Search form

SUS 1

Suzani ka koo

1Cɛɛ dɔ tun be yen, a tɔgɔ ko Yoyakimu a siginin tun be Babilɔni. 2A ye muso min furu, o tɔgɔ ko Suzani o ye Ɛlikiyasi deen ye. Suzani tun cɛɛ ka ɲi haali. A tun be siran Matigi ɲa. 3A ka somɔgɔw tun ye mɔgɔtilenninw ye. U tun y'u denmuso kolo ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye. 4Nafolo tun be Yoyakimu fɛ kosɔbɛ. Nankɔ tun b'a fɛ, o tun gunnin be a ka soo la. Zuwifuw tun be n'a fɛ tuma caaman, bari u tun b'a boɲa bɛɛ ye.

5O saan na, u ye cɛkɔrɔba fila woloma jama cɛma ka kiti tigɛko don olu bolo. Matigi ka kuma nin ɲasinna olu le ma ko: «Kojugu donna Babilɔni, cɛkɔrɔbaw ni kititigɛlaw le sababu la. Olu minw b'u yɛrɛ kɛ jama ɲatilenbagaw ye.» 6O mɔgɔ fila nunu tun be to ka na Yoyakimu ka soo. Koo ɲanabɔta tun be minw fɛ, olu bɛɛ tun be taga u fɛ. 7Ni mɔgɔw bɔra yen tilefɛ, Suzani be bɔ ka yaalayaala a cɛɛ ka nankɔ la. 8Cɛkɔrɔba fila nunu tora k'a ye loon o loon n'a be don ka yaala yen. A koo donna u dusu la. 9U ka nigɛla boɲana fɔɔ u y'u ka miiriya bɔ Ala kan. U ma miiri kititilennin fana la.

10Suzani nigɛ tun gwannin b'u fila bɛɛ la. Nga u si tun m'u ka tɔɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye. 11Bari u tun be maloya k'u kɔnɔnako fɔ ɲɔgɔn ye, min ye ka la ni Suzani ye. 12Loon o loon, u tun be cogo ɲini ka se k'a ye. 13Loon dɔ sa, u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko: «Tileradumuni waati sera, an ka taga soo.» U bɔra ka faran, bɛɛ y'a ka sira ta. 14Nga u bɛɛ kɔsegira ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ kelen na. U ye ɲɔgɔn ɲininga u nakun na. U y'u ka nigɛlako fɔ ɲɔgɔn ye. O tuma na, u bɛnna waati dɔ la, u bena se ka Suzani kelen sɔrɔ waati min na.

15U tun be lonɲuman dɛndɛna minkɛ, loon dɔ, Suzani nana don nankɔ la i n'a fɔ a be deli k'a kɛ cogo min na. A tun be ni baaraden fila dɔrɔn ye o loon na, sunguruw tun lo. A tun b'a fɛ ka ko, bari funteni tun be yen. 16Mɔgɔ si tun te yen, ni cɛkɔrɔba fila nunu tɛ, minw tun b'a dɛndɛna. 17Suzani y'a fɔ sunguru nunu ye ko: «Aw ye taga tulu ni kasadiyanan ta ka n'a di yan, o kɔ, aw ka nankɔ daaw tugu, waasa n be ko.» 18A y'a fɔ u ye cogo min na, u y'a kɛ ten. U ye nankɔ daa nunu tugu, ka taga bɔ ni donda dɔ nin ye ka taga u ka cii la. U ma cɛkɔrɔba nunu ye, bari u dogonin tun lo. 19Sunguruw bɔra dɔrɔn, cɛkɔrɔba fila nunu wilila ka boli ka Suzani sɛgɛrɛ. 20U y'a fɔ a ye ko: «Nankɔ daaw tugunin lo, mɔgɔ si ɲaa te an na, i koo le gwannin b'an na. Sɔn ka la n'an ye. 21N'o tɛ, an ben'a fɔ ko kanbelen dɔ tun be n'i ye. K'o kama, e y'a fɔ ko sunguru nunu ka kɔsegi.»

22Suzani kabara! K'a fɔ ko: «Ne minɛna faan bɛɛ. Ni ne sɔnna, saya lo! Ni n banna fana, n tena bɔ aw bolo. 23Aw ka ben ne kan, o ka fisa ne ma ka n yɛrɛ di aw ma ka kojugu kɛ Matigi ɲakɔrɔ.»

24O kɔ, a kulera kosɔbɛ. O tuma na fana, cɛkɔrɔbaw fana tun be kulera. 25U kelen bolila ka taga nankɔ daaw yɛlɛ. 26Mɔgɔw tora soo kɔnɔ ka mankan mɛn minkɛ, u girinna ka don nankɔ la ni donda dɔ nin ye waasa k'a lɔn koo min kɛra Suzani la. 27Cɛkɔrɔba nunu y'u ka kuma fɔ ka ban tuma min na, baaradenw maloyara fɔɔ k'a dama tɛmɛ, bari u ma deli k'o ɲɔgɔn mɛn Suzani ka koo la ka ye.

