Search form

Sir 34

Sikow

1Jigi gwansan be mɔgɔkolon lafili,

siko be naloman nisɔndiya.

2Mɔgɔ min be siko jati,

o tigi be i ko min b'a fɛ ka fɛɛn suma,

walima fɔɲɔ minɛ.

3Min be ye siko la,

o ye jaa dama le ye.

O te foyi ye,

a be i ko jaa min be ye dubalen na.

4Fɛɛn saniyanin be se ka bɔ fɛɛn nɔgɔnin na wa?

Tiɲɛ be se ka bɔ galon na wa?

5Koo nataw yeko ni taamasiɲɛ lɔnko, ani siko lɔnko,

kuun te o si la, o ye hakili ɲagamiko dama le ye,

i ko muso ka tiin waati.

6Kana u jati,

fɔɔ ni sankolo la Ala le y'o yira i la k'i lasɔmi.

7Bari, siko ye mɔgɔ caaman ɲagami.

Minw tun lara u la,

olu benna bugubugu.

8Ala ka sariya le be mɔgɔ dafa,

a yɔrɔ ka jan nunu na.

Lɔnniya be bɔ mɔgɔtilennin daa la tigitigi.

Taamako

9Mɔgɔ min ye taamajanw kɛ,

o tigi ye koo caaman faamu.

Mɔgɔ min ye koo ye,

o le be kuma ni hakilitigiya ye.

10Kɔrɔbɔli ma se ka ye mɔgɔ min ma,

o tigi te koo caaman lɔn.

11Nga mɔgɔ min ye taamajan kɛ,

o tigi be koo caaman lɔn.

12Ne ye koo caaman ye n ka taamaw seen fɛ,

ne ye min faamu,

o tɛmɛna ne ka fɔta kan.

13Faratigwɛlɛnw ye ne sɔrɔ siɲɛ caaman,

nga ne kisira n ka lɔnniya barika la.

Alaɲasiran

14Minw be siran Ala ɲa,

olu bena sijan sɔrɔ.

15Bari u jigi be min kan,

o le ye u Kisibaga ye.

16Mɔgɔ min be siran Ala ɲa,

o tigi tena siran foyi ɲa.

A te siran foyi ɲa,

bari a jigi be Ala le kan.

17Mɔgɔ min be siran Ala ɲa,

o tigi dagamuna.

18A ben'a jigi la jɔn le kan?

Jɔn le ben'a dɛmɛ?

19Ala koo ka di minw ye,

a be olu kɔlɔsi.

U tangabaga barikaman lo,

u dɛmɛbagasɔbɛ.

A b'u tanga fɔɲɔjugu ma,

a be suma kɛ u ye tile gwantuma na,

a b'u tanga kojugu ma janko u kana ben.

20A be mɔgɔ jaa gwɛlɛya,

a b'a to mɔgɔ be nisɔndiya,

a b'a to sii ni kɛnɛya,

ni hɛrɛ be sɔrɔ.

Alasira min ka ɲi

21Ka namarafɛn bɔ saraka ye Ala ma,

o ye ɲadonya ye.

22Ala te sɔn a ka sariya cɛnbagaw ka boɲafɛn na.

23Fɛɛn bɛɛ kuntigi te sɔn Alaɲasiranbaliw ka boɲafɛnw na,

a fana te saraka filɛ ka sɔrɔ ka hakɛ yafa.

24N'i ye fɛɛn minɛ dɛsɛbagatɔ fɛ,

ka sɔrɔ k'o bɔ saraka ye Ala ma,

o ni ka deen minɛ k'a faga a faa ɲana,

o le ye kelen ye.

25Dɛsɛbagatɔ ka dumuni le y'a nii ye.

Mɔgɔ min y'a jɛn o la,

o tigi ye mɔgɔfagala ye.

26N'i y'i tɔɲɔgɔn ka daladumuniko cɛn a fɛ,

o ni a faga bɛɛ ye kelen ye.

27N'i banna ka baarakɛla ka sara d'a ma,

o ni mɔgɔ faga ye kelen ye.

28Ni dɔ be lɔli kɛra,

ni tɔ kelen b'a cira,

u fila bɛɛ bena mun le sɔrɔ ni fu tɛ?

29Mɔgɔ kelen be duba kɛra,

tɔ kelen be danga kɛra,

u Kuntigi bena mɛnni kɛ juman fɛ u fila la?

30N'i y'i yɛrɛ saniya suu maganin kɔ,

ka tila ka taga maga a la tugu,

e yɛrɛ saniyakun kɛra mun ye sa?

31O ni mɔgɔ min ye suun don

janko a ka hakɛ ka yafa,

a be tila ka taga o ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugu,

o le ye kelen ye.

Jɔn le bena mɛnni kɛ a ka dalili la?

A ka suun donkun kɛra mun ye?

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index