Search form

Sir 46

Zozuwe ni Kalɛbu ka koo

1Nun dencɛ Zozuwe tun kɛra kɛlɛkɛlaŋana ye.

Ale lo tun ye Musa nɔɔ ta ka kɛ kira ye,

a kɛra mɔgɔbaba ye,

ka tɔgɔ sɔrɔ ka Matigi ka jama wolomanin kisi.

A ye jama ni juguw ɲaa gwan,

minw tun wilila u kama,

a kɛra sababu ye,

Isirayɛlidenw ye dugukolo sɔrɔ.

2A y'a bolo wili,

ani ka murujan bɔ duguw kama tuma min na,

boɲa jumɛn be yen a ma min sɔrɔ?

3Mɔgɔ ma tɛmɛ a ɲa min tun kɛra cɛfari ye ten,

ale lo tun be Matigi ka kɛlɛbolo ɲa.

4Tile tun ma lɔ ale lo sababu la wa?

Fɔɔ tile kelen jaɲana ka se tile fila ma.

5Juguw tun y'a laminɛ k'a dɛrɛ tuma min na,

a ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi, Setigi dali,

Matigi, Fɛnba y'a jaabi,

ka sanbɛrɛ jigi u kan kosɔbɛ.

6A tun ye dɔ jigi u juguw kan,

a y'u kɛlɛbagaw halaki kulu jigijigiyɔrɔ la.

Siya wɛrɛ minw tun be Matigi kɛlɛla,

a tun ka kan olu k'a ka kɛlɛkɛminanw bɛɛ ye.

Bari, Zozuwe tun b'a Kuntigi ka fɔta dɔrɔn le kɛ.

7Musa ka tile la,

Zozuwe ye kantigiya kɛ,

a ni Yefunɛ dencɛ Kalɛbu.

U tun banna jama ta ma,

ka jama bali u kana hakɛ kɛ,

ka ŋunuŋunukan bɔ u daa la.

8O la, olu mɔgɔ fila dama le tora

kɛlɛden waa kɛmɛ wɔɔrɔ (600 000) cɛma,

olu le donna ni Ala ka jama ye jamana kɔnɔ,

k'a tigiya kɛ,

jamana min ka di kosɔbɛ.

9Matigi ye barika don Kalɛbu la,

a tora n'o barika ye fɔɔ ka taga kɔrɔ.

A tagara kuluyɔrɔ mara kɛlɛ,

o yɔrɔ kɛr'a kɔmɔgɔw niyɔrɔ ye.

10Isirayɛlidenw bɛɛ y'a faamu ten ko,

ka Matigi ka fɔta bato,

k'o le ka fisa.

Cɛfariw ka koo

11Dɔ ka kan ka fɔ cɛfariw fana ka koo la!

U kelen kelen bɛɛ ye u ta kɛ.

Olu minw ma sɔn ka batofɛn wɛrɛw bato Matigi kɔ,

an k'an hakili to u la ka Ala tanu.

12Hali k'u kolow to kaburu kɔnɔ,

Ala m'a kɛra nɔtabaga ka sɔrɔ u la,

o ka bɔ u deenw cɛma.

Samuyɛli ka koo

13Samuyɛli koo tun ka di Ala ye.

A kɛra Matigi ka kira ye,

ale lo ye masayako dabɔ.

A tora ka kuntigiw woloma k'u kɛ masaw ye a ka jama kunna.

14A tun be jama ka koow ɲanabɔ

ka kɛɲɛ ni Matigi ka sariya ye.

O la, Ala tora ni Yakuba kɔmɔgɔw ye.

15U y'a lɔn kirasɔbɛ ye

a ka kantigiya fɛ.

A fana lɔnna yelikɛlaɲuman ye

tiɲɛ fɔ kama.

16A juguw tun y'a dɛrɛ tuma min na,

a ye Matigi Setigi dali

ka sagadennin kɛ saraka ye.

17Ka Matigi to sankolo la,

a pɛrɛnna,

a y'a kaan bɔ mankanba kɔnɔ.

18A y'a kɛ juguw kuntigiw bɛɛ majigira,

olu minw ye filisiw ɲamɔgɔw ye.

19Sanni a ka sa, a y'a fɔ

Matigi n'a ka masacɛ ɲana ko

ale ma mɔgɔ ka nafolo minɛ ka ye,

hali sanbara yɛrɛ.

Ko mɔgɔ si te se k'ale jalaki.

20A fana sanin kɔ,

a tora ka kirayakuma fɔ,

a ye masacɛ dɔ laban cogo fɔ a ye.

K'a to kaburu kɔnɔ, a kaan mɛnna,

a ye Ala ka cii fɔ,

janko jama ka kojuguw ka yafa.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index