Search form

Lɔn 15

Isirayɛlidenw jigi

1Nga ele, anw ka Ala, e ka ɲi,

i ye kantigi ye,

e muɲunin lo, i be danfɛnw bɛɛ mara ni makari ye.

2Hali n'o y'a sɔrɔ an be hakɛ kɛ,

anw y'i ta ye.

Bari, an b'i ka kuntigiya lɔn.

Nga an tena hakɛ kɛ,

bari, an b'a lɔn ko anw y'i ta ye.

3Mɔgɔ ka ele lɔn,

o ye tilenninya yɛrɛ yɛrɛ daminɛ ye.

K'i ka kuntigiya lɔn,

o ye nii banbali sɔrɔyɔrɔ ye.

4Adamaden ka fɛnjugu dilannin ma anw don fili la.

Fɛnɲɛgɛnbagaw ka baara nafatan fana m'an don fili la.

Minw be jaaw ɲɛgɛn cogo caaman na.

5U yetɔ b'u nigɛ don naloman na,

jaa min te magamaga,

o nigɛ be don u la.

6Joo dilanbagaw,

n'u nigɛ be minw na,

walima u sɔnbagaw,

olu bɛɛ be kojugu le kanu.

U jigi fu be fɛɛn min marala u ye,

o le ka kan!

Joo dilanbaga ka nalomanya

7Dagadilanbaga dɔ ka koo filɛ.

A b'a ka bɔgɔ labɛn kosɔbɛ.

A be minan sifa bɛɛ dilan

an be baara kɛ ni minw ye.

A b'o bɔgɔ kelen nin le kɛ ka minan wɛrɛ dilan

k'a kɛ minan ye minw ka baara be danna tɔw la.

Bɔgɔbaarala le b'u bɔ ɲɔgɔn na.

8O kɔ, a be baara kuntan kɛ.

A b'o bɔgɔ kelen nin kɛ ka batofɛn fufafu dilan.

K'a sɔrɔ, ale yɛrɛ bɔtɔ lo o bɔgɔ kelen nin na,

dɔɔni fana a bena kɔsegi yen,

a ka kalifa minɛtuma na.

9A te miiri a ka loon dɔ saya la,

a te miiri a sii surunya la dɛ!

A ni sanu ni warigwɛ gosilaw be ɲɔgɔn samasama.

A be zira yelenbagaw ladege.

A b'a yɛrɛ boɲa n'a ka galonfɛn dilan ye.

10A kɔnɔko ni bugurigwɛ bɛɛ ye kelen,

a jigi te foyi ye i ko buguri.

Nafa be bɔgɔ la ka tɛmɛ ale kan.

11Bari, a t'a yɛrɛ danbaga lɔn do,

ale min ye nii don a la a dafiɲɛ sababu la.

Min ye ninakili don a la,

a kɛra niman ye,

a t'o lɔn.

12Ka to diɲɛ kɔnɔ,

o ye tolon ye ale fɛ.

Ka sii sɔrɔ,

o ye ɲanagwɛ ye ale ɲana.

A b'a fɔ ko:

«Mɔgɔ ka kan ka nafa ɲini koo bɛɛ la,

hali kojugu.»

13K'a sɔrɔ, a b'a lɔn ka tɛmɛ tɔw kan

ko ale be hakɛ le kɛra.

A be to k'o bɔgɔ kelen nin ta

ka minan barikatanw ni joow dilan.

Ezipitikaw ka nalomanya

14Matigi, e ka mɔgɔw tɔɔrɔbagaw,

an jugu nunu,

u bɛɛ nalonna dɛ,

denfitini yɛrɛ ka ceku n'u ye.

15U ma wili ka siya wɛrɛw ka joow bɛɛ minɛ wa?

Min te se ka yeli kɛ n'u ɲaa ye.

U te se ka ninakili n'u nuun ye.

U tulo te se ka mɛnni kɛ.

U bolo te se ka mɔmɔni kɛ.

U seenw te se ka taama,

16Bari, mɔgɔ le y'u dilan do!

Mɔgɔ min ka ninakili kalifanin b'a ma,

ale lo y'u lalaga.

K'a sɔrɔ mɔgɔ si te se ka batofɛn dilan

a ka kɛ nimanfɛn ye i ko a yɛrɛ.

17Mɔgɔ ye sata ye,

a bolo be fɛnjugu min kɛ,

o te se ka kɛ nimanfɛn ye.

Ale yɛrɛ kɔni ka fisa n'a ka batofɛnw ye sa.

Bari, ale yɛrɛ ye nii sɔrɔ,

nga batofɛn nunu kɔni tena nii sɔrɔ abada.

18Sogo minw koo ka go,

u be olu yɛrɛ fana bato.

Minw nalonna ka tɛmɛ tɔw kan.

19N'e y'u ni sogo tɔw ye ɲɔgɔn kɔrɔ,

cɛɲa foyi t'u la min b'u koo diya mɔgɔ ye.

Olu bɔnɔna Ala ka tanuli n'a ka duba la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index