Search form

Tob 3

Tobi ka dalili

1Ne dusu kasininba daminɛna ka kasi ka to ka sigisigi. Ka ne to sigisigi la, n ye Ala dali ko:

2«Matigi, i tilennin lo,

i ka kɛwaliw bɛɛ tilennin lo.

I be koo bɛɛ kɛ ɲumanya ni kantigiya la.

E le ye mɔgɔw bɛɛ kitibaga ye.

3O la, Matigi, e k'i hakili to ne la,

i ka ne filɛ.

Kana n tɔɔrɔ n ka hakɛ kosɔn.

Ne ni n faaw filila i ma koo minw na,

e kana ne tɔɔrɔ olu fana kosɔn.

Tiɲɛ na, u donna i gasi la.

4U ma e ka sariyaw bato.

O le kosɔn, i y'a to an juguw y'an bololafɛnw bɔsi.

U y'an dɔw minɛ ka taga n'u ye jɔnya la, k'an dɔw faga.

E y'a kɛ an jɛnsɛnna siya minw cɛma,

olu bɛɛ be talenw la anw kosɔn.

U be yɛlɛ an ma, u b'an nɛni.

5Ɔnhɔn, i ye i ka tilenninya yira

i ka kiti bɛɛ la.

I ye ne kolo, ne, ni n faaw ka hakɛ kosɔn.

Tiɲɛ b'i fɛ k'o kɛ,

bari an ma i ka sariyaw bato,

an ma taama tilenninya la i ɲakɔrɔ.

6Sisan, min ye i diya, o kɛ ne la.

I ka kalifa minɛ ne la.

A minɛ janko ne ka bɔ diɲɛ na,

ne ka segi buguri la.

Saya ka fisa ne ma ne ka to nii na,

bari u be ne nɛnina gwansan,

ne nii tɔɔrɔnin lo kosɔbɛ.

Matigi, ne bɔ dusukasi nin na.

A to ne ka taga lafiɲɛyɔrɔ la ka to yen kudayi.

Kana ban ne la, Matigi!

Ɔnhɔn, saya ka fisa ne ma,

ka to nii na tɔɔrɔba nin kɔnɔ,

n'u be to ka n nɛni ni n b'a mɛnna

n sii bɛɛ la.»

Sara ka tɔɔrɔ

7O y'a sɔrɔ o loon kelen yɛrɛ la, ka Araguwɛli denmuso Sara to Ɛkibatani dugu kɔnɔ, Mɛdi jamana na, a facɛ ka baaraden musow dɔ tun b'ale fana nɛnina n'a b'a mɛnna. 8A nɛnikun filɛ: Sara tun dira furu la fɔɔ siɲɛ wolonwula, nga jinajugu dɔ, min tɔgɔ ye Asimɔde.e Ale lo tun be to k'a furucɛ nunu faga. U yɛrɛ tun tɛ se ka jɛn n'a ye. Baaradenmuso nin tun y'o le ta k'o fɔ a ye ko: «Ele le be to k'i furucɛw faga! A filɛ sa, i dira cɛɛ wolonwula ma ka tɛmɛ, u si tɔgɔ ma se ka wele i kan! 9Mun na i b'an tɔɔrɔ i cɛɛw ka saya kosɔn? E te tugu u kɔ wa? Mɔgɔ si ɲaa kana la i kan, walima i woloden kan fewu!» 10O loon na, Sara dusukasininba daminɛna ka kasi. A yɛlɛl'a facɛ ka sangaso kɔnɔ ko a b'a kaan dulon, nga a miirila k'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «U bena n facɛ nɛni k'a fɔ a ye ko: ‹Denmuso kelen dɔrɔn le tun b'i fɛ, min koo tun ka d'i ye. Ale y'a yɛrɛ kaan dulon a ka sigɛn kosɔn.› Aa! Ne facɛ kɔrɔla kosɔbɛ, ne ben'a dusu kasi fɔɔ a be taga lahara. Yanni n ka n kaan dulon, a ka fisa ne ka Matigi dali ko a k'a ka kalifa minɛ ne la. O la, ne tena nɛnili mɛn mɔgɔw daa la n sii kɔnɔ tugu.»

Sara ka dalili

11O yɔrɔnin kelen, a y'a bolow sin fenɛtiri faan fɛ ka Matigi dali ko:

«Ne b'i tanu, makaritigi Ala!

I tɔgɔ ka tanu tuma bɛɛ!

I ka danfɛnw bɛɛ k'i tanu waati nataw bɛɛ la!

12Sisan, ne be n ɲaa kɔrɔta i faan fɛ

ka n ɲaa sin e ma.

13A to ne ka bɔ diɲɛ nin na,

ne kana nɛnili nin ɲɔgɔn mɛn tugu.

14Matigi, e b'a lɔn ko ne gwɛnin be,

ko cɛɛ si ma jɛn ni ne ye ka ye.

15Ne ma n yɛrɛ tɔgɔ cɛnko kɛ,

ne ma n facɛ tɔgɔ cɛnko kɛ jamana nin na fana,

an minɛna ka na min kɔnɔ.

Ne le ye n facɛ ka deen kelenpe ye,

deen dɔ wɛrɛ te yen k'a cɛɛn ta.

Dɔgɔcɛ te n facɛ fɛ, walima somɔgɔ dɔ wɛrɛ,

min be se ka n furu,

ne ka kan ka to sii la min kosɔn.

Furucɛ wolonwula le sara n fɛ ka tɛmɛ,

ne tokun te sii la tugu.

Nga n'a man d'i ye ka i ka kalifa minɛ ne la,

Matigi, e k'i tulo malɔ ne nɛni cogo la.»

Tobi ni Sara ka dalili jaabi la

16O yɔrɔnin kelen, nɔɔrɔtigi Ala ye Tobi ni Sara ka daliliw minɛ. 17A ye Arafayɛlif ci ko a ka taga u fila bɛɛ kɛnɛya, ko a ka gwɛɛ nunu tunu ka bɔ Tobi ɲadenw kan janko a ka se ka yeli kɛ tugu. Ko a ka jina Asimɔde gwɛn ka bɔ Araguwɛli denmuso Sara la k'a kɛnɛya, ka Sara di Tobi deen Tobiya ma furu la. Tobiya le tun ka surun a la balimaya la ka tɛmɛ tɔw kan, ale lo tun ka kan k'a furu.

O waati yɛrɛ la, Tobi tun be donn'a ka soo kɔnɔ, Araguwɛli denmuso Sara tun be jigira ka bɔ sangaso kɔnɔ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index