Search form

Lɔn 10

Adama ka koo

1Mɔgɔ fɔlɔ dannin kɔ,

diɲɛ mɔgɔw bɛɛ faa,

k'ale to a kelen na,

lɔnniya y'a tanga.

O kɔ, a y'a bɔsi ka bɔ a yɛrɛ ka kojugu la.

2Ale lo ye fanga d'a ma fana,

a sera ka fɛɛn bɛɛ mara.

Kayɛn n'a dɔgɔcɛ Abɛli ka koo

3- Mɔgɔjugu y'a yɛrɛ ta dimi fɛ ka ban lɔnniya la.

A y'a baden faga dimi bolo,

k'a yɛrɛ bɔnɔ.

Nuhun ka koo

4- O tigi le kɛra sababu ye jiba ye dugukolo datugu,

dugukolo kisira lɔnniya le barika la.

A ye mɔgɔtilennin nin ɲabila

kurun yirilaman fangatan kɔnɔ.

Ibrayima ka koo

5- Tuma min na siyaw bɛnna k'u bena kojugu kɛ,

u ka fɔta ɲagamina, n'u tora ɲɔgɔn faamubaliya la,

o tuma na, ale lɔnniya sera mɔgɔtilennin ma,

k'a dɛmɛ ka kɛ jalakibali ye Ala ɲakɔrɔ.

A ye barika don a la,

a m'a deen ka kodiya jati.

Lɔti n'a muso ka koo

6- Alaɲasiranbaliw halakituma na,

ale lɔnniya ye mɔgɔtilennin kisi.

Tasuma min ye dugu duuru minɛ,

mɔgɔtilennin nin bolila ka kisi o ma.

7U ka juguya nɔɔ be ye halibi dugukolo kan:

A jara, a be sisi bɔra,

a yiriw be deen kɛ, nga u te mɔ,

ani kɔgɔ kabakurulaman be yen

min be mɔgɔ dɔ ka lanabaliya yira.

8U ma lɔnniya jati minkɛ,

u ma se ka koɲuman lɔn, nga o dama tɛ.

U ka duguw tomow ye hakilijigifɛn ye

u ka nalomanya la,

janko u ka fili kana bɔ mɔgɔ hakili la.

9Nga minw be lɔnniya ka baara la,

a be olu bɔsi ka bɔ u ka gwɛlɛyaw la.

Yakuba ka koo

10- Loon dɔ, ale lo ye siratilennin yira mɔgɔtilennin na

a bolituma na a baden diminin ɲa,

ale lo ye Ala ka masaya yir'a la,

ale lo ye Ala ka fɛɛnw cogo yir'a la.

Ale lo tora ka barika don a la,

a sigɛntuma na

k'a ka baara nafa buguya.

11O tigi tɔɲɔbagaw y'a keliya,

nga lɔnniya tora n'a ye k'a nafolotigiya.

12A y'a tanga a juguw ma,

a y'a tanga a dɛndɛbagaw ma.

A y'a dɛmɛ kɛlɛba dɔ la yɛrɛ janko a k'a lɔn ko

Alaɲasiran barika ka bon fɛɛn bɛɛ ye.

Yusufu ka koo

13- U tun ye mɔgɔtilennin min feere, a m'o to.

A tora n'a ye k'a kisi, k'a bɔ hakɛ la.

14A jigira n'a ye dingɛ kɔnɔ,

a ma bɔ a fɛ k'a sirinin to

fɔɔ ka ta'a kɛ faama ye o yɔrɔ la,

fɔɔ a kuntigiw sɔnn'a ka faamaya la.

Lɔnniya y'a yira ten ko

mɔgɔtilennin tɔgɔ cɛnbagaw ye galontigɛlaw ye.

O la, a ye boɲa banbali l'a kan.

Isirayɛlidenw bɔko Ezipiti

15- Ale lɔnniya sababu la,

Ala ka jama, siya jalakibali nin bɔsira siyaw bolo

minw tun b'u tɔɔrɔla.

16A tora ni Ala ka baarakɛla dɔ ye,

ale murutira masa farimanw ma,

kabakow ni taamasiɲɛw barika la.

17A ye Ala ka mɔgɔw ka baaragwɛlɛnw sara d'u ma,

a y'u bila sira kabakoman kan.

Tilefɛ, a kɛra u ka suma ye,

sufɛ, a kɛra lolo manamananinw ye.

18Ale barika la, u ye Kɔgɔjiwulen cɛtigɛ seen na.

U ye jiba cɛtigɛ ale lo barika la.

19Nga, a y'u juguw tunu,

o kɔ, a y'u bɔ jukɔrɔ k'u fili kɛnɛ ma jida la.

20O kama, mɔgɔtilenninw ye Alaɲasiranbaliw bololafɛnw cɛ.

O kɔ, u ye ele Matigi tɔgɔ tanu dɔnkili la.

U jɛnna ka barika la i ye,

sabu e y'u tanga.

21Bari, lɔnniya ye bobow daa yɛlɛ,

a ye denɲɛninw nɛɛn foni.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index