Search form

Dus 7

(Dɔw)

1Na, na Sulamiti!

Na, an b'i filɛ sa!

(Kanbelen)

Mun n'aw be Sulamiti filɛra

i ko aw be dɔnkɛlaw le filɛra?

2Ee! I seenw cɛɛ ka ɲi e ka sanbaraw kɔnɔ dɛ!

Masacɛ denmuso!

I soron koorinin be i ko bololanigɛ,

min ye bololabaarakɛla dɔ bulonɔ ye.

3I kɔnɔbara be i ko filen,

kalo tilan kelen,

duvɛn te fɔn a kɔnɔ.

I fari kɛra i ko suman tonnin,

lisiyiriw kɛra ka min koori.

4I sinbara fila cɛɛ ka ɲi

i ko mankalaniden fila,

i ko minanden fila.

5I kankala be i ko sangaso min lɔra ni samaɲin ye.

I ɲadenw be manamana i ko Ɛsibɔn dalan jii

min be Batirabɛn donda gɛrɛfɛ.

I nunkala be i ko Liban sangaso

min lɔnin lo k'a ɲasin Damasi dugu ma.

6I lɔra i ko Karimɛli kulu.

I kunsigi dannin sira be i ko foro kɔnɔ walan!

Mɔgɔ bena ben minw kɔnɔ.

7Ee! I do cɛɛ ka ɲi sa!

I koo ka di n ye!

Ne kanubaga!

E min koo be ne dusu la!

8I be i ko tamarosun.

E siin be i ko yiridenw.

9Ne ko: Fɔɔ ne ka yɛlɛ tamarosun nin kan k'a deen sɔrɔ.

E sinbara nunu ka maga ne bolo i ko *ɛrɛzɛn mɔnnin.

I nunfiɲɛ ka kɛ i ko yiriden kasadiman dɔ.

10I dalakuma ka di i ko duvɛn diman.

(Sunguru)

Jaati, a bilanin be ne kanubaga le ye,

a be woyo an dagolo kan an sinɔgɔtuma.

Nisɔndiya be kanuya la

(Sunguru)

11Ne ye n kanubaga ta ye,

ne koo le b'a dusu la kosɔbɛ!

12Ne kanubaga, na, an be taga kongo kɔnɔ.

An bena si dugudennin dɔ la.

13Sɔgɔma joona, an be taga filɛli kɛ foro la

n'o y'a sɔrɔ ni *ɛrɛzɛn nɛrɛla ka feeren,

ni yiriw feerenna.

O yɔrɔ la, ne ben'a yira i la ko n b'i kanu.

14Yiriden min be kanuya boɲa,

o kasa be wilila.

Yiridenɲuman sifa bɛɛ be an ka bonda la,

tigɛnin kuraman ni kɔrɔmanw bɛɛ.

Ne y'o mara ele ye, ne kanubaga.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index