Search form

Tob int

Kunnafoni

Tobi ka kitabu bɛ Isirayɛliden balocogoɲuman dɔ le ka koo yira. Tobi ka denbaya tun siginin bɛ Ninivu, Asiri jamana na. O yɔrɔ masacɛ tun ye Isirayɛliden minw minɛ fanga la ka taga n'u ye a ka jamana na, Tobi tun ye olu dɔ ye. Tobi tun ye mɔgɔɲuman ye, a jigi tun bɛ Ala kan kosɔbɛ, a tun be dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. K'a t'o ɲumanyaw la, tɔɔrɔba benn'a kan, a kɛra fiɲɛntɔ ye. O tɔɔrɔ nin n'a ta bɛɛ, Tobi ma tigɛ Ala la, a m'a jigi bɔ a kan loon si. A laban, Ala y'a kɛnɛya, a ye yeli kɛ tugu. A ɲaa segira k'a dencɛ kelenpe Tobiya ye, k'a biranmuso Sara ye. Sijan sɔrɔnin kɔ, Tobi sara hɛrɛ la.

Tobi ka kitabu bɛ gwaɲuman le cogo yira a kalanbagaw la. Gwaa min b'a ka koo bɛɛ to Ala bolo. Kitabu nin b'a yira ko gwaa kɔnɔ, ko hɛrɛ ni tɔɔrɔ be yen. O bɛɛ le ka kan ka minɛ ni lanaya ye, ka muɲu ani ka tɔɔrɔkow kalifa danbaga Ala ma.

Kitabu nin tilancogo

Tobi b'a ka diɲɛlatigɛ ɲafɔ 1.1-22

Tobi ni Sara ka tɔɔrɔ ani u ka Ala dalili 2.1—4.21

Tobiya ni mɛlɛkɛ Arafayɛli ka dugutaako 5.1—6.19

Tobiya ni Sara ka furuko 7.1—9.6

Tobiya kɔsegiko n'a facɛ Tobi kɛnɛyako 10.1—11.19

Arafayɛli b'a yɛrɛ bɔyɔrɔ yira 12.1-22

Tobi ka koo laban 13.1—14.15

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index