Search form

Tob 5:17

17Mɛlɛkɛ ko: «Ayiwa, ne ben'a bila sira. I kana siran, an bena taga hɛrɛ la ka segi yan hɛrɛ la. Bari siranyako tɛ sira nin na.»

Tobi y'a fɔ a ye ko: «Ala ka hɛrɛ kɛ i ye, n balimacɛ!» O kɔ, a y'a deen wele k'a fɔ a ye ko: «N deen, i mako bena se fɛɛn min ma taama nin na, i k'o labɛn, ka taga n'i balimacɛ ye. Sankolotigi Ala k'aw mara o yɔrɔ la, k'aw ɲuman segi ne fɛ! A ka mɛlɛkɛ k'aw bila sira k'aw kɔlɔsi, n deen!»

Tobiya bɔra ko a be sira ta tuma min na, a y'a bolo meleke a facɛ n'a bamuso kaan na k'u fo. Tobi y'a fɔ a ye ko: «Ala ka sira diya!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index