Search form

Sir 47

Kira Natan ka koo

1Samuyɛli tɛmɛnin kɔ,

Natan le tugura,

a ye kiraya kɛ Dawuda ka tile la.

Dawuda ka koo

2U be jɛnɲɔgɔnya saraka bɔ,

k'a tulu bɔ danna cogo min na,

a kɛra ten,

Dawuda wolomana ka bɔ Isirayɛlidenw cɛma.

3A tun be to ka tolon kɛ jaraw la i ko badenw,

ka waraw kɛ i ko sagadenw.

4K'a to a ka denmisɛnya la,

a ye cɛjan dɔ faga,

o cogo la,

a ye maloya bɔ a ka siya kunna.

A ye bɛrɛ don a ka bɛrɛbonnan kɔnɔ tuma min na,

a ye dabayakuma fɔbaga Goliyati faga.

5A tun ye Matigi,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi dali,

ale ye barika don a la,

a ye kɛlɛdenŋana faga,

ka fanga di a ka siya ma.

6O le y'a to a ye boɲa sɔrɔ,

u ko a ye jugu mɔgɔ waa tan (10 000) faga,

u y'a tanu ka to ka Matigi fo.

U ye masafugulan biri a kunna.

7Bari a y'u laminijuguw kolo u ye,

a y'a kɛlɛbaga filisiw halaki,

a y'u ka fanga cɛn pepewu.

8O bɛɛ la fana,

a ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala boɲa,

a y'a tanu kuma na.

A ye dɔnkili la a ye n'a dusu bɛɛ ye,

a Danbaga koo diyar'a ye.

9A ye dɔnkililabagaw ka jɛnkulu sigi sarakabɔyɔrɔ kɔrɔ,

janko olu ka to ka dɔnkili la yen.

10A ye ɲanagwɛw koo boɲa,

a y'o kɛcogo ɲanabɔ kosɔbɛ,

janko u ka se ka Matigi tɔgɔɲuman fɔ,

kabini dugugwɛdafɛ fɔli ka kɛ Ala ka yɔrɔ la.

11Matigi ye Dawuda ka fili yafa a ma,

a ye see d'a ma kudayi.

A ye bɛɛn kɛ n'a ye masaya kosɔn

k'a ka masaya sabati Isirayɛlidenw kunna.

Solomani ka koo

12Dawuda tɛmɛnin kɔ,

a deen hakilitigi dɔ tugur'a kɔ.

O deen nin ka koo sabatira Dawuda le barika la.

13Solomani y'a ka waati kɛ ɲasuma na,

hɛrɛ tun be ale n'a juguw bɛɛ cɛ.

A kɛra ten,

Solomani sera ka batoso lɔ k'a di Matigi ma,

a ye sigiyɔrɔ labɛn Matigi ye kudayi.

14Solomani, e kɔni ye lɔnniya sɔrɔ e denmisɛn tuma!

Hakili b'i fɛ kosɔbɛ i ko baa fanin be jii la cogo min na.

15E ka lɔnniya sera dugukolo yɔrɔ bɛɛ la,

e ka siirinw n'i ka talenw y'a fa.

16E tɔgɔ bɔra fɔɔ ka se dugukolodenninw kan yɔrɔjan kɔgɔji cɛma,

e koo diyara mɔgɔw ye e ka hɛrɛ ɲini kosɔn.

17E ka dɔnkiliw, ani e ka talenw n'i ka siirinw,

an'i ka jaabiliw tun ka di mɔgɔ bɛɛ ye.

18E tun ye sanu sɔrɔ i ko fugan,

ka warigwɛ sɔrɔ i ko nigɛ gwansan.

Matigi Ala tɔgɔ la,

min tɔgɔ ko Isirayɛli ka Ala.

19Nga i ye musoko diya i yɛrɛ ye kosɔbɛ,

o la, e tun kɛra i ko jɔɔn,

musoko fɛ.

20E y'a kɛ ten, dɔ bɔra e ka boɲa na,

e y'i kɔmɔgɔw nɔgɔ,

k'a kɛ Ala dimina u kɔrɔ.

21E ka jamana nana tilan ka kɛ fila ye,

Efarayimu kɔmɔgɔw murutira ka dɔ kɛ.

22Nga o bɛɛ n'a ta,

Matigi m'a ka ɲumanya dabila,

a ka layidu ma to dafabali,

A m'a to a ka mɔgɔ wolomanin kɔmɔgɔw ka ban.

Mɔgɔ min koo diyar'a ye,

a ma sɔn o tigi ka siya ka tunu.

A ye tɔɔ to Yakuba ka siya la,

ka nɔtabaga di Dawuda ma a kɔmɔgɔw la.

Orobowamu ka koo

23Solomani sara u y'a la n'a faaw ye tuma min na,

a tun y'a kɔmɔgɔ nalomanba hakilitan to a kɔfɛ.

Orobowamu wilila ka koo dɔ latigɛ,

min kɛra sababu ye jama murutira.

Zerobowamu ka koo

Nebati dencɛ Zerobowamu ye hakɛ kɛ,

a fana ye hakɛ kɛ sira yira Efarayimu kɔmɔgɔw la.

24Olu ye hakɛ kɛ kosɔbɛ

fɔɔ u y'u minɛ ka taga n'u ye jamana wɛrɛ la.

25U tora kodagabali la

fɔɔ u tagara halaki.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index