Search form

Sir 44

Bɛmaw tanuko

1Mɔgɔ minw ye tɔgɔ sɔrɔ,

an ka olu makiri.

An k'an bɛmaw makiri ka kɛɲɛ n'u nacogo ye.

2Matigi ye boɲa la u kan kosɔbɛ,

mɔgɔbabaw tun lo, fɔlɔfɔlɔ la.

3Mɔgɔ dɔw tun sɔrɔla ka kɛ masaw ye k'u ka yɔrɔ mara,

minw ye tɔgɔw sɔrɔ u ka sebagaya kosɔn,

minw kɛra ladilikɛlaŋanaw ye u ka hakilitigiya kama,

ka kɛ lagwɛlikɛlaw ye.

4Dɔw kɛra jama kuntigisɔbɛw ye,

dɔw kɛra ɲamɔgɔ hakilimanw ye,

dɔw kɛra lɔnnikɛlaw ye k'u ka miiriyaw sɛbɛn,

dɔw kɛra kalanfa lɔnnikɛlaw ye.

5Dɔw ye dɔnkiliw labɛn,

dɔw ye makirikuma sɛbɛn.

6Dɔw tun ye barika sɔrɔ u ka nafolo sababu la,

u fana tora hɛrɛ la u ka yɔrɔ la.

7U bɛɛ ye boɲa sɔrɔ u ka waati la,

u y'u tanu k'u to sii la.

8U dɔw tɔgɔ ma tunu u tɛmɛnin kɔ,

u b'u makirila halibi.

9Nga dɔw be yen minw tununa pewu,

u tɛmɛna i ko u yɛrɛ tun ma wolo,

u ka koo kɛra i ko u ma kɛ yen ka ye fewu.

U deenw fana ta kɛra ten u kɔfɛ.

10Nga mɔgɔɲuman dɔw filɛ,

mɔgɔ ma se ka ɲinɛ u kɔ,

u ka kɛwaliɲumanw kosɔn.

11U ka nafolo sera u kɔmɔgɔw ma,

u tulomasamaw ye cɛɛn sɔrɔ u fɛ.

12U kɔmɔgɔw b'u ka bɛɛn bato ni Ala ye,

u deenw tora o le kama.

13U kɔmɔgɔw tena ban ka ye fewu,

boɲa min b'u kan,

foyi tena se k'o bɔ.

14U lanin be hɛrɛ la kaburu kɔnɔ,

u tɔgɔ do be welela kudayi.

15Mɔgɔw bɛɛ be u ka lɔnniya fɔ,

jama be u makiri la.

Enɔki ka koo

16Enɔki koo diyara Matigi ye,

a y'a ta ka taga n'a ye a fɛ.

Ale ka koo kɛra ka sɔnyɛlɛma hakili di mɔgɔw ma

Alaɲasiran kosɔn.

Nuhun ka koo

17Nuhun kɛra mɔgɔtilennin ye.

Ala ka dimi waati la,

ale lo kɛra sababu ye adamaden sii tora.

Ale lo barika la,

danfɛnw tɔɔ tora dugukolo kan

jiba tɛmɛnin kɔ.

18Ala ye bɛɛn cɛnbaliw kɛ n'a ye,

ko a tena o balawu ɲɔgɔn kɛ tugu,

ka fɛɛn bɛɛ cɛn.

Ibrayima n'a deenw ka koo

19Ibrayima kɛra siya caaman faa ye,

a ka boɲa ɲɔgɔn tun te yen.

20A ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka sariya bato,

a bɛnna n'a ye fana,

a ye o bɛɛn nin taamasiɲɛ kɛ a yɛrɛ fari la,

o kɛra kɛnɛkɛnɛ ye.

Ala y'a kɔrɔbɔ tuma min na fana,

a kɛra kantigi ye.

21O le y'a to,

Ala ye layidu ta a ye ko

siya wɛrɛw bena hɛrɛ sɔrɔ ka bɔ a kɔmɔgɔw fɛ.

A ye layidu t'a ye fana ko

a kɔmɔgɔw bena caya i ko cɛncɛn,

ko u bena boɲa sɔrɔ i ko lolow,

ko u bena jamana sɔrɔ u faso ye,

ko a daan bena kɛ kɔgɔji fila ye,

k'a ta Efarati baji ma,

fɔɔ ka se dugukolo daan na.

22A y'o koo kelen le fɔ Isiyaka ye,

a y'o kɛ a facɛ Ibrayima kama.

23K'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ bena hɛrɛ sɔrɔ,

a y'o koo nin kɛ kɛta ye Yakuba ka waati la le.

A y'o hɛrɛ nin sɔrɔ kɛ kɛta ye,

ka jamana d'a ma k'o kɛ a faso ye,

a ye min tilan sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ

k'a di Yakuba deen tan ni fila kɔmɔgɔw ma.

Musa ka koo

Ala ye mɔgɔ dɔ woloma Yakuba kɔmɔgɔw cɛma,

mɔgɔɲuman dɔ,

a koo diyara mɔgɔ bɛɛ ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index