Search form

Sir 32

Yɛrɛminɛcogo

1N'u ye dumuniba ɲamɔgɔya d'i ma,

kana i yɛrɛ boɲa.

E k'i yɛrɛ minɛ i ko mɔgɔ tɔw,

e k'i janto u la, o kɔ,

i ka taga sigi.

2I ka kɛta bɛɛ kɛ, o kɔ,

i ka taga sigi,

i ka nisɔndiya i ka baaraɲuman kosɔn.

I ka kan ni boɲa min ye,

i bena o sɔrɔ.

3Ni e le y'u mɔgɔkɔrɔba ye,

i be fɛɛn min lɔn, o fɔ.

Nga i kana fɔlikɛlaw bali u ta la.

4Ni jama b'i lamɛnna tuma min na,

kana kuma ka dama tɛmɛ,

o t'i ka lɔnniya yirawaati ye.

5Ka fɔli kɛ dumuniba kɛyɔrɔ la,

o ni ka kabakuru sɔngɔgwɛlɛn don bololanigɛ sanulaman kan,

o le ye kelen ye.

6Ka bololanigɛ dilan ni kabakuru sɔngɔgwɛlɛn ye,

k'o don minan sanulaman kɔnɔ,

o ni fɔlikɛ duvɛn minyɔrɔ la le ye kelen ye.

7N'i ele le ka dɔgɔ u cɛma,

ni u y'i dali siɲɛ fila,

walima saba i be se ka kuma.

8Tilen ka kuma,

koo caaman fɔ dakuru ɲaa damani kɔnɔ.

I yɛrɛ yira ko i be koo kala ma,

nga e te foyi fɔra le.

9Kana i yɛrɛ boɲa mɔgɔbabaw cɛma,

kana kuma i kunfɛ mɔgɔkɔrɔbaw cɛma.

10Sanmanamana be taga ni sanpɛrɛn ye cogo min na,

o cogo la fana, ɲuman be taga ni yɛrɛminɛ ye.

11Ni waati sera, wili,

kana munumunu.

Taga soo joona.

12O yɔrɔ la, i bena se ka ɲanagwɛ, k'i diyanako kɛ.

Nga kana kuma i kunfɛ ka dɔ hakɛ ta.

13O bɛɛ kɔ, e k'i Danbaga Ala fo,

ale min be ɲuman kɛ i ye kosɔbɛ.

TILANYƆRƆ NAANINAN

Alaɲasiran

14Mɔgɔ min be siran Matigi ɲa,

o tigi sɔnna ladili ma.

Min be Matigi ɲini sɔgɔma joona,

o tigi b'a ka dɛmɛ sɔrɔ.

15Mɔgɔ min be janto Matigi ka sariya la,

o tigi ben'a ka makoɲafɛn sɔrɔ.

Nga min te janto a la,

o tigi be ben.

16Mɔgɔ minw be siran Matigi ɲa,

olu b'a sago lɔn.

U be koɲuman min kɛ,

o bena manamana i ko yeelen.

17Kojugukɛla te sɔn ladili ma,

a be cogo sɔrɔ k'a kuun gwɛlɛya ka koo kɛ.

18Mɔgɔ min ye ladili sɔrɔ,

o tigi be miiri tuma bɛɛ.

Nga Alaɲasiranbali ni yɛrɛboɲala te siran fewu.

19Kana foyi kɛ n'i ma miiri fɔlɔ,

o la, i tena nimisa.

20Kana sɔn ka sirajugu ta,

janko i kana talon kabakuruw la.

21E te sira min lɔn,

kana e jigi la o kan.

22Hali k'i to n'i deenw ye,

i yɛrɛ kɔlɔsi.

23Kɛ kantigi ye i ka kɛtaw bɛɛ la,

o ye Ala ka sariya batoko ye.

24Mɔgɔ min be sariya bato,

o tigi be janto a yɛrɛ la.

Min y'a jigi la Matigi kan,

o tigi tena dɛsɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index