Search form

Dus 8

1N'i tun ye ne baden ye,

n'i tun ye ne baa siin le min,

ne tun bena i kunbɛn kɛnɛma

ka n bolo meleke i la,

mɔgɔ si fana tena ne lɔgɔbɔ.

2Ne tun bena taga n'i ye

ka don n'i ye ne bamuso ka soo.

I tun bena ne dege.

Ne tun bena duvɛn kasadiman dɔ d'i ma i k'a min,

ne ka yiriden jii.

3I tun bena i numanbolo don ne kuun kɔrɔ,

k'i kinibolo kɛ ka ne minɛ.

(Kanbelen)

4Heyi! Zeruzalɛmu sunguruw,

ne b'aw daali ko aw kana ne kanubaga kunun.

Aw kan'a to a be kunun n'a man d'a ye.

Kanu ka fanga

(Sunguruninw)

5Ee! Jɔn le be wilila ka bɔ kongo la ten,

n'a tintinnin b'a ka kanubaga kan?

(Sunguru)

Ne y'i kunun pɔmuyiri le kɔrɔ,

i baa y'i kɔnɔ ta o min kɔrɔ,

i woloba y'i kɔnɔ ta o min kɔrɔ.

6Ne koo bila i dusu la.

Ne kɛ i ko taamasiɲɛ lafɛn ye i bolo kɔrɔ.

Bari barika be kanuya la i ko saya.

Keliya ka koo ye yɛlɛmabali ye i ko lahara.

A tasuma ye tasuma fariman ye.

O ye Matigi ka tasuma ye.

7Jiba si te se ka kanuya ka tasuma faga.

Jii si te se k'a kunu.

Ni min y'a ka soo ka sɔrɔ bɛɛ falen kanuya la,

o tena foyi sɔrɔ a la ni dɔgɔya tɛ.

(A balimaw)

8An dɔgɔmuso ka dɔgɔ,

a siin ma bɔ fɔlɔ.

An ben'an dɔgɔmuso ka koo kɛ di

n'a koo kuma wilila loon min na?

9Ni dugu laminikogo tun lo,

an tun bena tangafɛn warigwɛlaman bila a kan.

Ni bonda tun lo,

an tun bena yiri barikaman kɛ a koon ye.

(Sunguru)

10Ne ye dugu laminikogo ye.

Ne siinw be i ko sangasow.

O la, ne kɛr'a fɛ i ko hɛrɛ dibaga.

(Kanbelen)

11Yiriforo tun be Solomani fɛ Baalamɔn.

A y'a kalifa kɔlɔsilikɛbaga dɔw ma.

Olu kelen kelen bɛɛ ka kan ka na

ni warigwɛ kuru waa kelen kelen ye

k'a kɛ a ka yiridenw sɔngɔ ye.

12Ne ka yiriforo kɔni ka koo be ne yɛrɛ bolo.

Ele Solomani k'i ka warigwɛ kuru waa kelen minɛ,

minw y'a kɔlɔsi, olu ta ye kɛmɛ fila ye.

13Ele, sunguru min siginin be nankɔw cɛma,

ne teri dɔw tulo dɛnnin be ka mɛnni kɛ i kaan na.

Sabali k'a to ne b'a mɛn sa!

(Sunguru)

14Boli, ne kanubaga!

I ko minan, walima mankalaninden

min be panna kulu kasadimanw kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index