Search form

Sir 7

Ladili dɔw

1Kana kojugu kɛ,

kojugu fana tena se i ma.

2I mabɔ tilenbaliya la,

tilenbaliya fana bena bɔ i kɔrɔ.

3Kana koo kɛ tilenbaliya la,

n'o tɛ, a ɲɔgɔn wolonwula be se k'i sɔrɔ.

4Kana faamaya dali Matigi fɛ,

kana lɔyɔrɔba fana dali masacɛ fɛ.

5Kan'i yɛrɛ jati mɔgɔtilennin ye Matigi ɲakɔrɔ.

Kan'i yɛrɛ kɛ lɔnnikɛla ye fana masacɛ ɲakɔrɔ.

6N'i tena se ka tilenbaliya bɔ i ka koo la,

kana kititigɛbaara ɲini.

Bari, mɔgɔbaba dɔ be se k'i ɲagami,

ka siga don i ka mɔgɔsɔbɛya la.

7Kana dugumɔgɔw hakɛ ta.

Kan'i yɛrɛ dɔgɔya jama ɲana.

8Kana hakɛ kelen kɛ siɲɛ fila,

bari, kelen dama b'i jalakikun bɔ.

9Kan'a fɔ ko:

«Ni n ye n ka sarakaw bɔ

Fɛɛn bɛɛ kuntigi ye tuma min na,

a bena sɔn u la,

bari, a bena u caya filɛ.»

10Kana sigasiga e ka Aladali la.

Kana ban ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye.

11Kana yɛlɛko sigɛnbagatɔ la abada!

Bari a majigibaga n'a kɔrɔtɔbaga be yen.

12Kana galon la i balima kan.

Kana o ɲɔgɔn kɛ i teri la.

13Kana galon tigɛ cogo si la.

Ka ta ɲa galontigɛ la, o te foyi ɲa.

14Kana to ka kuma i kunfɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲɔgɔnye yɔrɔ la.

Kana segi e ka kumaw kan e ka dalituma na.

15Kana baaragwɛlɛn koo goya i yɛrɛ ye,

hali forobaara Fɛɛn bɛɛ kuntigi ye min dan.

16Kana fara kojugukɛlaw ka jɛnkulu kan.

I hakili to a la ko Ala ka dimi tena mɛn ka wili a kama.

17I yɛrɛ majigi kosɔbɛ.

Bari, Alaɲasiranbali ɲagwanfɛn bena kɛ tasuma ni tumu le ye.

Teriw ni balimaw

18Kan'i teri falen warigwɛ la.

Kan'i balima yɛrɛ yɛrɛ falen sanu yɛrɛyɛrɛ la fana.

19Kana i mabɔ musoɲuman hakilitigi la.

Bari, a ka nɔɔrɔ ka fisa ni sanu ta ye.

20E ka jɔɔn min be baara kɛ ni kɔnɔgwɛ ye,

kan'o tɔɔrɔ.

E ka baaraden min be baara kɛ n'a sɔbɛ ye,

kan'a tɔɔrɔ.

21Jɔɔn hakilitigi koo diya i yɛrɛ ye kosɔbɛ,

kana ban k'a hɔrɔnya.

22Begɛnw b'i fɛ wa?

U kɔlɔsi ka ɲa.

I be nafa sɔrɔ u la wa?

U mara kosɔbɛ.

23Deenw b'i fɛ wa? U ladi dɛ!

U kolo kabin'u denmisɛntuma.

24Denmusow b'i fɛ wa?

U kɔlɔsi kosɔbɛ.

Kana yɛlɛko n'u ye dɛ!

25I denmuso di furu la,

koo be bɔ i kunna.

Nga, a di cɛɛ hakilitigi ma dɛ!

26E diyanamuso b'i fɛ wa?

Kan'a bila dɛ!

Nga, min koo man d'i ye,

kan'i jigi la ale kan.

27I faa boɲa n'i dusu bɛɛ ye.

Kana ɲinɛ i bamuso ka sigɛn kɔ.

28I hakili to a la ko i be nii na olu le sababu la.

U ye min kɛ i ye,

i bena se k'o sara cogo di?

Sarakalasebagaw boɲa

29E ka siran Matigi ɲa kosɔbɛ

ka boɲa la a ka sarakalasebagaw kan.

30I Danbaga kanu n'i barika bɛɛ ye.

Kana cekun bɔ a ka baarakɛlaw la.

31Siran Matigi ɲa, boɲa la a ka sarakalasebaga kan.

A niyɔrɔ d'a ma i ko Ala y'a fɔ cogo min na:

sɛnɛfɛn deen fɔlɔw,

fili yafa sarakaw,

saraka sogo gamanw,

suman saraka tɔw,

ani fɛnɲuman minw dira Ala ma.

Dɛsɛbagatow dɛmɛ

32Fantan dɛmɛ,

i ta bena ɲa kosɔbɛ.

33E ka ɲuman ka se mɔgɔ bɛɛ ma.

Kana ban ka ɲa suuw yɛrɛ ma.

34Kana boli kasibagaw ɲa.

Nimisa ni mɔgɔ dusukasininw ye.

35Kana sigasiga ka taga banabagatɔw filɛ.

I koo bena diya mɔgɔw ye o bɔɲɔgɔnkow le kama.

36I man'a fɔ ko i be koo o koo kɛ,

i hakili to i labanko la,

o la, i tena hakɛ kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index