Search form

Tob 13

Tobi ka dɔnkili

1Tobi tun be dɔnkili nin lara ko:

2«Ala ka tanu,

ale min be a ka masaya la tuma bɛɛ!

Ale lo be mɔgɔ ɲaa gwan a ka kojugu kosɔn,

a be makari mɔgɔ la.

A b'a kɛ mɔgɔ be jigi fɔɔ lahara,

o kɔ, k'a kɔrɔta tugu ka bɔ halakiyɔrɔ la.

Foyi te se ka bɔsi ka bɔ a bolo.

3Isirayɛlidenw, aw ka Ala ka boɲa fɔ siya wɛrɛw ɲana,

a ye aw jɛnsɛn minw cɛma.

4K'aw to o yɔrɔ la, a y'a ka boɲa yira aw la.

Aw k'a boɲa nimanfɛnw bɛɛ ɲana,

bari an Matigi lo, ni an ka Ala, n'an Faa,

Ala lo tuma bɛɛ.

5A b'aw ɲaa gwan aw ka kojuguw kosɔn,

nga a bena makari aw bɛɛ la k'aw bɔ siyaw bolo,

aw jɛnsɛnnin be minw cɛma.

6Aw bena kɔsegi a ma loon min na

n'aw dusukun bɛɛ ye ni hakili kelen ye,

ka tiɲɛko kɛ a ɲakɔrɔ,

o tuma na, a bena segi aw ma,

a ten'a ɲada dogo aw la tugu.

7Ayiwa sisan, a ye koo min kɛ aw ye,

aw ye miiri o la

k'aw kaan kɔrɔta k'a boɲa fɔ.

Aw ye Matigi tanu,

ale min tilennin lo,

aw k'a boɲa, tuma bɛɛ Masa lo!

8Ne kɔni b'a boɲa fɔ

ne minɛna ka taga yɔrɔ min na.

Ne b'a ka fanga n'a ka boɲa yira siya la,i

minw ye kojugukɛlaw ye.

Kojugukɛla nunu, aw ye kɔsegi ka tilenninya kɛ a ɲakɔrɔ.

N'a sɔrɔ a bena sɔn aw ma, ka makari aw la.

9Ne be n ka Ala tanu bari a ka bon,

ne be nisɔndiya kosɔbɛ sankolo Masa kosɔn.

10Bɛɛ k'a ka boɲa wango la

k'a koo fɔ Zeruzalɛmu kɔnɔ!

«Zeruzalɛmu, Ala ka dugu,

Ala b'i ɲaa gwanna i deenw ka kɛwaliw le kosɔn.

Nga a bena tila ka makari mɔgɔtilenninw na tugu.

11Zeruzalɛmu, e ka Matigi ka boɲa yira kɛnɛ kan fɔɔ ka ɲa,

k'a tanu, tuma bɛɛ Masa lo,

janko a batoso ka se ka lɔ i kɔnɔ tugu,

e kɔnɔ mɔgɔw ka nisɔndiya.

12Mɔgɔ minw minɛna ka taga jɔnya la,

a k'olu bɛɛ nisɔndiya i kɔnɔ!

I kɔnɔ mɔgɔ minw bɛɛ tɔɔrɔnin be,

olu koo ka diya a ye tuma bɛɛ!

13Yeelenba bena bɔ i la

ka se fɔɔ dugukolo daan na.

Siya caaman bena bɔ yɔrɔjan ka na i fɛ.

Mɔgɔ minw be dugukolo daanw bɛɛ la,

u bena na don i kɔnɔ, Ala ka dugu,

ni boɲafɛnw ye u bolo,

u bena minw di sankolo Masa ma.

Waati nataw mɔgɔw bena nisɔndiya i ka siraw la.

Hali sini, u bena i wele ko dugu wolomanin.

14Mɔgɔ minw bena i bagabaga,

Ala k'olu bɛɛ ta cɛn!

Minw bena i halaki k'i laminikogow ben,

k'i ka sangasow ci, k'i ka soow jɛni,

a k'olu bɛɛ ta cɛn!

Nga mɔgɔ minw b'i boɲa,

a k'olu bɛɛ ta ɲa tuma bɛɛ!

15Zeruzalɛmu, nisɔndiya bena sɔrɔ i kɔnɔ, mɔgɔtilenninw kosɔn,

bari u bɛɛ bena ɲɔgɔn lajɛn ka waati bɛɛ Matigi tanu.

I koo ka di mɔgɔ minw ye,

olu dagamunin lo!

Minw be nisɔndiya i ka hɛrɛ kosɔn,

olu dagamunin lo!

16Mɔgɔ minw dusu kasira e ka tɔɔrɔko la,

olu bɛɛ dagamunin lo!

E ka hɛrɛ bena kɛ hɛrɛ ye u ma,

e ka nisɔndiya bena kɛ olu ta ye.

Ɔnhɔn, ne be Matigi tanu, Masaba,

17bari Zeruzalɛmu bena lɔ kura ye,

Matigi ka soo bena lɔ kura ye a kɔnɔ,

ka to yen kudayi.

Zeruzalɛmu, ni ne ka siya tɔɔ y'i ka ɲa ye,

ni u ye sankolo Masa fo,

o tuma na, ne bena nisɔndiya haali!

I dondaw bena lɔ,

u bena lɔ ni safiri kabakuruw ni emerodi ta ye,

kogow bɛɛ bena lɔ ni kabakuru sɔngɔgwɛlɛnw ye.

Sangasow bena lɔ ni sanu ye,

u yɔrɔ barikamanw bena dilan ni sanu yɛrɛyɛrɛ ye.

Siraw bena labɛn ni kabakuruwulen sɔngɔgwɛlɛnw ye,

ani kabakuru minw bɔra Ofiri.

18Nisɔndiya dɔnkiliw bena la i dondaw la,

u bena dɔnkili la soow bɛɛ kɔnɔ ko:

‹Aleluya! Isirayɛli ka Ala ka tanu!›

Ala ka mɔgɔ wolomaninw ben'a tɔgɔɲuman tanu tuma bɛɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index