Search form

Dus 2

1Ne be i ko feerenfitini, lɛɛ kɔnɔ,

ne be i ko lisifeeren dama lɛɛ kɔnɔ.

(Kanbelen)

2Yiri ɲanaman falennin kura be ŋɔniyiriw cɛma cogo min na,

ne kanubaga be ten sunguruw cɛma.

(Sunguru)

3Yiriden diman be cogo min na tuu kɔnɔ,

ne kanubaga be ten kanbelenw cɛma.

A ka di ne ye ka sigi a suma kɔrɔ.

A deen fana ka di ne daa la!

4A be don ni ne ye nisɔndiyaso kɔnɔ.

A ka taamasiɲɛ ne faan fɛ,

o ye kanuya ye.

5Ŋɔmi min dilanna ni yiriden ye,

aw k'o dɔ di ne ma ka barika don n na,

ka yiriden dɔw di ne ma ka fanga don n na.

Bari, cɛko kɛra bana ye n ma.

6A numanbolo ka to ne kuun kɔrɔ,

a kinibolo ka meleke ne la.

(Kanbelen)

7Heyi! Zeruzalɛmu sunguruw,

minanwa ni mankalaninw kosɔn,

ne b'aw daali ko aw kana n kanubaga kunun,

aw kan'a to a be wili n'a man d'a ye.

N tulo be n kanubaga kaan na

(Sunguru)

8Ne tulo be n kanubaga kaan na!

A filɛ nin ye, a be nana!

A be panpanna kuluw kan,

a be panpanna tintinw kan!

9Ne kanubaga bɔnin be minan fɛ,

walima mankalaninden fɛ.

A lɔnin filɛ kɛnɛma an ka kogo kɔfɛ.

A be filɛli kɛra fenɛtiri fɛ,

a be dɛnna ka filɛli kɛ karasa woo fɛ.

10Ne kanubaga be dɔnkili lara,

a ko ne ma:

«Wili, ne terimuso, ne ka cɛɲumanin, na yan.

11Bari, nɛnɛ waati tɛmɛna,

sanji tigɛra, a tena na sisan.

12Feerenw be bɔra kongo,

dɔnkili lawaati sera,

tubaninw kasikan be mɛnna an ka mara la.

13Toro be mɔna,

*ɛrɛzɛn be feerenna, a kasa ka di.

Wili, ne terimuso,

ne ka cɛɲumanin, na yan.

14Ee! Ne ka tuganin,

e min be fɔɔ kuluw kunna farawo la,

a to ne b'i ɲada filɛ dɛ,

a to ne b'i kumakan mɛn sa.

Bari e kaan ka di.

I ɲada ka ɲi.»

(A bamuso)

15Aw ka kongowulu nunu minɛ dɛ,

wuludennin minw b'an ka ɛrɛzɛnforow cɛnna,

k'a sɔrɔ u feerenin lo!

(Sunguru)

16Ne kanubaga ye ne ta ye,

ne fana ye ale ta ye.

A b'a ka begɛnw dɛndɛ lisiyiriw cɛma.

17Ni tile sumana, ni yiriw suma tagara yɔrɔjan,

i ka kɔsegi ka na.

Ne kanubaga, kɛ i ko minan,

walima mankalaninden min be kuluw kan,

kulu minw bɔnin be ɲɔgɔn na.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index