Search form

Tob 11

Tobi be kɛnɛya

1Tuma min na u tun be gwɛrɛla Kaserin, Ninivu gɛrɛfɛ, Arafayɛli y'a fɔ ko: 2«An y'i facɛ to cogoya min na, i b'o lɔn. 3An ka bila i muso ɲa janko ka taga boon labɛn yanni a be se ni mɔgɔ tɔw ye.» 4U fila bilara ɲafɛ. Arafayɛli y'a fɔ Tobiya ye ko: «I ka jigɛ kunakuna to i bolo kɔrɔ.» Tobiya ka wulu tun bɛ tugura u kɔ. 5O waati la, Ana tun siginin be n'a be sira filɛra, a dencɛ tun ka kan ka segi ni min ye. 6A y'a natɔ ye tuma min na, a y'a fɔ a cɛɛ ye ko: «I dencɛ natɔ filɛ ni cɛɛ nin ye min tun y'a bila sira!» 7Yanni u ka se a facɛ fɛ, Arafayɛli y'a fɔ Tobiya ye ko: «Ne b'a lɔn ko a ɲaa bena yɛlɛ. 8I ka jigɛ kunakuna mɔn a ɲaa na, o fura nin ben'a kɛ gwɛɛ be ja ka bɔ a ɲaa na. O la, i facɛ ɲaa bena segi a ma, a bena se ka yeli kɛ tugu.»

9Ana bolila ka ta'a bolow meleke a dencɛ kaan na k'a fɔ a ye ko: «Ne ɲaa lara i kan tugu n deen. Sisan Ala be se k'a ka kalifa minɛ ne la!» A daminɛna ka kasi. 10Tobi talontalontɔ wilila ka bɔ ni luda ye. 11Tobiya tagar'a kunbɛn ni jigɛ kunakuna ye a bolo. A y'a ɲaa fiyɛ k'a minɛ k'a fɔ a ye ko: «Baba, i jaa gwɛlɛya!» A ye fura nin mɔn a ɲaa na, k'a to a k'a ka baara kɛ. 12O kɔ, a ye gwɛɛ nunu tereke ka bɔ a facɛ ɲaden logologo la n'a bolo fila ye. 13Tobi y'a bolo meleke a dencɛ kaan na ka daminɛ ka kasi. A y'a fɔ a ye ko: «Ne ɲaa b'i la tugu, n deen, e min yeko be ne nisɔndiya!» 14A y'a fɔ tugu ko:

«Ala ka tanu! A tɔgɔba ka tanu!

A ka mɛlɛkɛw bɛɛ ka tanu!

Ala min tɔgɔ ka bon, o k'an mara tuma bɛɛ!

Mɛlɛkɛw bɛɛ ka tanu waati bɛɛ la!

Bari Matigi ye ne kɔrɔbɔ,

nga sisan, ne be se ka n dencɛ Tobiya ye tugu.»

15Tobiya nisɔndiyanin donna soo kɔnɔ n'a b'a kaan kɔrɔ tara ka Ala tanu. A y'a fɔ a facɛ ye ko a ka taama ɲana, ko a nana ni wari nin ye. A ye Araguwɛli denmuso Sara furu cogo min na, a y'o fana fɔ a ye. A y'a fɔ tugu ko: «A bena se sisan, a yɔrɔ man jan Ninivu la tugu.»

16Tobi nisɔndiyanin bɔra ka ta'a biranmuso kunbɛn Ninivu donda la, n'a be Ala tanura. Tuma min na Ninivukaw y'a taamatɔ ye a be tɛmɛna, a kɛnɛyanin, ni mɔgɔ si m'a bolo minɛ, u kabakoyara. Tobi y'a wango la u ɲana ko Ala makarila ale la k'a ɲaa yɛlɛ. 17A gwɛrɛl'a deen Tobiya muso Sara la tuma min na, a y'a fo k'a fɔ ko: «I dansɛ, n denmuso! I ka Ala ka tanu, ale min y'a kɛ i nana an fɛ! Ala ka hɛrɛ kɛ i facɛ ye, ka hɛrɛ kɛ ne deen Tobiya ye, ani e, n denmuso ye! Don i ka soo kɔnɔ, i dansɛ. Ala ka hɛrɛ kɛ i ye, k'i nisɔndiya! Don, denmuso!» 18O loon na, Zuwifu minw tun be Ninivu, olu bɛɛ nisɔndiyanin tun lo. 19Tobi balima deen Ayikari ni Nadan fana nana nisɔndiya ni Tobi ye.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index