Search form

Zak 11

Fangatigiw nagasiko

1Liban jamana, i k'i ka siraw dayɛlɛ,

tasuma k'i ka sɛdiriyiribabaw halaki!

2Sipɛrɛyiriw ka kasi bari sɛdiriyiribabaw benna,

yiri ɲanaman nunu halakira!

*Basan joyiriw ka kasi,

bari tuba nin lara duguma!

3Sagadɛndɛbagaw kasikan be bɔra

bari u ka yɔrɔɲumanw nagasira.

Jaraw kasikan be bɔra

bari Zurudɛn bada tuu halakira.

Sagadɛndɛbaga fila

4Masaba ne ka Ala ko: «Saga fagataw dɛndɛ. 5U sanbagaw b'u faga, mɔgɔ si te olu ɲaa gwan. U feerebagaw b'a fɔra ko: ‹Masaba ka tanu! An kɛra waritigiw ye.› K'a sɔrɔ u dɛndɛbagaw te makari u la yɛrɛ. 6Ne fana tena makari jamanadenw na tugu. Ne Masaba le ko ten. O la do, ne bena mɔgɔ kelen kelen bɛɛ don o sigiɲɔgɔnw bolo, ani u ka masa bolo. Masaw bena jamana cɛn, ne tena u bɔsi u bolo.

7«Begɛnfeerebagaw tun be taga ni saga minw ye fagayɔrɔ la, ne le kɛra olu dɛndɛbaga ye. Ne ye bere fila ta n bolo. Ne be fɔlɔ nin wele ko Teriya, ka filanan wele ko Jɛnɲɔgɔnya. Ne tora k'u dɛndɛ. 8O kɔ, ne ye dɛndɛbaga mɔgɔ saba gwɛn kalo kelen kɔnɔ. Sagaw nigɛ tun bɔra ne la, ne fana nigɛ bɔra u la. 9O la, ne y'a fɔ u ye ko: «Ne tena taga aw dɛndɛ tugu. Ni min ka kan ka sa, o ka sa. Ni min ka kan ka halaki, o ka halaki. Ni minw tora, olu ka ɲɔgɔn faga.» 10Ne be n ka bere min wele ko Teriya, ne y'o ta ka kari, janko bɛɛn min tun be ne ni siyaw bɛɛ cɛ, k'o cɛn. 11A cɛnna o loon na, begɛnfeerebaga minw tun be ne kɔlɔsira, olu y'a lɔn o le fɛ ko Masaba ka kuma tun lo.

12- - Ne y'a fɔ u ye ko: «N'a ka di aw ye, aw ka ne ka sara di ne ma, n'a ka di aw ye, aw ka to n'a ye.» O la, u ye ne ka sara di, warigwɛ bi saba. 13Masaba y'a fɔ ne ye ko: «U y'a jati ko min be bɛn i sara ma, o wariba nin ta ka ta'a di dagadilanbaga ma.» Ne ye warigwɛ bi saba nunu ta ka ta'a di dagadilanbaga ma Masaba ka soo kɔnɔ. 14O kɔ, ne ye n ka bere filanan nin kari min tɔgɔ ko Jɛnɲɔgɔnya, janko balimaya ka ban Zuda mara ni Isirayɛli mara mɔgɔw cɛ.

15O tuma na, Masaba y'a fɔ ne ye ko: «I yɛrɛ kɛ sagadɛndɛbaga naloman ye sisan. 16Bari, ne bena sagadɛndɛbaga dɔ bila jamana kunna. Saga minw be ɲini ka sa, a ten'a janto olu la, minw mana tunu, a tena olu ɲini, minw mana mandimi, a tena olu furakɛ, minw ka kɛnɛ, a tena janto olu la. Minw tulɔtulɔnin lo, a bena olu le faga k'o ɲimi fɔɔ k'u sɔnnifara ci.

17Sagadɛndɛbaga min ye lagalagatɔ ye

n'a b'a ka begɛnw bila,

bɔnɛ y'o ta ye!

Murujan k'a bolo kelen faran,

k'a kinibolo ɲaa ci!

A bolo kelen ka sa pepewu,

a kinibolo ɲaa ka dibi!»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index