Search form

Sir 9

Musow

1Kana keliya kɛ i diyanamuso kosɔn,

n'o tɛ, a bena to ka kojugu kɛ i faan fɛ.

2Kan'i yɛrɛ to muso bolo

a ka kɛ i kuntigi ye.

3Kan'i yɛrɛ labila kakalamuso ye,

n'o tɛ, a ka jaan bena i sɔrɔ.

4Kana sigi ka mɛn dakamana muso kɔrɔ,

n'o tɛ, a ka cɛɲa bena i lafili.

5Kan'i ɲaa bɔ sungurunin fɛ,

n'o tɛ, o bena kɛ baasi ye i ma.

6Kan'i yɛrɛ di kakalamuso ma,

n'o tɛ, i bena bɔnɔ e bololafɛnw bɛɛ la.

7Kana filɛli kɛ faan bɛɛ dugu kɔnɔ siraw kan.

Kana munumunu a logologo lakolonw na.

8I ɲaa bɔ muso cɛɲuman kan.

Muso cɛɲuman min t'i ta ye,

kan'i ɲaa bɔ a fɛ.

Muso ka cɛɲa ye mɔgɔ caaman fili.

Cɛɲa b'a nigɛ mana mɔgɔ kɔnɔ i ko tasuma.

9Kana sigi muso furunin kɔrɔ fewu,

kana sigi ka duvɛn min n'a ye dɛ,

n'o tɛ, a nigɛ be se k'i minɛ,

o be kɛ sababu ye i be halaki.

Adamaden ni ɲɔgɔn cɛ

10Kana i terikɔrɔ fili

bari kuraman nin te kɔrɔman bɔ

Terikura ye dɔrɔkura ye.

A diya be lɔn n'a kɔgɔra tuma min na.

11Kan'i ɲaa bɔ kojugukɛla ka ɲataa fɛ,

bari, e m'a lɔn a bena laban cogo min na.

12Kana sɔn Alaɲasiranbali ka ɲa ma,

e k'i hakili to a la ko a tena to ɲagwanbali ye.

13Mɔgɔfaga see be mɔgɔ min ye,

i yɛrɛ mabɔ o tigi la.

O la, i bena kisi saya ma.

Nga n'i nan'a fɛ, e kana fili dɛ,

n'o tɛ, a bena e nii bɔ.

E ka l'a la ko i be taamana jaanw le cɛma,

ko e labilanin lo i ko mɔgɔ min be dugu laminikogo kan.

14N'i be se, i sɔbɛ don i mɔgɔɲɔgɔn na tuma bɛɛ.

Ladili ɲini lɔnnikɛlaw fɛ.

15Hakilitigiw le ɲini k'o kɛ i barokɛɲɔgɔnw ye.

E ka fɔta bɛɛ ka sin Fɛɛn bɛɛ kuntigi ka sariya ma.

16Mɔgɔtilenninw ka kɛ i dumunikɛɲɔgɔnw ye.

Matigi ɲasiran ka kɛ i kunkɔrɔtako ye.

17Bololabaarakɛla bulonɔ le be tanu.

Nga jama ɲamɔgɔ ka lɔnniya le be jati a kumatuma.

18Kuma caaman tigi ka dugumɔgɔw be siran a ɲa.

Daa caaman tigi b'a koo goya mɔgɔw ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index