Search form

Lɔn 6

Faama ka kan ka kɛ lɔnnikɛla ye

1Masacɛw, aw ka mɛnni kɛ,

ka faamuyali sɔrɔ.

Aw minw ka kuntigiya be se yɔrɔ bɛɛ dugukolo kan,

aw ka hakili sɔrɔ.

2Aw, jama kuntigiw,

aw k'aw tulo malɔ.

Aw minw wasanin be aw ka mɔgɔw ka caya kosɔn,

aw k'aw tulo malɔ.

3Aw y'aw ka fanga sɔrɔ Matigi le fɛ.

Aw y'aw ka kuntigiya sɔrɔ Fɛɛn bɛɛ kuntigi le fɛ.

Ale lo bena aw ka kɛwaliw sɛnsɛn,

ale lo bena aw ka kolatigɛninw jati minɛ.

4Aw, Masaba ka baarakɛlaw ma kiti tigɛ ka tilen,

aw ma sariya bato,

aw ka kɛwaliw ma bɛn Ala sago ma.

5A bena bari ka lɔ aw ɲafɛ cogojugu la.

Bari, kiti gwɛlɛman be faamaw ɲa.

6Makari be se ka kɛ mɔgɔ gwansan na ka yafa a ma.

Nga faamaw ka koo jati bena minɛ kosɔbɛ.

7Fɛɛn bɛɛ kuntigi te siran mɔgɔ si ɲa.

A te mɔgɔ ka boɲa jati.

A ye faama ni mɔgɔ gwansan dan,

u bɛɛ ka dɛmɛ ye kelen ye.

8Nga, fangatigi ka koo bena sɛgɛsɛgɛ kosɔbɛ.

9Ne kaan be aw ɲamɔgɔbabaw le ma

janko aw ka lɔnniya sɔrɔ,

waasa aw kana fili.

10Mɔgɔ minw mana Ala ka sariyaw bato ka ɲa,

olu bena jati Ala ka mɔgɔw ye.

Mɔgɔ minw ye hakili sɔrɔ u la,

olu bena fɔta sɔrɔ kitilon na.

11O la do, ne ka kuma ka diya aw ye,

a nigɛ k'aw minɛ,

aw bena kɛ lɔnnikɛlaw ye.

Mɔgɔ be se ka lɔnniya sɔrɔ

12Lɔnniya be manamana,

a ɲaa te faga ka ye.

A koo ka di minw ye, olu b'a ye hali u te sigɛn,

a ɲinibagaw b'a sɔrɔ.

13A nigɛ be minw na,

ale lo be kɔn k'a yɛrɛ yira u la.

14Mɔgɔ min mana soli ka wili k'a ɲini,

o tigi te sigɛn,

a bena ta'a siginin sɔrɔ a ka soda la.

15Mɔgɔ min man'a sɔbɛ don a ka koo la,

o tigi be kɛ hakilitigi ye kosɔbɛ.

Mɔgɔ min mana banba a kosɔn,

o tigi ka haminako bena ban joona.

16Bari, mɔgɔ minw ka kan ni lɔnniya ye,

ale yɛrɛ be taga olu faan fɛ.

A b'u kunbɛn ka ɲa u ka sira kan,

a be n'u ye u ka miiriyaw bɛɛ la.

17Mɔgɔ ka sɔn lɔnniya ɲini la sɔbɛ la,

o ye lɔnniya yɛrɛ daminɛyɔrɔ ye.

18Ka lɔnniya ɲini ni sɔbɛ ye,

o ye lɔnniya yɛrɛ kanuko ye.

A kanuko ye a ka sariyaw bato ye.

A ka sariyaw bato ye sini sɔrɔko dalilu ye.

19Sini sɔrɔko b'i yɔrɔ surunya Ala la.

20O la, lɔnniya kodiyako be se ni mɔgɔ ye masaya ma.

21Ayiwa, ni masaya koo ka di

aw siyaw ɲamɔgɔbaw ye,

aw ka lɔnniya boɲa,

o la, aw bena to masaya la kudayi!

Lɔnniya cogo

22Ayiwa, lɔnniya ye mun ye?

A daminɛ kɛra cogo di?

Ne ben'a koo wango la aw ye.

Ne ten'a gundo si dogo aw la.

Ne ben'a ta a daminɛ na,

ne ben'a cogoya fɔ kɛnɛ kan,

ne tena tɛmɛ tiɲɛ gɛrɛfɛ fewu!

23Keliya tena kɛ ne taamaɲɔgɔn ye,

o be mɔgɔ halaki.

O ni lɔnniya te bɛn.

24Lɔnnikɛlaw cayako be diɲɛ kisi.

Masa hakilitigi ka jama be sigi lafiya la.

25O la do, aw ka sɔn ne ka kuma ma,

aw bena tɔnɔ sɔrɔ a la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index