28A dugusagwɛ, jama nana ɲɔgɔnye la a cɛɛ Yoyakimu ka soo, cɛkɔrɔba fila nunu nana ni miirijugu ye. U tun ye Suzani fagako le ŋaniya. U y'a fɔ jama ye ko: 29«Aw ye taga Suzani wele ka na yan. Ɛlikiyasi denmuso, Yoyakimu muso.» U tagar'a wele. 30Ale, n'a wolobagaw, n'a deenw, n'a ka somɔgɔw bɛɛ nana. 31Suzani tun cɛɛ ka ɲi, a sɔɔn tun ka ɲi. 32Mɔgɔjugu nunu k'u k'a ka lankanna bɔ a kunna janko u ka se k'a filɛ ka fa, bari a tun y'a kuun datugu n'o ye. 33A ka somɔgɔw bɛɛ tun be kasira. A yebagaw bɛɛ fana tun be kasira.

34Cɛkɔrɔba fila nunu wilila jama cɛma k'u bolo la Suzani kuun na. 35K'a to kasi la, a y'a ɲaa kɔrɔta sanfɛ, bari a jigi tun be Matigi kan.

36Cɛkɔrɔbaw ko: «An tun be munumununa nankɔ la, an mɔgɔ fila dɔrɔn, muso nin nana don ni sunguru fila ye. O kɔ, a ko sunguru nunu ka kɔsegi, a sɔrɔla ka daaw tugu. 37Kanbelen dɔ tun dogonin be, ale bɔra ka na a fɛ ka la n'a ye. 38K'an to nankɔ faan dɔ la, an ye o kojugu nin ye, an bolila ka na u kama. 39An nana u sɔrɔ u be ɲɔgɔn kan. Nga an ma se ka kanbelen minɛ, bari a fanga tun ka bon n'an ta ye. A ye daa yɛlɛ ka bɔ ka boli. 40An kɔni y'ale minɛ, k'a ɲininga kanbelen nin tɔgɔ la. 41A ma sɔn k'a tigi fɔ an ye. Anw kɔni ye o seere ye.» Jama lara u ka kuma na, bari cɛkɔrɔbaw lo, kititigɛlaw lo fana. U y'a jalaki ko a ka kan ka faga. 42O tuma na, Suzani kulera k'a fɔ ko: «Waati bɛɛ Ala, ele min be kodogoninw lɔn, e min be koo bɛɛ lɔn sanni u ka kɛ, 43i b'a lɔn ko u ye galon le la ne kan. Mɔgɔjugu nunu ye koo min la ne kan, ne bena sa o kama, k'a sɔrɔ ne m'o kɛ.» 44Matigi ye Suzani kasikan mɛn.

Cɛkɔrɔbajuguw kɔrɔbɔko

45U tun be tagara n'a ye a fagayɔrɔ la tuma min na, Matigi ye hakiliɲuman di kanbelennin dɔ ma min tɔgɔ ko Daniyɛli. 46Ale kulera ko: «Ne seen te muso nin fagako la.» 47Jama bɛɛ lɔra k'u ɲaa sin a ma, k'a ɲininga ko: «I be min fɔra, o kɔrɔ ye mun ye?» 48Kanbelennin lɔra u cɛma k'a fɔ ko: «Ee! Isirayɛlidenw, aw ka nalomanya sera o bɛɛ ma wa? Aw be mɔgɔ jalaki ten n'aw ma sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a tiɲɛ lɔn wa? 49Aw ye kɔsegi kiti tigɛyɔrɔ la. Bari mɔgɔ nunu ye galon le tigɛ k'a la kan.»

50Mɔgɔw bɛɛ kɔsegira joona joona. Cɛkɔrɔba tɔɔ nunu y'a fɔ Daniyɛli ye ko: «Na sigi an cɛma, k'i ka hakililata fɔ an ye. Bari, Ala ye mɔgɔkɔrɔba hakili d'i ma.» 51Daniyɛli y'a fɔ ko: «Aw k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ k'u yɔrɔ jaɲa ɲɔgɔn na kosɔbɛ, ne ka se k'u ɲininga.»

52U y'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ tuma min na, Daniyɛli ye kelen wele k'a fɔ a ye ko: «Ele, i kɔrɔla juguya la. I ka kojugu nunu juru sarawaati sera sisan. 53I tun te kitiw tigɛ ka tilen. I tun be jalaki ben jalakibaliw kan, minw ka kan ka jalaki, i be olu bila. K'a sɔrɔ Matigi y'a fɔ ko: ‹Mɔgɔ min ma koo kɛ, i man kan k'o faga, ani mɔgɔtilennin.› 54Ayiwa, sisan, ni tiɲɛ lo ko i ye Suzani ye, a ni kanbelen nin lara ɲɔgɔn fɛ yiri jumɛn le kɔrɔ? O fɔ.» A y'a jaabi ko: «Siyiri kɔrɔ.» 55Daniyɛli y'a fɔ a ye ko: «Jaati! I ye galon tigɛ min be na n'i fagako ye. Ayiwa, Ala ye sira di a ka mɛlɛkɛ dɔ ma ka ban, min bena i ci fila.»

