Search form

Sir 50

1Oniyasi dencɛ sarakalasebagaw kuntigi Simɔn le ye Alabatosoba lalaga.

U ye barika don Ala sigiyɔrɔ la,

ale lo ka tile la.

2Ale lo ye kogo jamanjan nin juu sigi.

Ale lo ye Alabatosoba yɔrɔ kɔrɔtanin nin juu sigi.

3Ale ka tile la, jii lɔyɔrɔ nin sogira.

Jii lɔyɔrɔ min tun ka bon i ko Alabatosoba dala tasaba.

4Ka jama tanga halakili ma,

o tun y'a ka haminako ye.

O la, a ye dugu lamini ni kogo ye k'a kisi jugu ma.

5A ka nɔɔrɔ tun be manamana haali

a bɔtɔ Ala sigiyɔrɔ cɛtigɛfani kɔfɛ!

A tora ka manamana kosɔbɛ Alabatosoba sigiyɔrɔ laminiwaati la.

6A tun be manamana i ko dugugwɛda lolo, sankaba cɛma.

I ko kalo, a gwɛwaatiw la parapara.

7I ko tile be manamana Fɛɛn bɛɛ kuntigi sigiyɔrɔ sanfɛ cogo min na.

I ko sanmuru be manamana sankaba nɔɔrɔmanw cɛma cogo min na.

8I ko yirifeeren, tilemana na.

I ko binfeeren, jidaw la.

I ko yiri nɛrɛnin,

funtenituma Liban kulu kan.

9I ko wusulan min be jɛnina wusulandaga kɔnɔ.

I ko sanudaga belebeleba

min masirinin be ni kabakuru sɔngɔgwɛlɛ sifa bɛɛ ye.

10I ko olivuyiri min be deen.

I ko sipɛrɛyiri min be wili sanfɛ legelege.

11A ye dulokiba nɔɔrɔman don tuma min na,

a y'a ka masirifɛn ɲanamanw don waati min na,

a yɛlɛtuma na Ala ka sarakabɔyɔrɔ la,

a ka nɔɔrɔ ye Ala ka sigiyɔrɔ kɛ yeelen ye.

12A ye niyɔrɔw minɛ tuma min na sarakalasebagaw bolo,

a lɔnin tun be sarakabɔyɔrɔ tasuma manayɔrɔ gɛrɛfɛ.

A balimaw tun lɔra k'a lamini i ko masafugulan a kunna.

I ko yiribabaw, Liban kulu kan,

i ko tamarosun koorininw.

13Arɔn deenw bɛɛ tun be ni u ka nɔɔrɔ ye.

Matigi boɲafɛnw tun be u bolo.

U tun be jama bɛɛ lajɛnnin ɲafɛ.

14Simɔn tun be baara kɛra sarakabɔyɔrɔ la.

A tun be sarakafɛnw bilara Setigi,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi ɲakɔrɔ.

15A tun ye minnifilen ta,

ka duvɛn, *ɛrɛzɛnji bɔn

sarakabɔyɔrɔ jukɔrɔ.

O ye kasa diman ye Fɛɛn bɛɛ kuntigi,

diɲɛ masa fɛ.

16O tuma na, Arɔn deenw tun be pɛrɛn,

ka to k'u ka buru nigɛlamanw fiyɛ.

U tun be mankanba cira,

k'o kɛ hakilijigifɛn ye jama fɛ Fɛɛn bɛɛ kuntigi kosɔn.

17O tuma na, o yɔrɔnin kelen,

jama bɛɛ jɛnna ɲɔgɔn fɛ

k'u kunbiri gwan k'u ɲaa biri,

ka Setigi,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala bato.

18Dɔnkililabagaw tun b'a tanura kosɔbɛ.

Mankan nin boɲana ka kɛ dɔnkili diman ye.

19Jama tun be Matigi,

Fɛɛn bɛɛ kuntigi dalila.

U tora dalili la Makaritigi ɲakɔrɔ

fɔɔ u tilara Matigi bato la

ka tila a ka baara la.

20O tuma na,

Simɔn jigitɔ y'a bolow kɔrɔta,

k'u sin jama bɛɛ lajɛnnin ma, Isirayɛlidenw ma.

A ye duba kɛ u ye,

n'a yɛrɛ daa ye Matigi tɔgɔ la.

A ye kunkɔrɔta sɔrɔ ten,

bari a ye Matigi tɔgɔ wele.

21Jama bɛɛ lajɛnnin y'u kunbiri gwan tugu

janko ka dɛmɛ sɔrɔ Matigi fɛ.

Jama ka hɛrɛ dali

22Ayiwa, sisan,

aw ka barika la diɲɛ tigi Ala ye,

ale min be kobabaw kɛ faan bɛɛ,

ale min ye boɲa la an ka tile kan

k'an to an baa kɔnɔ.

A y'an minɛ ka ɲa a ka ɲumanya kosɔn.

23A ka nisɔndiya don an dusu la.

A ka hɛrɛ kɛ Isirayɛlidenw ye an ka tile la

ani saan o saan.

24A ka makari an na ni kantigiya ye

k'an bɔ bolo la an sii bɛɛ la.

Siya mangow

25Siya fila be yen minw koo ka go ne ye.

A sabanan te siya yɛrɛ ye.

26A fɔlɔ ye *Seyiri kuluyɔrɔ sigibagaw ye, ni filisiw,

ani naloman minw siginin be Sisɛmu dugu kɔnɔ.

Kuma kuncɛyɔrɔ

27Zeruzalɛmuka Eleyazari dencɛ Siraki deen Yezu le ye hakilitigiya ni lɔnniya sɛbɛn kitabu nin kɔnɔ.

Lɔnniya min fanin b'a kɔnɔ,

a y'o le funfun kitabu nin kɔnɔ i ko sanji.

28Mɔgɔ min man'a sɔbɛ don kuma nunu na,

o dagamunin lo.

Mɔgɔ min man'a mara a dusu la,

o tigi be kɛ kolɔnbaga ye.

29Bari, n'a y'u bato,

a bena kɛ fangatigi ye koo bɛɛ la.

Sabu, a bena to ka siran Matigi ɲa a taayɔrɔw bɛɛ la.

A bej lɔnniya di mɔgɔɲumanw ma.

Barika ka la Matigi ye tuma bɛɛ.

Amiina, amiina!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index