Search form

Dus 3

Sunguru be siko ni kanbelen ye

(Sunguru)

1Ka ne to n layɔrɔ la, ne ye suu bɛɛ kɛ,

ni ne be n kanubaga ka koo miirila.

Ne y'a koo miiri ka dɛsɛ ne m'a ye.

2Fɔɔ ne ka wili ka dugu yaala,

min koo ka di ne ye, n k'ale ɲini

siraw kan ni forobayɔrɔw la.

Ne y'a yaala ka dɛsɛ ne m'a ye.

3Ne ye dugu kɔlɔsibagaw kunbɛn,

n'u be dugu munumununa.

N ko: «Aw ma ne kanubaga kunbɛn wa?»

4Ne tɛmɛna u la dɔɔni dɔrɔn,

ne ye n kanubaga kunbɛn.

Ne y'a minɛ, ne ten'a bila tugu

fɔɔ ne ka don n'a ye n bamuso ka soo kɔnɔ,

min ye ne wolo, ale ka boon kɔnɔ.

5Heyi! Zeruzalɛmu sunguruw,

minanw ni mankalaninw kosɔn,

ne b'aw daali ko aw kana n kanubaga kunun,

aw kan'a to a be wili n'a man d'a ye.

6Ee! Jɔn le be wilila ka bɔ kongo la ten, i ko sisi?

Mire kasa ni wusulan kasa,

ani kasa diman bɛɛ b'a kan.

7Solomani tafɛn lo.

A lamininin be ni cɛɛ barikaman bi wɔɔrɔ ye,

olu minw barika ka bon

ni Isirayɛli barikatigiw bɛɛ ye.

8Murujan b'u bɛɛ fɛ,

u bɛɛ labɛnnin lo kɛlɛ kama.

U bɛɛ ka murujanjanw b'u tɔgɔn na,

sufɛ balawu kama.

9Masacɛ Solomani y'a tafɛn kɛ ni Liban yiri ye,

10k'a seenw kɛ warigwɛ ye,

k'a kɔsɛmɛyɔrɔ kɛ sanu ye,

k'a sigiyɔrɔ kɛ ni fani wulenman cɔncɔncɔn ye.

Zeruzalɛmu sunguruw le y'o labɛn kanuya la.

11*Siyɔn sunguruw, aw ye bɔ ka masacɛ Solomani filɛ,

ni masafugulan b'a kuun na,

a bamuso ye min biri a kuun na

a ka furu sirilon na.

A ka nisɔn diyalon.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index