Search form

Dus 4

(Kanbelen)

1Ee! I cɛɛ ka ɲi ne kanubaga!

I cɛɛ ka ɲi haali!

I ɲadenw cɛɛ ka ɲi i ko tuganin ta,

minw be yera i kuun datugufani kɔrɔ.

I kunsigi be i ko yonbob

min bɔnna Galaadi kulu kan n'a bɛ woyora ka jigi.

2E ɲiiw be i ko sagakulu min sii tigɛra

n'u be bɔra kɔɔ la.

U bɛɛ kɛɲɛnin lo fila fila,

a si te yen min b'a danna.

3I dagolo cɛɛ ka ɲi haali,

i dalakuma ka di.

I daforoko be yera i kuun datugufani kɔrɔ,

i n'a fɔ lenmuruba.

4I kankala be i ko Dawuda ka sangaso,

o min lɔcogo ka ɲi.

Nigɛkunbɛnnan waa kelen le dulonnin b'a la,

kɛlɛdenŋanaw ka nigɛkunbɛnnanw lo.

5I sinbara fila cɛɛ ka ɲi i ko mankalaninden fila,

i ko minanden fila,

minw be ɲimini kɛra lisiyiriw cɛma.

6Ni tile sumana, ni yiriw suma tagara yɔrɔjan,

ne bena yɛlɛ mire ni wusulan kulu kan.

7Ne kanubaga, e cɛɛ ka ɲi haali!

Fiɲɛ t'i la!

8Na ne fɛ ka bɔ Liban kulu kan,

ne maminɛmuso,

na, ka bɔ Liban kulu kan.

Jigi ka bɔ Amana kulu kunna ka filɛli kɛ,

to Seniri kunna ka filɛli kɛ,

to Ɛrɛmɔn kunna ka filɛli kɛ,

jaraw dogoyɔrɔ, waraninkalaw ka kuluw.c

9Dɔgɔmuso, i be ne kɛ fatɔ ye.

Ne maminɛmuso, i ka filɛli kɛcogo dama be ne kɛ fatɔ ye,

n'i kannakɔnɔ fana.

10I ka mɔmɔni ka di dɛ,

n dɔgɔmuso, ne maminɛmuso!

I ka mɔmɔni ka di ka tɛmɛ duvɛn kan.

I ka tulu kasadiman kasa ka di

ka tɛmɛ wusulanw bɛɛ ta kan!

11Ne maminɛmuso, i dagolo be i ko lii.

Lii, ani nɔnɔ le b'i nɛnden jukɔrɔ.

I ka faniw kasa be i ko Liban yiriw kasa.

12I kɛra nankɔ koorinin ye

n dɔgɔmuso, ne maminɛmuso,

i kɛra jii bɔyɔrɔ koorinin ye,

kɔlɔn datugunin!

13Jii min be bɔ i la, o be yiri deen dumutaw sɔn,

minw deen ka di kosɔbɛ,

ani jabiyiri, ni nariyiri.

14Nariyiri ni safaranyiri,

ni sunsunyiri, ni kanɛliyiri,

ani wusulan be bɔ yiri tɔ minw bɛɛ la,

mireyiri ni alowɛsiyiri,

ani wusulan kasadimanw bɛɛ.

(Sunguru)

15Ne ye kɔlɔn ye nankɔw kɔnɔ,

ne ye jii bɔyɔrɔ ye min jii ka ɲi

n'a be woyora ka bɔ Liban kuluw la!

16Worodugu ɲafan fɔɲɔ,

kɔgɔdugu ɲafan fɔɲɔ, aw ka fiyɛ,

janko ne ka nankɔ kasa diman be bɔ!

Ne kanubaga ka don a ka nankɔ kɔnɔ,

yiriden min ka d'a ye, a k'o dumu!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index