Search form

Sir 48

Eli ka koo

1Kira Eli wilila i ko tasuma,

a ka kuma tun be manamana i ko tasuma.

2A tun y'a kɛ kɔngɔ donna u fɛ,

a ka jijali barika la,

a y'a kɛ u tɔɔ tora fitini.

3Ka kɛɲɛ ni Matigi ka fɔta ye,

a y'a kɛ saan lɔra,

a fana y'a kɛ tasuma bɔra sanfɛ ka ben siɲɛ saba.

4Eli, i ye tɔgɔ sɔrɔ i ka kabakow kosɔn!

Jɔn be se k'a yɛrɛ boɲa ko a be se i ta ɲɔgɔn na?

5Ka kɛɲɛ ni Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka fɔta ye,

i ye mɔgɔ sanin kunun,

i ye suu wili ka bɔ kaburu la.

6I ye masacɛw halaki,

ka mɔgɔbabaw kɛ u bɔra u ka dilanw kan

ka don kaburu kɔnɔ.

7K'i to Sinayi kulu kan min ye *Orɛbu ye,

Matigi y'i halaki, a y'i kiti kosɔbɛ.

8I ye masacɛw mɔ ni tulu ye dɔw nɔɔ na,

i ye kira wɛrɛw woloma k'u bila i nɔɔ na.

9E min yɛlɛla sanfɛ,

funufunu tasumalaman kɔnɔ,

ni wotoro ye soo tasumalamanw be min samana,

10ka kɛɲɛ ni Ala ka kuma ye,

e kɔni labɛnnin lo loon kama,

e bena Ala ka dimi manla loon min na fɔlɔ sanni a ka wili.

Ele le bena faa ni deen kɛ u be bɛn,

e bena Isirayɛli deen tan ni fila kɔmɔgɔw kɛ u be sigi ka ɲa.

11Mɔgɔ minw y'i ye,

olu dagamunin lo,

ani minw sara k'u to Ala kanu la.

An fana, an bena to nii na.

Elize ka koo

12Funufunu tagara ni Eli ye ka ban tuma min na,

sebagaya min tun be Eli fɛ,

o yɛlɛmana Elize fɛ.

Elize ma sɔn k'a yɛrɛ to faama si ka se a kɔrɔ,

mɔgɔ si ma se k'a bali foyi la.

13Fɛɛn si tun te yen min tun ka gwɛlɛ Elize ma,

hali k'a to kaburu kɔnɔ,

a ye kiraya kɛ.

14K'a to nii na, a ye kabakow kɛ.

Hali a sanin kɔ, a ka kobabaw yera kosɔbɛ.

15O n'a ta bɛɛ,

jama ma se ka nimisa

ka faran u ka kojuguw la.

U ma ban u ka hakɛ la,

fɔɔ u y'u minɛ ka bɔ u ka jamana na,

k'u jɛnsɛn dugukolo kan.

U tɔɔ tora dɔɔni dama,

ani masacɛ kelen ka bɔ Dawuda ka soo kɔnɔ.

16U dɔ ye Ala sago kɛ,

dɔ fana ye hakɛ kɛ kosɔbɛ.

Ezekiyasi ni Ezayi ka koo

17Ezekiyasi y'a ka masadugu lalaga ka barika don a la.

A ye jii sama ka na n'a ye dugu nin kɔnɔ.

A ye gweenw kɛ ka fara ci,

a ye jii lɔyɔrɔw lɔ fana.

18Masacɛ Senakeribu wilila ka na Zeruzalɛmu kama ale ka tile la.

A y'a ka kɛlɛkuntigi bila ka n'a kama,

ale ye dabayakuma fɔ kosɔbɛ dugu nin kama.

19O kama, dugumɔgɔw jigi tigɛra fɔɔ u yɛrɛyɛrɛla.

U tɔɔrɔla i ko muso tintɔ.

20Nga u y'u ka dalili ɲaa sin Matigi Makaritigi ma,

u y'u bolo kɔrɔta a faan fɛ.

K'a to sankolo la,

Ala y'u jaabi o yɔrɔnin kelen,

a y'u kisi kira Ezayi sababu la.

21Matigi ye Asirikaw kɛlɛ,

a ka mɛlɛkɛ y'u halaki.

22Bari, Ezekiyasi tun be Matigi sago kɛ,

a y'a bɛma Dawuda ka sira taama kosɔbɛ,

i ko Ezayi tun be to k'a ɲini a fɛ cogo min na.

Ezayi tun ye kiraba ye,

a ka kirayakuma tun be kɛ wajibi ye.

23Tile tun segira kɔfɛ Ezayi ka tile le la,

ka dɔ fara masacɛ sii kan.

24Ala ye waati laban koo yir'a la a ka sebagaya la,

a kɛra ten,

Siyɔn dugumɔgɔw jigi tugura.

25Koo minw bena kɛ laban ɲa,

a y'o ye k'a fɔ.

Koo minw tun dogonin lo,

a ye olu fɔ,

sanni o ka kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index