Search form

Lɔn 12

1E yɛrɛ ka nii cɛnbali le be nimanfɛnw bɛɛ la.

Kanaanw ka jalaki

2I be kojugukɛlaw kolo fana dɔɔni dɔɔni.

E b'u lasɔmi k'a yira u la k'u ye hakɛ kɛ

janko u b'u ka kojugu dabila k'u jigi la ele Matigi kan.

3I ka jamana sigibagakɔrɔw ta kɛra ten.

4U koo goyara i ye u ka kɛwalijuguw kosɔn:

Subagaya, landajuguw,

5denmisɛnw fagako denjuguya la,

mɔgɔ sogoɲimi n'a joli min ɲanagwɛ.

U tun be ɲimini kɛ fɔɔ ka se nugu ma.

O landakɛbaga minw b'o juguya nin na,

6denfa minw b'u deenw faga ni dɛmɛbaga t'u la.

E tun b'a fɛ an bɛmaw k'u sii tunu,

7janko, o yɔrɔ min koo ka gwɛlɛ i ma ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan,

ale ka jamakura kunbɛn,

ele Ala deenw ka se ka sigi o yɔrɔ la,

minw ka kan n'a ye.

Ala b'a ka koow kɛ ni tilenninya ye

8O bɛɛ n'a ta, i y'a nɔgɔya mɔgɔ nunu ye,

bari adamadenw lo.

I kɔnna ka dondoliw ci k'u halaki dɔɔni dɔɔni.

9E tun be se ka kɛlɛ labɛnnin wili,

ka Alaɲasiranbali nunu don mɔgɔtilenninw bolo,

walima ka sogojuguw bila u kama k'u ta cɛn yɔrɔnin kelen,

walima ka kuma kelen dama fɔ.

10Nga e bolo sera u ma dɔɔni dɔɔni ten,

janko ka cogo d'u ma ka nimisa ka faran u ka kojugu la.

K'a sɔrɔ e tun b'a lɔn

ko u wolola ni sɔnjugu ye,

ko juguya b'u la kabin'u wolotuma.

I tun b'a lɔn fana

k'u ka miiriya tena yɛlɛma cogo si la.

11Bari, siya nin danganin lo kabin'a daminɛ.

E m'u ka hakɛ juru sara u la.

Nga o ma kɛ mɔgɔ dɔ ka ɲasiran kosɔn.

12Jɔn yɛrɛ be se k'a fɔ ko:

«Ala, i be mun le kɛra ten?»

Jɔn be se ka ban e sago ma?

Jɔn be se k'i wele kiti la ko i ye siyaw halaki,

ele yɛrɛ ye minw dan?

Jɔn be se ka na i ɲakɔrɔ

ka tilenbaliw dɛmɛ kiti la?

13Ka ele Ala niin bɔ a la,

batofɛn wɛrɛ te yen

min be janto fɛɛnw bɛɛ la,

i ka kan ka ɲafɔri kɛ min ye

ko i ka kiti tilennin lo.

14Masacɛ te yen,

faama te yen fana,

min be se ka dɔ fɔ i ye mɔgɔ nunu ka halakiko la.

15I tilennin lo,

o la, i be fɛɛn bɛɛ mara ni tilenninya ye.

Ka mɔgɔ jalakibali jalaki,

i b'o jati koo ye min bɛnnin te i ka fanga ma.

16E ka fangatigiya bɔra i ka tilenninya la.

I ye fɛɛn bɛɛ kuntigi ye minkɛ,

e be ɲumanya kɛ fɛɛn bɛɛ ye.

17Mɔgɔ minw ma la e ka fanga dafanin na,

e b'a yira olu la.

Minw lanin b'a la ka sɔrɔ k'i darabɔ,

i b'a kɛ olu ta be to u kɔnɔ.

18I be se i ka fanga minɛcogo la,

i be mɔgɔ kiti ni ɲumanya ye.

I b'an mara ni timinadiya ye haali.

Fanga b'i bolo k'i sagolako kɛ tuma bɛɛ.

Ala b'a ka mɔgɔw ladi

19E y'a kɛ ten k'a yira e ka jama na

ko mɔgɔtilennin ka kan ka koɲuman kɛ adamadenw ye.

E y'i ka deenw jigi fa,

bari u filinin kɔ,

u bena se ka nimisa ka faran u ka kojuguw la.

20I ka deenw juguw tun ka kan ni fagali ye,

nga e y'u ɲaa gwan makari la

janko u ka se ka nimisa ka kojugu to yen.

21A kɛra ten, i y'i ka mɔgɔw ka kiti gwɛlɛya kosɔbɛ,

e min tun ye layidu ta u bɛmaw ye

k'i daa di ka gwɛlɛya

ko i bena koɲuman kɛ u ye.

22I y'an juguw ɲaa gwan ni makari ye

waasa ka ladili di anw ma,

janko, an ka miiri e ka ɲumanya la

tɔw kiti waati la an fɛ,

ka se k'an jigi la e ka makari kan

i ka kiti waati la n'an ye.

Sogow batoli kunko

23O le y'a to, minw tora u ka nalomanyakow la

ka tilenbaliya kɛ,

e y'u ka fɛnjuguw le kɛ k'u hakili ɲagami.

24Sɔbɛ la, u tun filila k'a dama tɛmɛ,

fɔɔ ka taga sogo kuntanw bato,

sogo minw ma ɲi fewu.

U y'u yɛrɛ to u y'o nigɛ

i ko denmisɛnw,

minw te jatiminɛ kɛ.

25O la, e y'u ɲaa gwan ka yɛlɛ u ma,

i ko denmisɛnw minw te se ka miiri.

26Ni mɔgɔ min ma hakili sɔrɔ jalaki nɔgɔman na

min ka kan, Ala bena o la a tigi kan.

27- U dimininba fɛɛn nunu ka tɔɔrɔ kosɔn,

u tun be minw bato,

u y'a ye k'olu b'u ɲaa gwanna.

U y'a ye k'a faamu k'u tun banna min na fɔlɔ la,

ko ale ye Ala le ye sɔbɛ la.

O kama, kitiba benna u kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index