɔ min ye,

o tigi be jaan kɔnɔ,

o tigi kɔni bena tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka sa.

Yafa ani dimi mara

30Ka dimi mara, walima e dusu ka wili,

o ye koo ye min ma ɲi.

Kojugukɛla b'a ka kuntigiya kɛ o yɔrɔ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index