Search form

Sir 38

Furakɛla ni banabagatɔ

1Furakɛla boɲa a ka baara kama,

bari Matigi le y'a dan fana.

2Furakɛla b'a ka mɔgɔ kɛnɛya sɔrɔ

Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala le fɛ,

i ko a be boɲafɛn sɔrɔ faama fɛ cogo min na.

3Furakɛla ka lɔnniya b'a wasa,

a koo be diya mɔgɔbabaw ye.

4Furaw be bɔ waga kɔnɔ,

Matigi le y'u dan,

kolɔnbaga b'u jati.

5Musa ma lɔgɔ le kɛ ka jii saniya wa?

6Matigi y'o lɔnniya di adamaden ma,

janko ale ka se k'a tanu a ka kabakow kosɔn.

7Ala be mɔgɔ kɛnɛya o sababu la,

furakɛlaw be dimi nɔgɔya ni fura ye.

8Furakɛla be o le ta k'o baara,

kɛnɛya be sɔrɔ dugukolo kan o seen fɛ.

9N deen, n'i banana,

kana cekun bɔ i yɛrɛ la dɛ.

Matigi dali, a bena i kɛnɛya.

10I ka filikow dabila,

ka kotilenninw kɛ,

hakɛ bɛɛ dabila k'i kɔnɔ gwɛ.

11N'a see b'i ye, e ka suman,

ani wusulan ni tulu saraka bɔ Ala ye.

12O kɔ, a to furakɛla k'a ta kɛ i la fana,

bari, Matigi y'ale fana dan.

Furakɛla ka kan ka to i gɛrɛfɛ,

sabu, e mako bena bɔ a la.

13Waati dɔ, e ka nɔgɔya be bɔ furakɛla fɛ,

14bari, furakɛlaw fana b'a ɲini Matigi fɛ

ko a k'a kɛ banabagatɔ ka bana ka nɔgɔya,

ko a k'a to fura ka sɔrɔ min b'a kisi.

15Mɔgɔ min be hakɛ kɛ a Danbaga ɲakɔrɔ,

ne b'a fɛ o tigi ka bana ka don furakɛla bolo.

Dusukasiwaati

16N deen, ni mɔgɔ dɔ sara,

i ka kan ka kasi.

Kasi i ko dimiba le y'i sɔrɔ,

dusukasidɔnkili la.

A suu don ka ɲa,

kana tolon kɛ a ka kaburu la dɛ.

17Kasi kosɔbɛ, kasi yɛrɛ le.

I k'a sanga kɛ a kɛcogo la,

a mɛn ka kɛ tile kelen ye, walima fila,

janko miirijugu kana sɔrɔ a kosɔn.

O kɔ, a to i dusu be saalo.

18Tiɲɛ lo, dusukasi kojugu be se ka mɔgɔ faga,

hakiliɲagami kojugu be mɔgɔ barika ban.

19Nisɔngoya be na ni dusukasi ye tuma bɛɛ,

ni mɔgɔ ka koo kɛra i ko fantan ta,

o tigi b'o filɛ i ko danga.

20Kana sɔn ka to dusukasi la,

ban o ma, i hakili to koo nataw la.

21Kana ɲinɛ ko minw sara,

k'olu te kɔsegi tugu.

E ka dusukasi kojugu te foyi ɲa taabaga ye,

nga a be ele yɛrɛ le tɔɔrɔ.

22Min ser'a ma, o ɲɔgɔn le bena se i ma fana.

Kunu ta tun ye ale ta ye,

bii ta ye ele ta ye.

23Ni mɔgɔ tagar'a ka lafiɲɛyɔrɔ laban na,

kana to ka miiri ale la tugu.

N'a tigi nii bɔra dɔrɔn,

i dusu saalo a kosɔn.

Bololabaaraw

24N'i b'a fɛ ka kɛ lɔnnikɛlaŋana ye, ka koo lɔn,

i ka waati caaman labila masɔrɔko ye.

Mɔgɔ min ka baara man ca,

o tigi le be kɛ lɔnnikɛla ye.

25Sɛnɛkɛla bena kɛ di k'a sɔrɔ?

Ale min ka yɛrɛboɲa be dan busan minɛ la,

ka misiw bagabaga u ka taama na.

A b'a ka waati bɛɛ kɛ k'a ka baarakɛnɔ filɛ,

a be turamisɛnw dama lo koo fɔ.

26A ka miiriya be walanw wili dama le kan.

A b'a ka sinɔgɔwaati ta k'a ka misigwerenw balo.

27Fɛɛn lɛsɛbaga ni solɔbaga ta be ten fana,

u be to baara la suu fara tile kan.

Mɔgɔ min be taamasiɲɛ lafɛn dilan,

ale fana be ten.

A b'a ka waati bɛɛ ta ka muɲu

ka to fɛɛn nunu yɛlɛmayɛlɛma na,

a b'a sɔbɛ don ka taamasiɲɛ nin dilan kura ye,

a ka siɲana be kɛ a ka baara nin laban kama.

28Numu fana ta be ten k'a siginin to a ka gween gɛrɛfɛ,

a ɲaa kɔni be nigɛ baarata kan dɔrɔn.

Tasuma funteni b'a wɔsira,

a jijanin be ka faankɔnɔtasuma muɲu.

Marito mankan b'a tulo gwerenna,

o bɛɛ n'a ta, a be fɛɛn min baarala,

a ɲaa be o le la.

A b'a fɛ cogo o cogo a ka baara ka ɲa,

o la, a b'a ka siɲana bɛɛ kɛ

janko k'a cɛɲa kosɔbɛ.

29Dagadilanbaga fana be ten,

k'a to a ka baara la,

a be to ka daga yɛlɛmayɛlɛma n'a seenw ye,

a be hami a ka baara la kudayi,

a b'a ka baara bɛɛ jati minɛ.

30A be bɔgɔmana baara n'a bolo ye,

a b'a nɔɔni n'a seen ye.

A be daga nin mɔ k'a masiri,

a b'a ka siɲana bɛɛ kɛ n'a be daga jɛniyɔrɔ furan.

31O mɔgɔ nunu bɛɛ jigi b'u yɛrɛ ka baara kan,

u kelen kelen bɛɛ be se u ka baara la.

32Dugu te se ka sigi ni olu nɔɔ tɛ,

mɔgɔ yɛrɛ tun tena se ka sigi a kɔnɔ,

walima ka yaala a kɔnɔ.

Nga n'a sera dugu koo ɲanabɔli ma,

u t'u ɲininga.

33Jama lajɛnyɔrɔ la,

u te ɲafɛla sɔrɔ,

kititigɛyɔrɔ la, sigiyɔrɔ te u fɛ.

U te sariya faamu,

mɔgɔ ka kan ni min ye, u t'o lɔn.

U te se ka mɔgɔ kalan ka yeelen bɔ a ye,

ani k'a ka kɛta yira a la.

U fana te se ka lɔnniyakuma fɔ.

34U nɔrɔnin be fɛnɲumanw le la.

U be Ala dali janko u ka baara ka se ka ɲa.

Sɛbɛnnikɛla ka koo

Mɔgɔ min be jija ka Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka sariya bato,

o tigi ta te ten fewu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index