Search form

Titi 1

Pɔli be Titi fora

1Ne Pɔli min ye Ala ka barakɛla, ani Yezu Krista ka ciden ye, ne welela waasa ka Ala ka mɔgɔ wolomaninw dɛmɛ u ka se ka la Ala la, ani ka tiɲɛ lɔn min be bɛn ni Alaɲasiran ye. 2O jigi nin be nii banbali kan, Ala tiɲɛtigi y'a daa di min na kabini diɲɛ ma dan fɔlɔ. 3A ka waati latigɛnin sera tuma min na, a y'o yira a ka kuma barika la. An kisibaga Ala le y'o baara kalifa ne ma.

4- Ne be bataki nin ci Titi ma min ye ne deen ye tigitigi lanaya kelen barika la, anw be min kɔ.

Faa Ala ni Yezu Krista an kisibaga ka nɛɛma ni hɛrɛ kɛ i ye.

Pɔli ko Titi ka Kɛrɛti jama senuman ka koo ɲanabɔ

5Ne y'i to Kɛrɛti mara la min kama, o ye i ka Krista ka jama ka koo tɔw ɲanabɔ ka ɲamɔgɔw sigi jama kunna dugu kelen kelen bɛɛ la, k'o kɛɲɛ ni n ka ladili ye.

6O ɲamɔgɔ nunu ka kan ka kɛ mɔgɔ jalakibaliw ye, ani musokelentigiw. U deenw ka kɛ mɔgɔw ye lanaya be minw na, minw tɔgɔjugu te fɔ u ka taamacogo kosɔn, walima u ka murutili kama. 7Krista ka jama ɲamɔgɔ, min ye a marabaga ye, o ka kan ka kɛ mɔgɔ ye jalakiyɔrɔ te min na. A kana kɛ yɛrɛboɲanla ye, a kana kɛ dusutigi ye fana, walima dɔrɔtɔ, walima mɔgɔ fariman ye, ani a kana kɛ mɔgɔ ye min be namara kɛ ka tɔnɔ sɔrɔ. 8A tigi ka kan ka kɛ mɔgɔ ye min be lonanw ladon, koɲuman ka di a ye, miiriɲumantigi, mɔgɔsɔbɛ, mɔgɔsaniyanin, ani yɛrɛminɛla. 9- Lanaya be sɔrɔ Ala ka kuma min barika la, u nɔrɔnin ka to o la, min bɛnnin be n'an ka kalan ye. O la, u bena se ka mɔgɔw ladi ni kalansɔbɛ ye, minw b'u sɔsɔ, ka olu ka filiyɔrɔ yira u la.

Kalanjugu

10Mɔgɔ caaman be yan, minw te u yɛrɛ majigi, u kɛra kumakolon fɔbagaw ni mɔgɔlafilibagaw ye. U caaman ye zuwifu ye minw sɔnna Krista ma. 11I ka kan k'u bali u kana kuma. U be se ka faaw n'u deenw kunna cɛn, n'u ka kalanjugu ye u be min kɛ tɔnɔjugu kama. 12Kɛrɛtika dɔ, min tun kɛra u ka kira dɔ ye, ale tun ye kuma nin fɔ ko:

«Kɛrɛtikaw ka galontigɛ ka ca,

u ka fari i ko kongosogow,

nugubatɔw ni salabagatɔw lo.»

13Kuma nin kɛra tiɲɛ ye, o le y'a to i k'a gwɛlɛya u ma, janko u ka se ka lanaya sɔbɛ sɔrɔ. 14I b'a fɔ u ye ko u kana nɔrɔ zuwifuw ka siirinw na tugu, ani mɔgɔ minw banna tiɲɛ na, ko u kana sɔn olu ka fɔta ma.

15Mɔgɔ minw saniyanin be Ala ɲakɔrɔ, fɛɛn bɛɛ saniyanin lo olu fɛ, nga mɔgɔ minw banna Ala la n'u saniyanin tɛ, olu fɛ, fɛɛn bɛɛ saniyanin tɛ, bari u ka miiri n'u dusu bɛɛ finnin lo. 16U b'u yɛrɛ kɛ Alalɔnbagaw ye, nga u ka kɛwaliw b'a yira k'u te sɔn Ala ma. U kɛra fɛnjuguw ye, u te mɛnni kɛ, u te se ka koɲuman si kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index