Search form

Lɔn 18

Isirayɛlidenw ka yeelen

1Ele Matigi ka mɔgɔw kɔni tun be yeelenba la.

Ezipitikaw kɔni tulo tun b'u kumakan mɛn,

nga u ɲaa tun te u ye.

U tora k'a fɔ ko Isirayɛlidenw dagamuna

bari tɔɔrɔ nin te olu kan.

2U tora ka Isirayɛlidenw fo

bari, u tun ye tɔɔrɔ min la u kan gwansan,

u tun t'o juru sarayɔrɔ ɲinina.

U tora ka yafa dali u fɛ u ka juguya kosɔn.

3E ka mɔgɔw ta ma kɛ dibi ye dɛ,

o kɛra tasuma ye i ko kogo lɔnin.

A kɛra u ka ɲabila ye, sira lɔnbali kan.

A kɛra tile ye u fɛ min te mɔgɔ jɛni

u ka taama kabakoman na.

4Dɔ nunu kɔni tun ka ɲi yeelentanya la

ka kɛ kasodenw ye dibi kɔnɔ.

Bari, olu le y'i deenw minɛ jɔnya la,

minw sababu la

diɲɛ bena yeelen fagabali sɔrɔ sariya barika la.

Deen fɔlɔw ka saya

5Ezipitikaw tun y'a latigɛ ko

e ka mɔgɔw ka denɲɛninw ka kan ka faga.

Deen kelen dɔrɔn le kisira a labilanin kɔ saya ye.

Nga i ko e b'olu ɲaa gwan minkɛ,

e y'u bɔnɔ u deen caaman na,

e y'u halaki ɲɔgɔn fɛ jii fariman kɔnɔ.

6E tun kɔnna k'o suu nin koo fɔ an faaw ye,

janko, u jigi be layidu minw kan,

u k'a lɔn k'o bena dafa,

u ka nisɔndiya hɛrɛ la.

7E ka mɔgɔw tun y'a lɔn ko

mɔgɔtilenninw bena kisi,

k'u juguw bena halaki.

8E y'an juguw ɲaa gwan ni fɛɛn min ye,

o kɛra anw kunkɔrɔtafɛn ye.

Bari, e y'an wele ka gwɛrɛ i la.

9Siyatilennin cɛma,

Alaɲasiranbaga dɔw tun be sarakaw bɔ dogo la.

U bɛnn'a la k'u bena i ka sariya bato,

k'u ka kan ka jɛn koɲuman n'a juguman kan.

U tun b'u faaw ka Ala tanuli dɔnkiliw la.

10U juguw kulekan ɲagamina ɲɔgɔn na

ka kɛ u jaabikan ye.

Minw tun b'u deenw ka saya kasi kɛ,

olu ka kasikanmisɛnw tun be mɛn fɔɔ yɔrɔjan.

11Jɔɔn n'a tigi bɛɛ tun be tɔɔrɔ kelen na.

Duguden ni masacɛ bɛɛ tun be sigɛn kelen na.

12U ka suuw daa tun te lɔnna,

u bɛɛ sacogo ye kelen ye.

U tun te se k'u suuw don ka ban

sabu, u deen barikamanw le banna yɔrɔnin kelen.

13U ma sɔn lasɔmili nin na fewu,

u ka lagwɛlikɛlaw ka baara kosɔn.

U nana tila k'a lɔn u deen fɔlɔw ka saya seen fɛ

ko mɔgɔ nunu ye Ala taw le ye.

14Fɛɛn bɛɛ gɛrɛfɛla sumana tɔntɔntɔn.

O tuma na, suu tun tilara.

15O waati la, e ka kuma barikaman bɔra sankolo la,

i ka masasigilan yɔrɔ la.

A panna i ko kɛlɛden hinɛbali,

ka jigi jamana danganin nin cɛmancɛ la.

16E ka kuma yɛlɛmabali kɛra

i ko murujan dadiman.

A lɔra ka yɔrɔ bɛɛ kɛ suu ye.

A kuun tun be se sankolo la,

a seen be dugukolo kan.

17O yɔrɔnin bɛɛ,

sigojuguw yelifɛnw tora k'u jaa tigɛ,

siranya barila k'u minɛ.

18U tora ka benben i ko suu,

ka to k'u yɛrɛ ka saya kuun fɔ.

19Bari, sigo minw y'u hakili wili dɛ,

u b'a lɔn olu le sababu la,

janko u kana sa n'u ma u tɔɔrɔkun lɔn.

Arɔn be cɛnni lalɔ

20Saya sera mɔgɔtilenninw fana ma.

U caaman sara kongokolon kɔnɔ.

Nga o dimi nin ma taga ɲa e Matigi fɛ.

21Mɔgɔ jakalibali dɔ kɔni tun teliyara u tangako la

n'a ka baarakɛminanw ye:

Aladali, ni dususaalonwusulan.

A sɔnna ka lɔ e ka dimi ɲa janko ka cɛnni lalɔ.

A y'a yira ten ko ale y'i ka baarakɛla ye tiɲɛ na.

22A sera k'i dusu suma,

o ma kɛ ni farisogo barika ye,

a fana ma kɛ ni kɛlɛkɛminanw ye,

o kɛra kuma le barika la.

Layidu minw tun tara an faaw ye,

a tora o koo fɔli la,

a sera mɔgɔw ɲaa gwanbaga kɔrɔ.

23O y'a sɔrɔ suuw kɔni tun be tontonna ɲɔgɔn kan,

a wilila ka don u cɛ.

A ye cɛnni ɲatigɛ, a daan kɛr'o ye,

a ma se nimanw ma tugu.

24Diɲɛ jaa tun b'a ka foroca kan,

an faaw tɔgɔɲumanw tun ɲɛgɛnnin

be kabakuru sira naani kan,

e ka masaya taamasiɲɛ tun b'a ka fani melekenin kan.

25O yeko y'a to halakikɛbaga lɔra,

a segira siranya fɛ.

Bari, e ka dimi yirako kelen be labɔli kɛ.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index