56Daniyɛli ko u ka bɔ n'a ye, ka na ni cɛɛ dɔ nin ye. Daniyɛli y'a fɔ ale ye ko: «Ele, i te Zuda ka siya ye dɛ, i ye Kanaan ka siya le ye! Muso ka cɛɲa ye ele kuun wili ka juguya don i kɔnɔ. 57Aw be to k'a kɛ ten le ni Isirayɛli musow ye. Siranya fɛ, olu fana be sɔn ka la n'aw ye. Nga Zuda mara deen dɔ ma se k'aw ka juguya muɲu. 58Ayiwa, sisan, a fɔ. I tagara bari u lanin na yiri jumɛn le kɔrɔ?» A y'a jaabi ko: «Cɛtigɛyiri kɔrɔ.» 59Daniyɛli y'a fɔ a ye ko: «Jaati! I ye galon tigɛ min be na n'i fagako ye. Bari Ala ka mɛlɛkɛ be kɔnɔni kɛra ni murujan b'a bolo waasa k'i cɛɛ tigɛ fila. A bena aw halaki.»

60Jama lajɛnnin kulera kosɔbɛ. U tora ka Ala tanu, ale min be mɔgɔw kisi, minw jigi b'a kan. 61U wilila cɛkɔrɔba fila nunu kama. Daniyɛli ye minw yira ko u ye galontigɛlaw ye u yɛrɛ ka darakan fɛ. 62Olu tun b'a fɛ bɔnɛ min ka u mɔgɔɲɔgɔn sɔrɔ, o le lara olu kan ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye. U y'u faga. O loon na, mɔgɔ jalakibali joli ma sɔrɔ ka bɔn.

63Ɛlikiyasi n'a muso kɔni, olu tora ka Ala tanu, u denmuso Suzani ka koo la. A cɛɛ Yoyakimu n'a ka somɔgɔw bɛɛ fana tun be Ala tanura. Bari maloyako ma sɔrɔ a ka kɛwali la. 64Kabini o loon na, Daniyɛli kɛra mɔgɔbaba ye jama ɲana.

Kanbelen saba kisiko

91(24) Masacɛ Nabukodonozɔri hakili ɲagaminin teliyara ka wili, a y'a ladibagaw ɲininga ko: «An ma mɔgɔ saba le siri k'u fili tasuma kɔnɔ wa?» U y'a jaabi ko: «Jaati, masacɛ!» 92(25) Masacɛ ko: «Ne ɲaa be mɔgɔ naani na, u si sirinin tɛ, u be taamana tasuma kɔnɔ. Tasuma te foyi kɛra u la. Mɔgɔ naaninan bɔnin be batofɛn dɔ fɛ.»

93(26) O tuma na, Nabukodonozɔri gwɛrɛla dibi tasumaman daa la. A y'a fɔ ko: «Sadiraki, Mesaki, Abɛdenego, Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ka baarakɛlaw, aw ye bɔ yan!» O tuma na, Sadiraki, ni Mesaki ani Abɛdenego bɔra tasuma kɔnɔ.

94(27) Marakuntigiw, ni dugutigiw, ni cinɲamɔgɔw ani masacɛ ladibagaw girinna ka na kanbelen nunu filɛ, k'a ye ko tasuma ma foyi kɛ u la. U kunsigi ma jɛni, u ka faniw tun b'u cogo la. Tasuma kasa tun te u kan. 95(28) O tuma na, Nabukodonozɔri kumana. A y'a fɔ ko: «Sadiraki, ni Mesaki ani Abɛdenego ka Ala ka tanu! Ale min y'a ka mɛlɛkɛ ci ka n'a ka baarakɛlaw kisi. Minw y'u jigi la a kan, ka ban masacɛ darakan na, ka sɔn saya ma waasa u kana fɛɛn wɛrɛ bato n'u ka Ala tɛ. 96(29) Ayiwa, ne ka kuma filɛ: Mɔgɔ o mɔgɔ, a mana kɛ siya o siya ye, ni mara o mara mɔgɔ ye, n'a ye kumajugu fɔ Sadiraki, ni Mesaki ani Abɛdenego ka Ala ye, o tigi be faga ka tigɛtigɛ. A ka soo be kɛ ɲamaɲama filiyɔrɔ ye. Bari, batofɛn te yen min be se ka mɔgɔ kisi ten.» 97(30) O kɔ, masacɛ ye lɔyɔrɔ di Sadiraki, ni Mesaki ani Abɛdenego ma ka tɛmɛ fɔlɔta kan Babilɔni mara kɔnɔ.

Masacɛ ka siko filanan

98(31) Masacɛ Nabukodonozɔri ye cii bila k'a fɔ siyaw bɛɛ ye, ni maraw bɛɛ mɔgɔw ye, dugukolo faan bɛɛ la ko: «Hɛrɛ ka kɛ aw ye kosɔbɛ! 99(32) Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ye kabako ni koba minw kɛ ne ye, ne y'a ye ko a ka ɲi k'o fɔ aw ye.

100(33) A ka kabako kɛninw ka bon!

Barika be a ka koba kɛninw na!

A ka masaya ye waati bɛɛ koo ye.

A ka fanga te ban abada!

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index