Search form

Sir 35

Ala batoko

1Ala ka sariya batoko,

ni saraka caaman bɔ le ye kelen ye.

2Ka sɔn ka taama ka kɛɲɛ ni Ala ka fɔta ye,

o ni kisili saraka bɔ le ye kelen ye.

3Ka koɲuman kɛ mɔgɔ ye,

o ni suman saraka bɔ le ye kelen ye.

4Ka dɛsɛbagatɔ sɔn,

o ni foli saraka bɔ le ye kelen ye.

5Matigi be min fɛ,

o ye k'i yɛrɛ yɔrɔ jaɲa kojugu la.

Ka kojugu kɛ dabila,

o ni kojugu yafa saraka bɔ le ye kelen ye.

6Kana taga Matigi ɲakɔrɔ n'i bololakolon ye fana.

7Sarakaw bɔ, bari a b'o ɲini an fɛ.

8Mɔgɔtilennin ka saraka ka ɲi,

a kasa diman be yɛlɛ fɔɔ Fɛɛn bɛɛ kuntigi fɛ.

9Ala be sɔn mɔgɔtilennin ka saraka ma,

a te ɲinɛ a kɔ fewu.

10N'i be Matigi boɲana tuma min na,

i k'o kɛ ni timinadiya ye.

N'i ko e b'i ka sɛnɛfɛn deen fɔlɔ d'a ma,

i kan'a niyɔrɔ dɔgɔya.

11N'i b'i ka suman saraka o saraka bɔ,

i k'o kɛ ni nisɔndiya ye.

E k'i ka jaka di ni dusudiya ye.

12Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ye min d'i ma,

a boɲa ka kɛɲɛ n'o ye.

I ka timinadiya ka kɛɲɛ n'i ka sɔrɔ ye.

13Matigi te ɲumanlɔnbali ye,

e ye min d'a ma,

a bena o ɲɔgɔnna caaman seg'i ma.

Kititigɛla tilennin

14Kana miiri ko i be se ka Ala ka dɛmɛ sɔrɔ ni boɲafɛn ye,

a bena ban i ka boɲafɛnw na.

15Kana i jigi la namarafɛn kan k'a boɲa n'a ye,

Matigi ye kititigɛla ye,

a te mɔgɔ bɔ mɔgɔ la.

16A te ban ka dɛsɛbagatɔ dɛmɛ,

a be sɔn dusukasitɔ ka dalili la.

17A te ban falatɔ ka dalili la,

a be firiyamuso ka sigɛnkuma lamɛn.

18A ɲaa be firiyamuso ɲaji jigitɔ la.

19Firiyamuso nin b'a tɔɔrɔbaga jalakira min na,

a b'o mɛnna do.

20Mɔgɔ min be baara kɛ Matigi ye a sago la,

o tigi bena sigiyɔrɔɲuman sɔrɔ a fɛ.

A ka dalili bena minɛ.

21Mɔgɔmajiginin ka dalikan be taga fɔɔ sankolo la,

fɔɔ ka taga se Ala fɛ.

A te lɔ yɔrɔ si, a te ban,

fɔɔ Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala k'a jaabi,

22ka mɔgɔtilenninw ka tiɲɛ fɔ.

Matigi tena mɛn k'u jaabi,

a tena muɲu u tɔɔrɔbagaw kɔrɔ.

Waati dɔ bena se,

mɔgɔ minw te makari,

a bena olu kɔɔ kari.

23A ben'a mɔnɛ bɔ siya wɛrɛw la,

fɔɔ ka yɛrɛboɲalaw halaki,

k'u ka fangakolon cɛn.

24A bena adamadenw sara ka kɛɲɛ n'u ka kɛwaliw ye,

a bena u sara ka kɛɲɛ n'u ka miiriyaw ye,

25fɔɔ a ka lɔ n'a ka jama ka koo ye,

k'a kɛ u be nisɔndiya a ka makari kosɔn.

26Sanji na ka ɲi cogo min na jaa tuma na,

a ka makari be ten dusukasi tuma na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index