Search form

Zak 8

Masaba bena hɛrɛ kɛ Zeruzalɛmu ye

1Masaba, Setigi kumana ne fɛ ko: 2«*Siyɔn koo be ne Masaba, Setigi dusu la kosɔbɛ. A koo ka di n ye haali.»

3Masaba ko: «Ne bena segi ka na Siyɔn kulu kan, ka to Zeruzalɛmu dugu kɔnɔ. Zeruzalɛmu bena tɔgɔkura sɔrɔ ko Tiɲɛdugu. Ne Masaba, Setigi ka kulu bena wele ko Kulu senuman.»

4Masaba, Setigi ko: «Cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw bena sigi Zeruzalɛmu dugu forobayɔrɔw la tugu, bɛɛ n'a bololabere. 5Dugu forobayɔrɔw bena fa denmisɛnw na, cɛdenninw ni musodenninw bena tulon kɛ yen.»

6Masaba, Setigi ko: «Jama tɔɔ min bɔra jɔnya la ka na, hali ni olu b'o koo filɛ ko a tena se ka kɛ o loon na, ne fana bena o filɛ kɛbali ye wa? Ne Masaba, Setigi le ko ten.»

7Masaba, Setigi ko: «Ne bena n ka mɔgɔw kisi ka bɔ kɔrɔn fɛ jamanaw, ni tileben fɛ jamanaw na. 8Ne bena na n'u ye, u ka sigi Zeruzalɛmu kɔnɔ. U bena kɛ ne ka mɔgɔw ye, ne ka kɛ u ka Ala ye, kantigiya ni tilenninya la.»

9Masaba, Setigi ko: «Aw minw be kiraw ka kuma mɛnna sisan, u tun ye min fɔ ne Masaba ka soo juu sigituma na, min bena lɔ ka kɛ ne Ala batoso ye, aw y'aw jaa gwɛlɛya. 10Sanni o waati ka se, sara tun te mɔgɔ ka baara la, tɔnɔ tun te begɛnw na. Taamabaga tun te sutura la, juguw kosɔn. Bari, ne tun ye mɔgɔw bɛɛ bila ɲɔgɔnw na. 11Nga sisan, ne tena siya nin tɔɔ minɛ i n'a fɔ fɔlɔ la. Ne Masaba, Setigi le ko ten.

12«Ne bena hɛrɛ kɛ. *Ɛrɛzɛnsunw bena den, dugukolo ben'a nafa di, sankolo bena sanji di. Siya nin tɔɔ min tora, ne bena nin bɛɛ kɛ olu niyɔrɔ ye. 13Ayiwa, aw kɛra siya tɔw cɛma mɔgɔdanganinw ye cogo min na, aw, Zuda ni Isirayɛli mara mɔgɔw, o cogo kelen na, ne bena aw kisi, aw bena kɛ dubadenw ye. Aw kana siran, aw y'aw jaa gwɛlɛya.»

14Masaba, Setigi ko: «Ne tun y'a ŋaniya ta ko ne bena aw tɔɔrɔ bari aw faaw ye ne dusu dimi. Ne, Masaba, Setigi le ko ten. Ne tun m'o kɛko dabila. 15O cogo kelen na, sisan ne hakili yɛlɛmana, ne y'a latigɛ ko ne bena hɛrɛ kɛ Zeruzalɛmu ni Zuda mara mɔgɔw ye. Aw kana siran. 16- Aw ka kan ka min kɛ, o filɛ: Aw ka kɛ tiɲɛfɔbagaw ye aw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw ka kititigɛyɔrɔw la, aw ka tiɲɛ fɔ yen min be na ni bɛɛn ye. 17Kan'a latigɛ ka kojugu kɛ i tɔɲɔgɔn na. Kana kali galon la. Bari o koo nunu bɛɛ ka go ne ye.» Masaba le ko ten.

Sundonlon bena kɛ nisɔndiyalon ye

18Masaba, Setigi kumana ne fɛ. 19Masaba, Setigi ko: «Suun min be don saan kalo naaninan, n'a kalo duurunan, n'a kalo wolonwulanan ani a kalo tannan, o sundonlon nunu bena yɛlɛma ka kɛ nisɔndiyalonw ye, ni ɲanagwɛ, ani batolikɛlonw ye Zuda mara mɔgɔw fɛ. Nga tiɲɛ ni hɛrɛ ka diya aw ye.»

20Masaba, Setigi ko: «Siya wɛrɛw ni dugubaba caaman mɔgɔw bena na tugu. 21Dugu dɔ mɔgɔw bena wili ka ta'a fɔ dugu wɛrɛ mɔgɔw ye ko: ‹Aw ye n'an ka taga Masaba daali, ka Masaba, Setigi yɔrɔ ɲini. Ayiwa, an bena taga.› 22Siya caaman, ni jamana barikamanw bena na ne Masaba, Setigi yɔrɔ ɲini Zeruzalɛmu, ka ne daali.»

23Masaba, Setigi ko: «O waati la, siya wɛrɛw mɔgɔ tan bena zuwifu kelen ka fani dagolo minɛ ka to k'a fɔ ko: ‹An b'a fɛ ka taga n'aw ye, bari an y'a mɛn ko Ala b'aw le fɛ.› »

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index