Search form

Lɔn 9

Dalili, lɔnniya sɔrɔko la

1«Ne faaw ka Ala,

Matigi, makaritigi,

ele ye diɲɛ dan i ka kuma barika la.

2I ye mɔgɔ dan i ka lɔnniya barika la,

a ka kɛ i ka danfɛn tɔw kuntigi ye,

3a ka diɲɛ kuntigiya kɛ Alaɲasiran ni tilenninya la,

ka kiti tigɛ tilenninya la ni kɔnɔgwɛ ye.

4Lɔnniya min b'i fɛ i ka masasigilan gɛrɛfɛ,

o dɔ di ne ma.

Kana ne niin bɔ i deenw na.

5Ne y'i ka jɔɔn le ye,

i ka jɔnmuso dencɛ.

Ne ye barikatan ye,

ne sii kuntaga ka surun.

Hakili te ne fɛ fewu ka tilenninya ni sariyaw koo lɔn.

6Adamadenw cɛma,

hali ni dɔ ye mɔgɔdafanin ye,

ele Ala be lɔnniya min di,

ni o te a tigi fɛ,

u ten'a jati fɛɛn ye.

7I ye ne woloma ka kɛ i ka jama ka masa ye.

I ye ne kɛ i deenw ka koɲanabɔbaga ye.

8I ye sira di ne ma ko n k'i batoso lɔ e ka kulu kan.

I ko ne ka sarakabɔyɔrɔ lɔ dugu nin kɔnɔ

e siginin be min kɔnɔ.

I ko ne k'a lɔ ka kɛɲɛ n'i ka fanibugu ye,

i tun ye min labɛn kabini koow daminɛ.

9Lɔnniya b'i kɔrɔ,

a b'i ka koow kala ma.

A tun b'i kɔrɔ diɲɛ dantuma na.

A b'i diyanako lɔn.

A b'i ka sariyaw batocogo lɔn.

10A jigi ne kan ka bɔ i fɛ sankolo la.

A ka bɔ i fɛ i ka masasigilan kabakoman kan ka jigi ne kan,

a ka to ne gɛrɛfɛ ka kɛ ne dɛmɛbaga ye.

I sago ye min ye, ne ka se k'o lɔn.

11Ale min be fɛɛn bɛɛ faamu k'a lɔn,

a bena ne dɛmɛ ka koo kɛ ni hakili ye.

A ka yeelen bena ne tanga.

12O la, ne ka kɛwaliw bena diya i ye, Matigi.

Ne bena i ka jama mara ni tilenninya ye.

Ne ben'a ye ko n ka kan ni n faa ka masasigilan ye.

Mɔgɔ mako be lɔnniya la

13«Mɔgɔ jumɛn le be se ka Ala ka loon latigɛnin lɔn?

Matigi sago ye min ye,

jɔn be se k'o lɔn?

14Adamadenw be sigasiga u ka miiriw la,

an ka jatiw te a ɲanaman ye.

15Farisogo min bena toli, ale be nii degun.

O bɔgɔforoko nin ye doni gwiliman ye nii kan nimisa kosɔn.

16Dinyɛkɔnɔkow faamu ka gwɛlɛ haali.

An ye min sɔrɔ fana, o sɔrɔla gwɛlɛya kɔnɔ.

Jɔn le be sankolokɔnɔkow lɔn?

17Jɔn le be i ka koo latigɛnin lɔn

ni ele yɛrɛ m'a lɔnniya di,

ni ele m'i ka hakilitigiya jigi ka bɔ sanfɛ?

18O kama lo, dugukolo kan mɔgɔw bilara siraɲuman kan.

U sera k'i sagolako lɔn,

o lɔnniya sababu la, u kisira.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index