Search form

Sir 5

Nafolo minɛcogojugu

1Kan'i bolo la e ka nafolo kan.

Kan'a fɔ k'i be se i yɛrɛ kɔrɔ.

2Kan'a to e ka nigɛla farimanw

k'i bila ŋaniyajugu la.

3Kan'a fɔ ko: «Jɔn be se ne kɔrɔ?»

Matigi tena i ɲagwanbali to.

4Kan'a fo ko:

«Ne ye hakɛ kɛ, foyi ma n sɔrɔ.»

Bari, Matigi be muɲu ka mɛn.

5Kan'i jigi la yafa kan,

ka to ka kojugu fara kojugu kan.

6Kan'a fɔ ko: «A ka makari ka bon,

o la, a bena n ka hakɛ caaman nunu yafa.»

Bari, a be makari ani a be dimi fana,

a ka dimi kɔni bena se kojugukɛlaw ma.

7Kana mɛn k'i sɔɔn yɛlɛma ka sin Matigi ma.

Kana to k'o koo bila loon wɛrɛ kan.

Bari, Matigi ka dimi bena bari ka se,

ɲagwanlon na kɔni, i bena halaki.

8Kan'i bolo la nafolo kan,

min sɔrɔla tilenbaliya la,

a tena foyi ɲa i ye lonjugu la.

Mɔgɔ daa be se k'a don koo la

9Kan'i ka suman fiyɛ fɔɲɔ bɛɛ la.

Kana i seen don sira bɛɛ la

i ko kojugukɛla filakanfɔla b'a kɛ cogo min na.

10E lanin be koo min na,

kana bɔ o kan.

Kɛ kuma kelen tigi ye.

11E ka to ka mɛnni kɛ kosɔbɛ.

Nga kana kɔrɔtɔ ka jaabili di.

12Ni fɔta b'i fɛ, e mɔgɔɲɔgɔn jaabi.

N'o tɛ, i k'i daje.

13Kunkɔrɔta ni dɔgɔya be sɔrɔ baro kɔnɔ.

Adamaden nɛɛn be se ka kɛ a yɛrɛ halaki sababu ye.

14Kan'a to i tɔgɔ be bɔ mɔgɔ tɔgɔjugu fɔ la.

I daa kana mɔgɔ bila koo la.

Maloya ye soon ta ye,

nga jalakiba be ben filakanfɔla kan.

15I yɛrɛ kɔlɔsi kofitini,

walima koba la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index