Search form

Zak 1

Ala ka jama sɔɔn yɛlɛmako

1- Dariyusi ka masaya saan filanan kalo seeginan, Masaba kumana Ido deen Berekiya dencɛ kira Zakari fɛ ko:

2«Masaba dimina kosɔbɛ aw faaw kɔrɔ.

3A fɔ jama ye ko:

Masaba, Setigi ko:

‹Aw k'aw sɔɔn yɛlɛma ka sɔn ne ma.

Ne, Masaba, Setigi le ko ten.

O la, ne bena sɔn aw ma.›

Masaba, Setigi le ko ten.

4«Aw kana aw faaw ladege dɛ, fɔlɔfɔlɔ kiraw tun ye minw ladi ko: Masaba, Setigi ko: ‹Aw ye sirajugu taama to, k'aw ka kɛwalijuguw dabila. Nga u ma sɔn k'u tulo malɔ o la, u ma ne jati yɛrɛ.› Ne, Masaba le ko ten. 5Ayiwa, aw faaw do, u be min? Kiraw do, u be nii na halibi wa? 6Ne tun ye n ka kuma fɔ ne ka baarakɛlaw ye, kiraw ye, ka n ka koo latigɛninw don u bolo, o ma aw faaw sɔrɔ wa? U nana u sɔɔn yɛlɛma, u y'a fɔ ko: ‹Masaba, Setigi tun y'a latigɛ ko a bena an sara ka kɛɲɛ n'an taamacogo, n'an ka kɛwaliw ye. A do y'a kɛ ten!› »

Soowulenman tigi

7Dariyusi ka masaya saan filanan kalo tan ni kelen tile mugan ni naaninan loon, n'o ye *Seba kalo ye, Masaba kumana ne, kira Zakari, Ido deen Berekiya dencɛ fɛ.

8- Ne ye koo dɔ ye o loon sufɛ. Cɛɛ dɔ tun be soo wuleman kan. A lɔnin tun be yirininw cɛma, minw be wele ko miriti, kɔkɛnɛ dɔ la. Soo wɛrɛw tun b'a kɔfɛ: dɔw ye wulemanw ye, dɔw ma wulen kosɔbɛ, dɔw ye gwɛmanw ye. 9Ne y'a ɲininga ko: «Ne matigi, soo nunu kɔrɔ ye mun ye?» O la, mɛlɛkɛ min tun be kumana ni ne ye, ale ye ne jaabi ko: «Ne bena o kɔrɔ yira i la.»

10Cɛɛ min tun lɔnin be miritiyiriw cɛma, ale ye kuma ta k'a fɔ ko: «Masaba ye minw ci ka taga dugukolo yaala, olu lo.» 11O tuma na, olu kumana Masaba ka mɛlɛkɛ fɛ, min tun lɔnin be yiri nunu cɛma, u ko: «An ye dugukolo bɛɛ yaala, lafiya be dugukolo kan, kɛlɛ te yen.»

12O tuma na, Masaba ka mɛlɛkɛ y'a fɔ ko: «Masaba, Setigi, e bena ban ka makari Zeruzalɛmu dugu, ni Zuda mara dugu tɔw la fɔɔ tuma jumɛn, e dimina minw kɔrɔ fɔɔ saan bi wolonwula?» 13Mɛlɛkɛ min tun be kumana ni ne ye, Masaba y'o jaabi ni jagwɛlɛyakuma ye, ni dususaalokuma ye.

Ala ka makari

14Mɛlɛkɛ min tun be kumana ni ne ye, ale y'a fɔ n ye ko:

«Wango la ko: Masaba, Setigi kumana ko:

‹Zeruzalɛmu ni *Siyɔn kulu koo be ne dusu la kosɔbɛ.

15Nga, siya minw siginin be lafiya la,

ne diminin be olu kɔrɔ kosɔbɛ.

Ne tun dimina Isirayɛlidenw kɔrɔ dɔɔni,

k'a sɔrɔ olu ye Isirayɛlidenw ka tɔɔrɔ juguya kosɔbɛ.›

16O le kama, Masaba ko:

‹Ne bena segi Zeruzalɛmu ka n ka ɲumanya yira.

Ne ka soo bena lɔ yen tugu.

Sumanikɛjuru bena la Zeruzalɛmu kɔnɔ.›

Ne Masaba, Setigi le ko ten.

17Wango la tugu ko:

Masaba, Setigi kumana ko:

‹Ne ka duguw bena hɛrɛ sɔrɔ tugu.

Ne Masaba bena Siyɔnkaw dusu saalo tugu,

ne bena Zeruzalɛmu kɛ n ta ye.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index