Search form

Sir 45

1Musa koo diyara Ala ni mɔgɔw ye,

n'an miiril'a la,

an be Ala fo le dɔrɔn.

2Ala ye mɛlɛkɛw ka boɲa ɲɔgɔn le l'a kan,

a y'a boɲa fɔɔ a juguw tun be siran a ɲa.

3Ni Musa tun ye kabako min koo fɔ,

o tun be kɛ joona Ala fɛ,

Ala ye boɲa l'a kan faamaw ɲakɔrɔ,

a ye sariya d'a ma min kɛr'a ka jama ta ye,

a y'a to a y'ale Ala ka sebagaya dɔɔni ye.

4Musa tun tilennin lo,

a ka koo tun ka di,

o la, Ala y'a kɛ a yɛrɛ ta ye,

k'a woloma ka bɔ tɔ nunu cɛma.

5A kuman'a fɛ tigitigi,

a bilar'a ɲa sankabafin na.

A ye sariya d'a ma ɲaa ni ɲaa.

Sariya min b'a to mɔgɔ be to nii na,

ani ka hakili sɔrɔ,

janko ka Yakuba kɔmɔgɔw kalan bɛɛn la,

ani ka Isirayɛlidenw kalan a ka kolatigɛninw na.

Arɔn ka koo

6Ala ye Arɔn kɛ mɔgɔbaba ye ka bɔ Levi kɔmɔgɔw la,

ale kɛra Ala ka mɔgɔ ye i ko a balimacɛ Musa.

7Ala ye lɔyɔrɔ d'a ma ka kɛɲɛ ni sariya wilibali ye.

A y'a kɛ jama ka sarakalasebaga ye.

A ye masirifɛnw d'a ma k'a kɛ a dagamuna,

a ye foroca dakamana d'a ma.

8A y'a masiri ni masirifɛnɲuman ɲumanw ye.

A y'a yɛrɛ ka sebagaya taamasiɲɛw l'a kan,

a ye kurusi ni foroca ani sarakalasefani d'a ma.

9A tun ye gerenadiyiriden bisigi dilan fani dagolo la k'a lamini,

ani welennin sanulaman caaman,

olu tun be to ka mankan kɛ Arɔn taamatuma na,

u mankan tun be mɛn ten Alabatosoba kɔnɔ,

ka Ala hakili jigi a ka jama la.

10Fanidanbagaŋana dɔ tun ye fani min dan ni jese kɔlɔbolaman ye,

ni wuleman ani sanu ye,

o le tun be Arɔn fɛ.

Kititigɛ disilafani tun be fani nin kan,

ni tiɲɛ yira fɛɛn.

11Fanidanbagaŋana dɔ tun ye disilafani nin dan

ni jese wuleman cɔncɔn ye,

k'a masiri ni kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw ye,

minw tun ɲɛgɛnna i ko taamasiɲɛlafɛn.

U tun ye Isirayɛli deen tan ni fila le tɔgɔ ɲɛgɛn u kan,

k'u don minɛfɛn sanulaman dɔ kɔnɔ,

sanubaaralaŋana ye minw lalaga.

12Tulolanigɛ bisigi sanulaman dɔ tun dulonnin be Arɔn ka kunmelekefani na,

ni sɛbɛnɔ dɔ b'a kan ko:

«Matigi ta.»

Boɲa taamasiɲɛ tun lo,

nigɛbaarabagaŋana bulonɔ tun lo,

a filɛli tun ka di,

a kɛra masirifɛn dafanin ye.

13O fani nunu ɲɔgɔn tun ma ye Arɔn ka tile ɲa,

u tun ka ɲi kosɔbɛ.

Mɔgɔ wɛrɛ tun t'u don fewu,

fɔɔ Arɔn dencɛw n'a kɔmɔgɔw,

olu le tun b'u don kudayi.

14A tun be to ka saraka minw bɔ siɲɛ fila tile kɔnɔ kudayi,

olu tun be to ka jɛni le pewu.

15Musa le tun y'a don o baara la,

ka tulu bɔn a kunna.

O ye bɛɛn cɛnbali ye kudayi,

a be to yen Arɔn n'a deenw faan fɛ

ka taga se diɲɛ wili ma.

U kɛra sarakalasebagaw ye,

u be yen ka Ala batoko ɲanabɔ,

ani ka duba kɛ jama ye Ala tɔgɔ la.

16Arɔn le wolomana ka bɔ tɔɔ bɛɛ cɛma,

janko a ka to ka saraka jɛni sarakabɔyɔrɔ kan,

ani wusulan, o ka kɛ hakilijigifɛn ye,

ani ka jama ka kojuguw yafa sɔrɔ.

17Ala tun y'a ka sariya ɲafɔko see di Arɔn ma,

janko a k'ale sago yira Yakuba kɔmɔgɔw la,

ani ka Isirayɛlidenw ɲaa yɛlɛ n'a ye.

18Mɔgɔ wɛrɛw wilil'a kama kongokolon kɔnɔ,

a keliya donna u la,

u dimina kosɔbɛ,

olu tun ye Datan ni Abiramu kɔmɔgɔw ye,

ani Kore ka jɛnkulu.

19Matigi y'o ye, o ma diy'a ye,

a dimina kosɔbɛ,

a y'a to kabako dɔ y'u sɔrɔ,

tasuma y'u jɛni ka ban pewu.

20Matigi ye dɔ fara Arɔn ka kunkɔrɔta kan,

ka niyɔrɔ d'a ma,

a ye suman deen fɔlɔw kɛ a ta ye.

O seen fɛ, a ye balocogo di ale n'a kɔmɔgɔw ma.

21O kama, olu ka dumuni ye sarakafɛnw ye,

minw bɔra Matigi ye,

Matigi y'o di ale n'a deenw ma.

22U ma niyɔrɔ sɔrɔ dugukolo la Isirayɛlidenw cɛma,

niyɔrɔ t'u fɛ jama cɛma,

bari Ala le y'a fɔ ko:

«Ne le y'i niyɔrɔ ye,

n'i ka nafolo ye.»

Pinasi ka koo

23Pinasi ye Eleyazari deen ye,

ale lo kɛra mɔgɔ sabanan ye boɲa lara min kan,

a ka jijali kama Alaɲasiran la.

O la, Ala yafara Isirayɛlidenw ma u ka kojuguw la.

24O le kosɔn,

Ala ye hɛrɛ bɛɛn kɛ n'a ye

k'o kɛ a ka sara ye,

k'a kɛ sarakalasebaga ye a ka yɔrɔ la,

ani a ka jama kuntigi ye,

janko sarakabɔko kuntigiya ka to ale n'a deenw bolo kudayi.

25Ala y'a daa di Zuda kɔmɔgɔ Zese deen Dawuda ma ko

Masaya bena to ka tɛmɛtɛmɛ faa n'a deen bolo,

nga o bena kɛ deen kelen dɔrɔn ye.

K'a sɔrɔ Arɔn cɛɛn ye a kɔmɔgɔw bɛɛ ta ye.

26Ne be Ala dali aw Arɔn kɔmɔgɔw ye ko a ka lɔnniya d'aw ma,

janko aw ka se k'a ka jama ka koow ɲanabɔ tilenninya la,

aw kana fɔn aw ka tɔnɔw n'aw ka boɲa la waati nataw la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index