Search form

Sir int

Kunnafoni

Sira deen Zezu le ye kitabu nin sɛbɛn. A tun t'a fɛ zuwifuw ka landaw be tunu, bari, girɛkiw ka landaw tun be fanga sɔrɔla ka taga ɲa o waati la. A tun ye kitabu nin sɛbɛn eburukan na le. Nga, o yɔrɔ caaman tununa. A mamaden tun sera k'a yɛlɛma girɛkikan na. Girɛkikan kitabu yɛlɛmanin le ye nin ye. A be mɔgɔw kalan ko koo bɛɛ la mɔgɔ ka kan k'a yɛrɛ minɛ ka kɛɲɛ ni Ala sago ye.

Kitabu nin tilancogo

Sɛbɛ yɛlɛmabaga ka kuma (1) - (35)

Adamaden ka kan k'a yɛrɛ minɛ cogo min na 1.1—16.23

Adamaden n'a Danbaga Ala 16.24—23.27

Lɔnniya be min ɲa adamaden ye 24.1—32.13

Ala ɲasiran lɔyɔrɔ adamaden sii kɔnɔ 32.14—42.14

Ala ka baara, diɲɛ kɔnɔ 42.15—50.29

Siraki dencɛ Yezu ka dalili 51.1-12

Lɔnniya ɲini 51.13-30

Sɛbɛ yɛlɛmabaga ka kuman

(1) Sariya ani ciraw ni minw tugura u kɔ, ye kobaba caaman di anw ma an be kan ka Isirayɛlidenw tanu minw kosɔn u ka kalan ani u ka kolɔn kama. Nga, mɔgɔ ma kan ka lɔnniya sɔrɔ sɛbɛkalan dama barika la. (5) Minw ye lɔnniya sɔrɔ, olu be kan ka tɔw dɛmɛ minw be lɔnnaya la u ka kuma ani u ka sɛbɛnw fɛ.

O le y'a to, ne mamacɛ Yezu min tun ye sariya kalan ani ciraw ka sɛbɛ kalan fisaya ni koo bɛɛ ye, (10) ani an faaw ka sɛbɛ tɔw fana ye, ka lɔnniyaba sɔrɔ o kalan nin na, a fana ye sɛbɛ dɔ kɛ kalan ani lɔnniya kan waasa lɔnniya ko ka di mɔgɔ minw ye, n'u gwɛrɛ la lɔnniya teriw la, u ka se ka taa ɲa u ka duɲɛ latigɛ la i ko sariya b'a fɛ cogo min na. (15) O la, aw be kan ka sɛbɛ nin kalan ni ɲimalɔ ani hakili sigi ye ani ka yafa an ma (20) n'aw y'a ye ko yɔrɔ dɔ ma ɲa. An kɔni y'an seko bɛɛ kɛ waasa ka kuman dɔw gwɛya. Bari koo dɔw fɔcogo eburukan na nin sɛbɛ nin na, te se ka kɛ kelen ye n'a yɛlɛmana siyakan wɛrɛ la. Nin sɛbɛ nin yɛrɛ dama fana tɛ, sariya sɛbɛw ani ciraw ka sɛbɛw (25) ani sɛbɛ tɔw fana be ten. Yɛlɛmani caaman be u kɔrɔ la.

Evɛrizɛti ka faamaya saan 38 nan na taara Ezipiti ka taa kalan ɲanama nin sɛbɛ dɔ sɔrɔ yen. (30) N y'a lanyini n yɛrɛ ye ko a ka kan n ka lalagari dɔ ani sigɛn dɔ kɛ ka sɛbɛ nin yɛlɛma siɲana caaman kɛni kɔ waati dɔɔni nin kɔnɔ waasa ka baara nin kɛ ka ɲa, k'a bɔ mɔgɔ ye minw be lɔnnayala n'u b'a fɛ ka kɛ lɔnniya teriw, (35) ani k'u ka kɛtaw n'u sii kaɲa ni sariya ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index