Search form

Lɔn 17

Dibi ani yeelen

1Matigi, e ka kiti ka bon haali,

u faamu ka gwɛlɛ.

O kama, minw ma sɔn ka koo faamu i fɛ, olu filila.

2Alaɲasiranbali nunu tun b'a miiri

k'u bena ele Ala ka mɔgɔw mara.

O la, u tora yen dibi la, bɔyɔrɔ te yen.

Suja y'u siri, u datugunin tora soo kɔnɔ,

u ma i ka ɲumanya banbali ye.

3U tun b'a miiri k'u bena to dogo la

n'u ka hakɛ dogoninw ye,

e Ala be ɲinɛ u kɔ

i ko fani ye fɛɛn min datugu.

Nga u jɛnsɛnna, siranyaba y'u minɛ,

sigojugujuguw y'u hakili ɲagami.

4U tun be logologo min na,

o ma se k'u bali siranya ma.

U gɛrɛfɛla mankan tun be mɔgɔ jaa tigɛ.

Suja juguman dɔw tun b'u yɛrɛ yira u la,

u ɲaa kumunin.

5Tasuma si tun te se ka yeelen bɔ yen.

Lolo manamananinw yeelen tun te se ka kɛnɛ bɔ

o sujugu nin na.

6Nga, u tun be to ka tasuma dɔ ye,

a tun be mana a yɛrɛ ma ka siranya bila.

O yelifɛn mana tunu u ɲakɔrɔ,

hakiliwili fɛ, u mana fɛɛn o fɛɛn ye o tuma na,

dɔ be fara u ka siranya kan yɛrɛ.

U ɲaa tun be fɛɛn min na, u ka miiri la,

o ka jugu n'u ka yelifɛn nin ye.

7Sirinankɛbagaw ka sirinanw te minɛna.

U tun y'u yɛrɛ boɲa u ka lɔnniya min kosɔn,

o yɛlɛmana ka kɛ maloyako ye u fɛ.

8Ni min man'a fɔ ko a be siranya bɔ banabagatɔ la,

siranya kuntan be bana bila o tigi la.

9Hali ni fɛɛn te yen k'u bagabaga,

fɛɛn minw be fofo,

ani minw be taama u kɔnɔbara kan,

sogow tɛmɛkan ni saaw kasikan dɔrɔn tun b'u jaa tigɛ.

10U tun be sa siranya bolo,

u tun te sɔn ka dibi nin filɛ,

bɔyɔrɔ te min na.

11Juguya be mɔgɔ ka lagalagatɔya yira.

A ka kɛwali yɛrɛ le b'a jalaki.

Ni dɔ kɔnɔ b'a sɔsɔ,

o be dɔ fara a ka gwɛlɛya kan tuma bɛɛ.

12Miiribaliya le be na ni siranya ye.

13N'i tora miiribaliya la,

e be sɛgɛn bari i te tɔɔrɔ nunu sababu lɔn.

14O suu gwɛlɛman nin kɔnɔ,

olu ŋunanna fɔɔ ka dugu gwɛ.

K'a sɔrɔ a bɔra lahara yɔrɔjanw na,

ni see t'a ye.

15Ka fara o kan, suja jugumanw b'u gwɛnna,

u fari fagara jatigɛkojugu fɛ.

Siranyaba barila k'u minɛ u ma miiri min la.

16Hali mɔgɔ min tun sera o yɔrɔ la,

o tigi be ben duguma.

A be to o kaso la,

datugulan te kasobon min na.

17E kɛra sɛnɛkɛla ye,

walima begɛnmarala wo,

e kɛra kongokolon kɔnɔ baaragwɛlɛnkɛla ye wo,

fɛɛn kelen sera bɛɛ ma,

u ma se ka bɔsi u ka latigɛ bolo.

18Sabu, dibi kelen le tun y'u bɛɛ lamini k'u siri.

Fɔɲɔ fiyɛkan, kɔnɔw kasikanw yirituw kɔnɔ,

jii wuruwurukan ni barika ye,

19kabakuruw porokotokan ni fanga ye,

sogo yebali dɔw panpankan,

sogojugu yɛrɛ yɛrɛw kasikan,

ni kuluwow b'o mankanw kɔsegi,

o bɛɛ tun be siranya bila u la k'u jaa tigɛ.

20O y'a sɔrɔ diɲɛ tɔɔ bɛɛ tun gwɛnin lo

ni yeelenba dɔ ye.

Bɛɛ tun b'a ka baara la,

baasi tun te yen.

21Dibiba tun be olu le dama fɛ.

U ka kan ka don dibi min kɔnɔ u salon,

o taamasiɲɛ lo.

Nga, olu ka kamanagwan tun juguyara yɛrɛ

ka tɛmɛ dibi nin kan.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index