Search form

Sir 28

1Mɔgɔ minw b'u mɔnɛ bɔ,

Matigi ben'a mɔnɛ bɔ olu la,

a tena u ka hakɛ si ye k'o to yen fewu.

2E balima ka fili yafa a ma,

o la, n'i be Matigi dali tuma min na,

a bena e ka hakɛ fana yafa.

3N'i diminin be i tɔɲɔgɔn kɔrɔ,

i be se ka Matigi dali cogo di i kɛnɛyako la?

4N'i te se ka makari i tɔɲɔgɔn na,

i be se ka Matigi dali cogo di i ka hakɛ la?

5Ele adamadentɔ,

ni e be dimi mara,

jɔn le bena e ka hakɛ yafa e ma sa?

6Miiri i laban cogo la,

ka ɲɔgɔnkɔniya dabila.

I hakili to saya n'a kɔfɛ koow la,

ka sariya bato.

7Sariya koo to i kɔnɔ,

i kana dimi mara i tɔɲɔgɔn kama.

Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka bɛɛn kosɔn,

kana miiri tugu kojugu la a ye minw kɛ i la.

Kɛlɛkow

8I yɛrɛ to gɛrɛfɛ kɛlɛ waati la,

o la, i jalakiko bena kɛ dɔɔni ye,

bari mɔgɔmurutinin be kɛlɛ juguya.

9Kojugukɛla be kɛlɛ wili teriw cɛ k'u faran,

a be bɛɛn cɛn mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ.

10N'i be tasuma lalaga,

a be boɲa,

n'i b'i kuun gwɛlɛyara,

o be kɛlɛ juguya.

Ni barika be mɔgɔ min na,

o tigi be baarakolon kɛ fana,

ni wari b'a fɛ,

a dimi fana man gwɛlɛ.

11Ni ɲɔgɔnfaamubaliya barila ka sɔrɔ,

koo be gwan,

ni dusu gwanna,

ɲɔgɔnmandimi be na.

12N'i ye takami fiyɛ,

tasuma be mana,

n'i ye daji tu a kan, a be faga.

Daa le b'o koo fila bɛɛ kɛ.

Dajugu

13Dajukɔrɔkumafɔbagaw ni filankanfɔw danganin lo.

U be bɛɛn cɛn mɔgɔ caaman cɛ.

14Dajugutigiw ye mɔgɔ caaman ta cɛn,

u y'a kɛ mɔgɔ nunu y'u faso bila.

U ye dugu barikamanw halaki,

gwaso barikamanw benna u sababu la.

15U kɛra sababu ye muso kantigiw furu sara,

u y'a kɛ u bɔnɛna u wasiji la.

16Mɔgɔ min be mɛnni kɛ u fɛ,

o tigi te ɲasuma sɔrɔ,

o tigi fana te hɛrɛ sɔrɔ.

17Busan bugɔli be mɔgɔ mandimi dɔrɔn,

nga dajugu be mɔgɔ mako sa pewu.

18Kɛlɛkɛminan ye mɔgɔ caaman faga,

nga o ta ka dɔgɔ ni dajugu ta ye.

19A ka balawu ma se mɔgɔ min ma,

walima a ka fariya ma min sɔrɔ,

o tigi dagamuna.

A ka tɔɔrɔ ma la mɔgɔ min kan,

walima mɔgɔ min ma kɛ a ka jɔɔ kɔnɔ,

o tigi dagamuna.

20Bari, a ka tɔɔrɔ ka gwɛlɛ i ko nigɛ,

a ka jɔɔ be i ko zira jese.

21Dajugu be na ni saya min ye,

o ka jugu haali,

e ka sa, o yɛrɛ ka fisa ka to ale bolo.

22Nga a ka foyi te se Alaɲasiranbaga kɔrɔ,

a ka tasuma te mɔgɔtilennin jɛni.

23Dajugu ka balawu be se Matigi ɲasiranbaliw le kɔrɔ,

a ka tasuma be mana olu le kan n'a te faga fewu.

A bena girin u kan i ko jara,

a bena u halaki i ko waraninkala.

24-25E be ŋɔni kɛ k'i ka foro lamini cogo min na,

e k'i daa tugu ka ɲa ten fana.

E b'i janto i ka warigwɛ n'i ka sanu na cogo min na,

e k'i kumacogo kɔlɔsi ten fana.

26N'i t'a fɛ ka don i ɲinibaga bolo,

i k'i yɛrɛ kɔlɔsi i daa kana i ɲagami.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index