Search form

Sir 36

Isirayɛlidenw ka hɔrɔnya dali

1Ala, makari an na,

makari an na, diɲɛ tigi Ala.

2A to siyaw bɛɛ ka siran i ɲa.

3I bolo wili siya wɛrɛw kama,

janko u k'i ka sebagaya ye.

4I y'an jalaki k'a yira u la ko i ye Ala ye.

O la do, u halaki fana k'a yira an na k'i be se.

5A to u k'i lɔn i ko an y'i lɔn cogo min na,

u k'a lɔn ko Ala wɛrɛ te yen ele kɔ.

6E ka kobabaw kɛ tugu,

segi e ka kabakow kan.

7E ka seko yira,

ka boɲa la i yɛrɛ kan.

8A to i dusu kae wili,

k'i ka dimi yira.

9An kɛlɛbagaw halaki,

an juguw tunu pewu.

10A to waati ka se joona,

e hakili ka to waati latigɛnin na.

A to u b'i ka kobabaw lakali.

11Minw mana se ka boli,

a to mɔnɛbɔ tasuma ka olu jɛni.

Minw b'i ka jama tɔɔrɔla,

olu ka halaki.

12A to an juguw kuntigiw kuun ka ci,

olu minw b'a fɔra ko:

«An ɲɔgɔn tɛ.»

13Yakuba kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛn.

16bU niyɔrɔ di u ma i ko fɔlɔ la.

17Matigi, makari i ka jama na,

e tɔgɔ lara min kan.

Makari Isirayɛlidenw na,

i ye minw jati e deen fɔlɔw ye.

18Makari e ka ciin na,

e sigiyɔrɔ be min kɔnɔ.

Makari Zeruzalɛmu na,

min ye e ka lafiɲɛyɔrɔ ye.

19A to Siyɔn ka fa e ka kabakow kibaru la,

a to e batoso ka fa i ka nɔɔrɔ la.

20A yira ko Isirayɛlidenw y'i ka danfɛn fɔlɔw dɔ ye.

Kiraya minw kɛra i tɔgɔ la,

a to o ka kɛ.

21Mɔgɔ minw jigi b'i kan,

e k'i ka layidu dafa olu ye,

janko a ka lɔn ko i ka kiraw be tiɲɛ fɔ.

22Matigi, e ka ɲumanya kama,

e ka baarakɛlaw ka dalili lamɛn.

A to dugukolo kan mɔgɔw bɛɛ k'a lɔn ko e ye Matigi Ala ye kudayi.

Koɲuman lɔn

23Kɔnɔbara be sɔn dumuni sifa bɛɛ ma,

nga dumuni dɔw ka fisa ni dɔw ye.

24Daa be kongosogo diya lɔn cogo min na,

o cogo la, n'u be galon tigɛra hakilitigi ɲana,

a b'a lɔn.

25Kɔnɔnajuguya be na ni ɲɔgɔnfaamubaliya ye,

mɔgɔ min ye koo caaman lɔn,

o tigi le be se a kɔrɔ.

Muso woloma

26N'u ye muso di cɛɛ o cɛɛ ma,

a be sɔn o ma,

nga sunguru dɔ ka fisa ni dɔ ye.

27Muso ka cɛɲa b'a cɛɛ ɲanamini,

a yɛrɛ te se ka dɔ wɛrɛ ye o kɔ.

28Ka fara o kan,

ni muso nin be se kumaɲuman fɔ la ani a fɔcogo la,

cɛɛ wɛrɛ ka dagamu ten'a cɛɛ ta bɔ.

29Cɛɛ min ye muso sɔrɔ,

o ye sɔrɔ daminɛyɔrɔ ye,

a dɛmɛbagaɲuman lo, a jigi lo.

30Laminikogo te luu min na,

o ye soonw ta ye.

Muso te cɛɛ min fɛ, o sigɛnnin lo,

a t'a taayɔrɔ lɔn.

31Mɔgɔ te se k'a jigi la sonŋana kan,

min be yaala duguw ni ɲɔgɔn cɛ.

O cogo la fana, layɔrɔ te cɛɛ min fɛ,

ale fana be ten.

Suu mana ko k'a sɔrɔ yɔrɔ min,

a be la yen.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index