Search form

Tob 4

Tobi ye ladili min di a deen Tobiya ma

1O loon kelen na fana, Tobi hakili jigir'a ka wari kɔ, a tun ye min bila Gabayɛli fɛ, Aragɛsi dugu kɔnɔ, Mɛdi jamana na. 2A y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko: «Ne ye saya ɲini Ala fɛ. A ka fisa ne ka n dencɛ Tobiya wele ka wari nin koo fɔ a ye, yanni n be sa.» 3A ye Tobiya wele, ale nan'a fɛ, a y'a fɔ a ye ko:

«Ni ne sara, i ka ne suu don cogo bɛnnin na, e k'i bamuso boɲa. K'a to sii la kan'a bila loon si. To k'a diyanakow kɛ, kan'a dusu kasi koo si la. 4N deen, a sɔnna farasi min bɛɛ ma i kosɔn k'i to a kɔnɔ, e k'i hakili to o la. N'a sara tuma min na, i k'a la ne gɛrɛfɛ kaburu kelen kɔnɔ.

5«N deen, e hakili to Matigi la i sii bɛɛ la, kana sɔn ka hakɛ kɛ, walima k'a ka sariyaw cɛn. I ka tilenninya kɛ i sii bɛɛ la, kana tilenbaliyako kɛ. 6Bari minw be to tiɲɛ kan, olu ka kokɛtaw bena ɲa. 7Mɔgɔ minw bɛɛ be tilenninya kɛ, e k'i bololafɛnw kɛ k'u dɛmɛ kosɔbɛ, kan'o kɛ ka nimisa a la. I kana ban fantan ma fewu, o la, Ala tena ban i la. 8I ka dɛmɛ kɛ ka kɛɲɛ n'i ka sɔrɔcogo ye, hali n'a ka dɔgɔ, walima a ka ca. Hali ni dɔɔni dɔrɔn le b'i fɛ, kana siran ka dɔ bɔ a la ka mɔgɔ sɔn. 9O la, i be nafoloɲuman le marala lonjugu kama, 10bari ka fantanw sɔn, o be mɔgɔ kisi saya ma, a be mɔgɔ bali ka taga lahara. 11Tiɲɛ na, mɔgɔ o mɔgɔ mana fantanw sɔn, o tigi be boɲafɛn dira Fɛɛn bɛɛ kuntigi Ala le ma, min koo ka d'a ye.

12«N deen, i yɛrɛ kɔlɔsi furukolon ma. Min ka gwɛlɛ, e k'i fasoden furu. Kana lonanmuso furu, min te i ka buruju dɔ ye, bari anw ye kiraw kɔmɔgɔw le ye. I hakili to an bɛmaw la: Nuhun, ni Ibrayima, ni Isiyaka, ani Yakuba. Fɔlɔfɔlɔ, olu bɛɛ ye fasoden le furu. O la, Ala ye hɛrɛ kɛ u ye ka deenw d'u ma, k'a fɔ u ye ko u ka siya bena jamana tigiya sɔrɔ. 13Ayiwa n deen, o la, i ka nɔrɔ i balima Isirayɛlidenw na. Kana i yɛrɛ boɲa i balimaw ma, minw ye i ka siya ye, a kɛra cɛɛ ye, walima muso, kana u dɔgɔya ka ban ka muso furu yen. Bari yɛrɛboɲa be na ni bɔnɛ ni hakiliɲagami ye. Salabagatɔya be na ni dɛsɛ ani lakolonya ye, kɔngɔ bɔyɔrɔ lo.

14«Kana baaraden ka sara mara i fɛ fɔɔ ka dugu gwɛ, i k'a sara joona. N'i be baara kɛ Ala ye, i bena o sara sɔrɔ. N deen, i yɛrɛ kɔlɔsi i ka kokɛtaw bɛɛ la, k'a yira i ka kɛwaliw fɛ ko i ye mɔgɔsɔbɛ ye. 15Koo min man d'i ye, kana o ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ si la. Kana dɔrɔ min fɔɔ ka fa, i kana sɔn ka kɛ dɔrɔtɔ ye. 16I ka dumuni tilan ni kɔngɔtɔw ye, k'i ka faniw tilan ni fɛɛrɛtɔw ye. I ka fantanw sɔn kosɔbɛ n'i ka nafolo ye, kana o kɛ ani ka nimisa a la. 17Mɔgɔ minw be mɔgɔtilennin suu kasi, i ka dumuni d'u ma, nga ni mɔgɔjugu lo, kana o kɛ.g

18«Mɔgɔ o mɔgɔ ye hakilitigi ye, i ka ladili ɲini ale fɛ. I ka ladiliɲuman minɛ n'i tigɛ fila ye. 19Matigi, i ka Ala tanu tuma bɛɛ, k'a ɲini a fɛ ko a ka siraɲuman don i seen kɔrɔ, ka i ka baara, n'i ka kokɛtaw bɛɛ ɲa. Tiɲɛ na, lɔnniya te siya kelen dama ta ye, Matigi yɛrɛ le ye koɲuman bɛɛ dibaga ye, nga n'a b'a fɛ ka min jigi fɔɔ lahara, a b'o kɛ.

«Ayiwa n deen, ladilikuma nunu mara i kɔnɔ, kana ɲinɛ u kɔ fewu. 20Sisan, ne ka kan k'a fɔ i ye ko ne ye warigwɛ kilo kɛmɛ saba to Gabiri dencɛ Gabayɛli fɛ, Aragɛsi dugu kɔnɔ, Mɛdi jamana na. 21N deen, an ye fantanw ye, nga kana siran. N'i be siran Ala ɲa, ani ka hakɛ sifa bɛɛ to yen, ka Matigi i ka Ala diyanakow kɛ, nafoloba b'i fɛ.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index