Search form

Sir 29

Fɛɛn dɔndɔ

1Makaritigi le be mɔgɔ dɔndɔ fɛɛn na,

n'a y'a tigi dɛmɛ,

o ye Ala ka sariya batoko ye.

2N'i tɔɲɔgɔn dɛsɛra,

i ka juru don a la.

I ye juru min ta,

e ka banba k'a sara a waati la.

3I ka fɔta bato,

janko mɔgɔw ka la i la,

o la, e mako mana kɛ fɛɛn minw na,

i b'o sɔrɔ.

4Mɔgɔ caaman be juru jati i ko u halala,

o la, u be juru donbaga nii tɔɔrɔ.

5Sanni juru ka sɔrɔ, u b'o tigi fo ka ɲa,

u b'u yɛrɛ majigi ka o tigi ka nafolo koo fɔ.

N'a saratuma sera, u be munumunu,

u nimisanin le b'a sara.

U be fɔta sɔrɔ tuma bɛɛ.

6U man'a tilancɛ sɔrɔ k'a sara juru donbaga ye,

o be kɛ ale fɛ kunnadiya ye.

N'o tɛ, ale lo bololafɛn bɔsir'a la,

ka tila ka jugu sɔrɔ a yɛrɛ la gwansan.

Min bena to k'a danga ani k'a nɛni juru saratuma na.

Yanni a be boɲa sɔrɔ, ayi,

u b'a dɔgɔya le.

7O kama, mɔgɔ caaman be ban ka juru don,

juguya tɛ dɛ, yɛrɛminɛ lo,

janko u kana bɔnɔ u bololafɛnw na gwansan.

Dɛsɛbagatɔw sɔn

8muɲu dɛsɛbagatɔ kɔrɔ.

N'i b'a fɛ k'a sɔn ni fɛɛn min ye,

kan'a to a ka kɔnɔni kɛ ka dɛsɛ.

9Dɛsɛbagatɔ dɛmɛ Ala ka sariya kama,

kan'a bololakolon bila ka taga,

bari a dɛsɛnin lo.

10E ka bɔnɔ i ka wari la e balima,

walima i teri kosɔn,

o ka fisa k'a to a be toli kabakuru dɔ kɔrɔ.

11E ka nafolo minɛ ka kɛɲɛ ni sankolo la Ala sago ye.

O bena fisaya i ma n'i ka sanu mara ye.

12Dɛsɛbagatɔw sɔn k'i ka sini ɲasigi labɛn,

o bena kɛ sababu ye k'i bɔ bɔnɛ la.

13E ye ɲuman min kɛ dɛsɛbagatɔw ye,

o ka fisa ni yɛrɛtangafɛn barikaman ye,

o ka fisa ni taman gwiliman ye,

u bena na e tanga i juguw ma.

Ka lɔ n'i tɔɲɔgɔn ka koo ye

14Mɔgɔɲuman be lɔ n'a tɔɲɔgɔn ka koo ye,

nga mɔgɔ min t'a tɔɲɔgɔn jati,

ale fɔnna boɲa bɛɛ la.

15Mɔgɔ min lɔra n'i ka koo ye,

kana ɲinɛ o koɲuman kɔ,

bari a y'a yɛrɛ nii di e kosɔn.

16Kojugukɛla b'a ka juru sarabaga ka nafolo cɛn.

17Ɲumanlɔnbali tetejugu b'a kisibaga bila.

18Ka lɔ n'i tɔɲɔgɔn ka koo ye,

o ye mɔgɔɲuman caaman ta cɛn.

A y'u talontalon i ko sanfɔɲɔba be kɔgɔji kɛ cogo min na.

A kɛra sababu ye fangatigiw y'u faso bila,

u tagara to jamana wɛrɛ la.

19Ni kojugukɛla ko ale be lɔ ni mɔgɔ dɔ ka koo ye,

a bena to a la, a te bɔ.

N'a ye tɔnɔjugu ɲini,

o bena jalaki kitiyɔrɔ la.

20E tɔɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛɲɛ n'i seko ye,

nga e k'i yɛrɛ kɔlɔsi, e kana to a la.

Ɲɔgɔn dɛmɛbaliya

21Adamaden ka makoyagwɛlɛn ye jii ni dumuni ani faniw,

ni boon ye min b'a sutara.

22Ka balo fantanya la i yɛrɛ ka soo,

o ka fisa ka to mɔgɔ wɛrɛ ka soo

ka dumunibabaw kɛ.

23Caman b'i bolo wa, fitini lo wa,

a k'i wasa.

O la, mɔgɔ si ten'a fɔ i ye ko e ye lonan ye.

24Ka to ka yaalayaala luuw kɔnɔ,

o ma ɲi.

N'i te i yɛrɛ ka soo, kuma t'i daa la.

25I be dumuni ni jii di mɔgɔw ma,

u t'a lɔn i ye.

U ka kumakolon makɔnɔ k'a mɛn:

26«Na yan, lonan,

dumuniyɔrɔ labɛn.

Ni fɛɛn dɔ b'i bolo,

i k'o di ne ma n k'a dumu.

27Bɔ yan, lonan,

ne ye mɔgɔsɔbɛ dɔ wele,

ne balima dɔ bena na bɔ n ye,

n mako be boon na.»

28O ye kogwɛlɛn ye mɔgɔsɔbɛ fɛ,

n'i te naloman ye,

a ka gwɛlɛ u k'i minɛ ten,

k'i jati tɔnɔɲinibaga ye dama.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index