Search form

Zak 7

Sundonko

1Dariyusi ka masaya saan naaninan na, kalo kɔnɔntɔnnan tile naaninan loon, n'o ye *Kisilewu kalo ye, Masaba kumana Zakari fɛ. 2Betɛlikaw ye Sarɛsɛri, ni Eregɛmumelɛki, ani mɔgɔ dɔw ci Masaba, Setigi batoso kɔnɔ. Olu cira waasa ka na Masaba daali, 3ani ka sarakalasebagaw, ni kiraw ɲininga ko: «An ka kan ka kasi ani ka suun don saan kalo duurunan na wa, i n'a fɔ an delila ka to k'a kɛ saan caaman kɔnɔ cogo min na?»

4O tuma na, Masaba, Setigi kumana ne fɛ ko: 5«A fɔ jamanadenw bɛɛ ye, ani sarakalasebagaw ye ko: ‹Aw tun ye suun don, ka kasi saan kalo duurunan n'a kalo wolonwulanan na, o saan bi wolonwulanan filɛ nin ye. Yala aw y'o kɛ janko ka ne dusu diya wa? 6Aw tun t'aw ka dumuni kɛ, ka minni kɛ aw ka dusudiya kama wa? 7Masaba tun ye kuma minw fɔ fɔlɔfɔlɔkiraw barika la, o y'a sɔrɔ Zeruzalɛmu n'a gɛrɛfɛduguw tun be hɛrɛ la, ni worodugu ɲafan ni kulujukɔrɔ mara sigibagaw ka ca, o le te nin ye wa?› »

8Masaba kumana Zakari fɛ tugu ko: 9«Ne Masaba, Setigi tun b'a fɔra ko: ‹Aw ka kiti tigɛ k'a tilen, aw ka ɲumanya ni makari kɛ ɲɔgɔn ye. 10Aw kana firiyamusow ni falatɔw tɔɲɔ, walima lonanw, walima fantanw. Mɔgɔ si kana miiriyajugu ta i tɔɲɔgɔn kama.›

11«Nga, u ma sɔn ka mɛnni kɛ, u y'u kuun gwɛlɛya ka ban ka mɛnni kɛ. 12Fɔlɔfɔlɔkiraw tun ye ne Masaba, Setigi ka sariya, ni ne ka kuma minw fɔ u ye Nii Senuman barika la, u y'u dusu gwɛlɛya i n'a fɔ diyaman janin lo cogo min na, u ma sɔn ka mɛnni kɛ. O la, ne Masaba, Setigi dimina u kɔrɔ kosɔbɛ.»

13Masaba, Setigi ko: «Ne y'u wele, u ma sɔn ka na mɛnni kɛ ne fɛ. O la, olu fana nana ne wele, ne m'u lamɛn. 14Ne y'u yɛrɛkɛ siya tɔw bɛɛ cɛma u ma deli ka minw lɔn. Jamana halakira u kɔfɛ, fɔɔ mɔgɔ te bɔ yen, mɔgɔ te tɛmɛ yen. U ye dugukoloɲuman nin kɛ dugukolo kuntan ye.»

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index