Search form

Sir 43

Tile

1Sankolo manamanacogo filɛ sanfɛ,

sanfɛ yɔrɔ lakolon gwɛnin lo.

A ka nɔɔrɔ be ye a filɛtɔ.

2Tile bɔwaati la,

o be Ala Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka baara ɲa yira.

3N'a gwanna papapa tuma min na,

a be dugukolo ja.

Jɔn be se k'a funteni kun?

4Numu be tasuma fiyɛ ka sɔrɔ k'a ka baara kɛ.

Tile min be kuluw jɛni,

ale gwannin lo ka tɛmɛ o kan siɲɛ saba.

A funteni be bɔ ka fɛɛnw jɛni.

5Matigi min y'a dan, ale ka bon,

tile b'a ka boli kɛ ale ka fɔta la le.

Kalo

6Kalo fana be bɔ a bɔwaati la,

a be saan cogo, n'a banwaati yira.

7Kalo be bɔ ka to ka dɔgɔya fɔɔ ka taga ban,

ale lo be ɲanagwɛ waatiw yira.

8Saan kalow be tɔgɔ sɔrɔ ka kɛɲɛ n'ale lo ye.

A ka ɲi kosɔbɛ a yɛlɛmawaati la,

a be tila ka boɲa tugu.

Ale lo ye lolow jɛnkulu ka yeelen ye,

a be manamana sanfɛ, sankolo la.

Lolow

9Lolow manamanacogo be sankolo cɛɲa,

olu lo kɛnin be ka Matigi ka sanfɛ yɔrɔ masiri.

10Ala ka fɔta kosɔn,

u be to u lɔyɔrɔw la,

Ala yɛrɛ y'o latigɛ u ye,

u si te bɔ u lɔyɔrɔ la.

Fɛɛn kabakomanw

11E ka sanmuru filɛ kɛ!

A Danbaga tanu!

Fɛɛn kabakoman manamananin nin ka ɲi kosɔbɛ.

12A be kori sankolo la ka to ka manamana,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi le y'a dan.

13Sanbɛrɛw be jigi a ka fɔta kosɔn,

n'a ko saan ka manamana, a be manamana.

14O le kosɔn,

a ka maralikɛyɔrɔw daa be yɛlɛ,

sankabaw be tɛmɛ i ko kɔnɔw.

15Sankabaw be ja Ala ka sebagaya la,

u be karikari ka kɛ sanbɛrɛw ye.

16-17A pɛrɛnkan be dugukolo yɛrɛyɛrɛ,

kuluw be yɛrɛyɛrɛ a ɲakɔrɔ,

fɔɲɔ be ci ka bɔ worodugu ka kɛɲɛ n'a sago ye,

walima sanfɔɲɔ ka bɔ kɔgɔdugu, wala fɔɲɔjugu.

A b'a kɛ *sanji siminin be jigi i ko kɔnɔw,

a be jigi i ko tɔɔnw.

18A gwɛcogo be mɔgɔ kabakoya,

n'a benna duguma,

o be mɔgɔ nisɔndiya.

19Ala be sanji siminin murumuru min bon duguma,

ale be i ko kɔgɔ.

A be don ɲɔgɔn na ka kɛ i ko ŋɔni.

20Ni fɔɲɔ sumanin bɔra kɔgɔdugu ɲafan fɛ ka n'a fiyɛ,

jii sanfɛla be ja ka kɛ gilasi ye.

U be kɛ kɔɔw bɛɛ kan, k'u datugu i ko nigɛduloki.

21Fɔɲɔ be kuluw halaki ka kongo jɛni,

a be furaburukɛnɛw jɛni i ko tasuma.

22O kɔ, sumaya min be sɔrɔ sankaba fɛ,

ale be na cɛnniyɔrɔ lalaga.

Kɔmiji be na kongo jigi tugu

funteniba tɛmɛnin kɔ.

23A ye see sɔrɔ kɔgɔji kan

ka kɛɲɛ n'a ka latigɛta ye,

a ye dugukolodenninw sigi kɔgɔji kɔnɔ.

24Mɔgɔ minw be taama jii kan,

olu be jii ka faratikow ye.

O koo mɛntɔ an fɛ,

an te se ka la o la.

25Danfɛn kabakoman dɔw be o yɔrɔ la.

Jikɔnɔfɛnw sifa bɛɛ, ni sogo sifaw bɛɛ be yen.

26Ala barika la, koo bɛɛ be labɛn ka ɲa.

Fɛɛn minw be yen,

olu be yen cogoɲuman na a ka kuma sababu la.

27An be se ka koo caaman fɔ tugu,

nga an te se k'a bɛɛ ban.

O la, an daan ye k'a fɔ ko koo bɛɛ b'a bolo.

28An be se k'a tanufanga sɔrɔ min?

Bari a ka bon, a tɛmɛn'a ka danfɛnw bɛɛ kan.

29Matigi ye siranfɛn ye,

a ka bon kosɔbɛ,

a ka sebagaya ɲɔgɔn te yen.

30N'aw b'a fɛ ka Matigi tanu,

aw k'a ka boɲa fɔ n'aw barika bɛɛ ye,

nga aw tena se a ka boɲa daan na.

N'aw b'a fɛ k'a bato fana,

aw k'aw fanga bɛɛ don,

aw kan'a dabila,

nga aw tena se a bato daan na.

31Jɔn le ye Ala ye n'o tigi bena se k'a cogo fɔ?

Jɔn be se k'a boɲa ka kɛɲɛ n'a cogo ye?

32An kɔni ɲaa b'a ka kɛwali damani le la,

nga an ɲaa te caaman na,

olu ka bon bon haali.

33Matigi le ye fɛɛn bɛɛ dan,

a ye lɔnniya di Alaɲasiranbagaw ma.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index