Search form

Zak 6

Wotoro dɔw

1Ne ye n ɲaa kɔrɔta tugu, ka koo dɔ ye. Kɛlɛkɛwotoro naani tun lo, n'u be bɔra kulu fila cɛma. Kulu nunu tun ye zira ye. 2- Soo wulenmanw le tun be wotoro fɔlɔ samana, wotoro filanan taw tun ye finmanw ye, 3- sabanan taw tun ye gwɛmanw ye, a naaninan taw tɔnitɔninin be ni wulenman ye. 4Mɛlɛkɛ min tun be to ka kuma ni ne ye, ne y'ale ɲininga ko: «Nunu kɔrɔ ye mun ye, matigi?»

5- Mɛlɛkɛ ye ne jaabi ko: «Nunu ye fɔɲɔ naani ye, minw tun lɔra dugukolo bɛɛ Masa ɲakɔrɔ, ka sɔrɔ ka bɔ u lɔyɔrɔ la.» 6Sofin nunu y'u ka wotoro sama k'u ɲaa sin kɔgɔdugu ɲafan fɛ, gwɛmanw tugura olu kɔ.c Nga tɔnitɔninin wuleman nunu y'u kuun sin worodugu ɲafan fɛ.

7Soo wulenman nunu kɔrɔtɔninba gwɛrɛla, waasa ka taga dugukolo yaala. O tuma na, mɛlɛkɛ nin ye sira d'u ma k'u ka taga dugukolo yaala. Wotoro nunu tagara dugukolo yaala. 8A ye n wele k'a fɔ n ye ko: «A filɛ, minw be tagara kɔgɔdugu ɲafan fɛ, olu bena taga Masaba dusu suma yen.»

Zozuwe ka masafugulan

9Masaba kumana ne fɛ ko: 10«Taga bolomafara minɛ Ɛlidayi, ni Tobiya ani Yedaya fɛ, minw kɔsegira ka bɔ jɔnya la Babilɔni. E ka taga bii yɛrɛ, ka don Sefaniya deen Yosiya ka soo, u be o yɔrɔ la. 11I bena warigwɛ ni sanu minɛ u fɛ, k'o kɛ masafugulan ye k'a biri Yewosadaki dencɛ sarakalasebagaw kuntigi Zozuwe kunna. 12- I k'a fɔ a ye ko Masaba, Setigi ko: ‹Cɛɛ dɔ filɛ nin ye, min tɔgɔ ko Yiribolo. Ale sababu la, bolo bena sɔrɔ, ale lo bena Masaba batoso lɔ kura ye. 13Ale lo ben'a lɔ tigitigi. Masafaniw bena don a kaan na, ka sigi a ka masasigilan kan ka masaya kɛ. Sarakalasebaga kelen bena sigi a kɔrɔ fana. U bena bɛɛn kosɔbɛ.›d

14«Fugulan nin bena to Masaba batoso kɔnɔ, ka mɔgɔw hakili jigi Ɛlidayi, ni Tobiya ani Yedaya la, ani k'u hakili jigi Sefaniya deen ka ɲumanya la.»e

15Mɔgɔ minw be fɔɔ yɔrɔjan, olu bena na baara kɛ Masaba batoso lɔko la tugu. O la, aw ben'a lɔn ko Masaba, Setigi ye ne ci aw fɛ. O bena kɛ, n'aw sɔnna ka Masaba aw ka Ala ka fɔta kɛ sɔbɛ la.

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index