Search form

Tob 1

Daminɛ kuma

1Tobi ka kɛwaliw kitabu filɛ. Tobi tun ye Tobiyɛli dencɛ ye, Tobiyɛli ye Ananiyɛli deen ye, Ananiyɛli ye Aduwɛli deen ye, Aduwɛli ye Gabayɛli deen ye, Gabayɛli ye Arafayɛli deen ye, Arafayɛli ye Araguwɛli deen ye. U bɛɛ tun ye Ariyɛli ka fadenyabolo ye ka bɔ Nɛfutali kɔmɔgɔw la. 2A tun siginin be Tisibe, Nɛfutali mara la, Galile mara la kɔgɔdugu ɲafan fɛ, Kadɛsi worodugu ɲafan fɛ, ni Asɔri kɔrɔn fɛ, ani Fogɔri kɔgɔdugu faan fɛ. U y'a minɛ o yɔrɔ la ka taga n'a ye jɔnya la, Asiri masacɛ Salamanasari ka tile la.

Tobi ka Alaɲasiranya

3Ne, Tobi ye tiɲɛsira taama ka kɛwaliɲumanw kɛ kabini ne wolotuma. Ne ye n balima Isirayɛliden fantanw dɛmɛ ni wari ye, u tun ye minw minɛ ne minɛwaati la ka na n'anw ye ɲɔgɔn fɛ k'an bila jɔnya la Ninivu, Asiri jamana na.

4Ka ne to n faso la, min ye Isirayɛli jamana ye, ne kanbelen waati la, ne bɛma Nɛfutali kɔmɔgɔw bɛɛ tun faranna ka bɔ Dawuda ka soo ni Zeruzalɛmu na, k'a sɔrɔ Ala tun ye o dugu kelen nin le woloma Isirayɛli jamana na k'o kɛ Isirayɛlidenw ka sarakaw bɔyɔrɔ ye. Alabatosoba tun lɔra o yɔrɔ la ka kɛ Ala sigiyɔrɔ ye, waati bɛɛ mɔgɔw fɛ. 5Ne balimaw ni ne bɛma Nɛfutali kɔmɔgɔw bɛɛ tun be to ka sɔnni kɛ kuluw kan Galile mara la. U tun be to ka misiden sanulaman jaa sɔn, Isirayɛli mara masacɛ Zerobowamu tun ye min dilan k'a bila Dan mara la. 6Tuma caaman, ne kelen tun be to ka taga Zeruzalɛmu, ɲanagwɛ waatiw la, ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye min b'a fɔ ko Isirayɛlidenw bɛɛ ka kan k'o kɛ tuma bɛɛ. Ne tun be to ka jija ka taga ni n ka suman deen fɔlɔw ye Zeruzalɛmu, ani ne ka begɛnw ta, ni n ka begɛnw *jaka, ani n ka sagaw sii tigɛta fɔlɔ. 7Ne tun be to k'o di Arɔn kɔmɔgɔ sarakalasebagaw ma sarakaw kosɔn. Ne tun be to ka n ka suman jaka di Levi kɔmɔgɔw ma minw tun be baara la Zeruzalɛmu, ka duvɛn ni olivuw, ani gerenadidenw, ni toro ani yiriden dɔ wɛrɛw ta di fana, ani n tun be to ka n bololafɛnw jaka dɔ wɛrɛa feere ka taga n'o wari ye Zeruzalɛmu ka ɲanagwɛ kɛ n'o ye saan o saan. 8- Ne tun be to ka jaka sabanan bɔ tugu k'o di falatɔw ma, ani firiyamusow, ni lonan ma minw tun siginin be Isirayɛlidenw cɛma. Saan saba o saan saba, ne tun be to ka taga o d'u ma, an be dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛɲɛ ni Musa ka sariya ye, ani an facɛ bamuso Debora ka ladiliw ye. O y'a sɔrɔ ne facɛ Ananiyɛli tun sara ka ne to ne kelen. 9Ne kɔrɔbayara tuma min na, ne ye muso furu min bɔra n ka buruju la. N ye dencɛ sɔrɔ a fɛ k'o deen nin tɔgɔ la ko Tobiya.

