Search form

Zak 14

Laban waati kɛlɛba

1Masaba ka loon surunyana, o loon na, u bena aw Zeruzalɛmukaw bololafɛnw tilan aw ɲana. 2Masaba ko: «Ne bena siyaw bɛɛ wele ka na lajɛn Zeruzalɛmu gɛrɛfɛ u k'a kɛlɛ. U bena dugu nin minɛ, ka sokɔnɔfɛnw cɛ, ka la ni musow ye fanga la. Dugu mɔgɔw tilan kelen bena minɛ ka taga. Nga tɔɔ nunu tena minɛ ka bɔ dugu kɔnɔ.»

3O tuma na, Masaba bena kɛlɛ daminɛ ni siya nunu ye. A bena u kɛlɛ i n'a fɔ a be deli k'a kɛ kɛlɛ tuma na cogo min na. 4O loon na, Masaba seen bena la Olivuyirikulu kan, Zeruzalɛmu kɔrɔn fɛ. Kulu nin bena daminɛ kɔrɔn fɛ ka ci cɛmancɛ la ka taga tileben fɛ, furancɛba ka kɛ u cɛ. Tilan kelen bena turu ka taga kɔgɔdugu ɲafan fɛ, kelen worodugu faan fɛ. 5Aw bena boli ka tɛmɛ n'o kuluw furancɛ le ye. Furancɛ nin bena taga fɔɔ Asali. Aw bena boli i n'a fɔ aw tun bolila cogo min na dugukolo yɛrɛyɛrɛlon na, Zuda mara masacɛ Oziyasi ka tile la. O kɔ, Masaba, n ka Ala bena na n'a ka mɔgɔɲumanw bɛɛ ye.

6O loon na, yeelen tena kɛ, ani nɛnɛ, yɔrɔ tena suma tɔntɔntɔn. 7Loon min be na, Masaba kelen le b'o lɔn. O loon na, sufɛ ni tilefɛ kuma te fɔ tugu, dibi tena don, yeelen le bena kɛ yen kudayi. 8- O loon na, jiɲuman dɔ bena bɔ Zeruzalɛmu n'a be woyo, tilan kelen bena to ka woyo ka taga kɔrɔn fɛ kɔgɔji kɔnɔ, kelen ka taga tileben fɛ kɔgɔji kɔnɔ, samiɲa tuma na ni tilemana tuma. 9O tuma na, Masaba bena dugukolo bɛɛ mara. O waati la, Masaba bena kɛ kelen ye mɔgɔ bɛɛ fɛ, ale kelen tɔgɔ le bena fɔ.

10O mara nin bɛɛ bena dakɛɲɛ k'a ta Geba fɔɔ ka ta'a bila Irimɔn, Zeruzalɛmu worodugu ɲafan na. Zeruzalɛmu bena kɛ kulu kan a nɔɔ na, k'a ta donda la min be wele ko Bɛnzamɛn ka daa, fɔɔ ka taga se Dakɔrɔ ma fɔɔ ka ta'a bila Nɔnkɔn daa la.h Ani k'a ta Ananeyɛli ka sangaso yɔrɔ la fɔɔ ka ta'a bila masacɛ ka *ɛrɛzɛnbisiyɔrɔw la. 11- Zeruzalɛmu bena kɛ sigiyɔrɔ ye, halakikuma tena fɔ a kosɔn tugu. A bena to hɛrɛ la.

12Siya minw bɛɛ tun ye Zeruzalɛmu kɛlɛ, Masaba bena bana min lase olu ma, o filɛ: K'u to u seen kan, u bena toli, u ɲadenw be toli u dingɛw kɔnɔ, ani u nɛɛn fana, u daa la. 13O loon na, Masaba bena ɲagamini kɛ u cɛma, k'a kɛ u jaa be tigɛ. Bɛɛ ben'a tɔɲɔgɔn minɛ, ka ɲɔgɔn kɛlɛ. 14Zuda mara bena fara Zeruzalɛmu kan kɛlɛ la. U bena u gɛrɛfɛ siyaw ka nafolow bɛɛ lajɛn caaman: sanu, warigwɛ, faniw. 15O bana kelen nin le bena se soow fana ma, ani sofaliw, ni ɲɔgɔmɛw, ani faliw, ani begɛn fɛɛn o fɛɛn b'u ka sigiyɔrɔ la.

16- O tuma na, siya minw tun ye Zeruzalɛmu kɛlɛ, olu tɔɔ minw bena to, olu bena to ka na saan o saan ka na Masacɛ, Masaba, Setigi bato, ka *Gwatakɔrɔsigi ɲanagwɛ kɛ. 17Nga ni siya min banna ka taga Masacɛ, Masaba, Setigi bato, sanji tena jigi olu fɛ. 18Ni Ezipitikaw banna ka taga ɲanagwɛ nin na Zeruzalɛmu, fɛɛn min be se siya wɛrɛw ma minw be ban ka taga o kɛ, o ɲɔgɔn le bena se u ma. 19Ezipiti ni siya wɛrɛ minw bɛɛ be ban ka na ɲanagwɛ nin na, o bena kɛ olu ka tɔɔrɔ ye.

20O waati la, welennin minw be kɛ soow kaan na, sɛbɛnɔ bena sɔrɔ olu kan ko: «Masaba ta lo.» Daga minw bena kɛ Masaba ka soo kɔnɔ, olu bena kɛ i n'a fɔ filen minw be sarakabɔyɔrɔ ɲafɛ. 21Daga o daga bena sɔrɔ Zeruzalɛmu, ni Zuda mara la, o bɛɛ bena kɛ Masaba, Setigi ta ye. Mɔgɔ o mɔgɔ mana na saraka bɔ, o sogo be tobi o daga nunu kɔnɔ. O waati la, jagokɛla si tena kɛ Masaba, Setigi ka soo kɔnɔ tugu.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index