10O kɔ, n minɛna ka taga Asiri jamana na. N tagara sigi Ninivu. K'an to Ninivu, ne balimaw bɛɛ ni n ka siya bɛɛ tun bɛ to ka siya wɛrɛw ka dumuni le dumu. 11Nga ne kɔni ye n yɛrɛ minɛ u ka dumuni na. 12N hakili tun tonin be n ka Ala la kosɔbɛ minkɛ, 13Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala ye ne koo diya Salamanasari ye. A ye n kɛ a makoyafɛnw bɛɛ sanbaga ye. 14Fɔɔ ka se a ka saya ma, ne le tun be to ka taga Mɛdi jamana na ka sanni kɛ a ye. A kɛra ten, loon dɔ ne sera ka warigwɛ kilo kɛmɛ saba kalifa Gabiri balimacɛ Gabayɛli ma bɔɔrɔw kɔnɔ. 15Salamanasari sanin kɔ, a dencɛ Senakeribu kɛra masacɛ ye a nɔɔ na. Faratikow tun be Mɛdi jamana siraw kan, fɔɔ ne tun te se ka taga yen tugu.

16Salamanasari ka tile la, ne tun be to ka n balima Isirayɛliden fantanw sɔn wari la siɲɛ caaman. 17Ne tun be to ka n ka dumuni tilan ni kɔngɔtɔw ye, ka faniw di fɛɛrɛtɔw ma. Ni ne ye n balimaw dɔ suu filinin ye Ninivu laminikogo kɔfɛ, ne tun b'o ta k'a don. 18Ka Senakeribu to Zuda mara la, a tun ye Ala tɔgɔ cɛn, Sankolo Masa. O la, ale y'a ɲaa gwan, a bɔra yen ka kɔsegi. A kɔsegira Ninivu dɔrɔn, a ye Isirayɛliden caaman faga o dimi kama. Ne ye olu suuw ta k'u don dogo la. O kɔ, a y'u ɲini ka dɛsɛ. 19Ninivuka dɔ tagar'a fɔ masacɛ ye ko ne le be to k'u suuw don, o la, ne dogora. Tuma min na n tun y'a lɔn ko masacɛ bɔra ne kala ma, k'o b'a la ka ne yɔrɔ ɲini janko ka ne faga, ne siranna ka boli. 20U ye ne bololafɛnw bɛɛ minɛ k'o don masacɛ ka nafolo marayɔrɔ la. Foyi tun ma to ne fɛ, u ma min minɛ, fɔɔ ne ka muso Ana ni n dencɛ Tobiya dama. 21Tile bi naani yɛrɛ ma tɛmɛ, masacɛ dencɛ fila y'a faga, ka boli ka taga Arara kuluyɔrɔ la. A dencɛ Azaradɔn sigira masaya la a nɔɔ na. Ale ye ne balima Anayɛli dencɛ Ayikari bila a ka baarakɛlaw bɛɛ kunna, ani a ka mara ka wariko bɛɛ kunna. 22A ye masacɛ dali ne ye, ne sera ka segi Ninivu tugu. Asiri masacɛ Senakeribu ka tile la, ale Ayikari le tun ye masacɛ ka minnifɛn dibaga ye, n'a ka taamasiɲɛ lafɛn kɔlɔsibaga n'a ka baarakɛlaw bɛɛ ɲamɔgɔ ye, an'a ka mara wariko ɲamɔgɔya tun b'a bolo. Azaradɔn y'a segi k'a bila a ka baarakɔrɔ la tugu. Ne ka somɔgɔ, ne balima deen tun lo tigitigi.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index