Search form

Zak int

Kunnafoni

Zakari ka kiraya waati, ani Aze ta bɛɛ ye kelen ye. A ka kitabu nin tilanin lo yɔrɔ fila. U kelen kelen bɛɛ n'a sɛbɛnwaati.

A yɔrɔ fɔlɔ la (1—8), Ala ye yelifɛn minw yira Zakari la, ni mɛlɛkɛ dɔ be olu kɔrɔ fɔr'a ye, a b'o ɲafɔra yen. Ala ben'a ka jama dɛmɛ. A ben'a ka sebagaya yira tugu Zeruzalɛmu kɔnɔ. Jamanatigi Zorobabɛli ni sarakalasebaga Yesuwa sababu la, Alabatoso bena lɔ kura ye.

A yɔrɔ filanan (9—14) be Isirayɛli lamini siyaw kitiko le fɔ, ani masacɛ dɔ nako ni yɛrɛmajigi ye. Hali ni Zeruzalɛmu juguw cayara cogo o cogo, Ala bena se u kɔrɔ. A fɔra ko:

«O tuma na, Masaba bena dugukolo bɛɛ mara. O waati la, Masaba bena kɛ kelen ye mɔgɔ bɛɛ fɛ, ale kelen tɔgɔ le bena fɔ.» (14.9)

Kitabu nin tilancogo

Masaba b'a fɛko yira Zakari la 1.1—8.23

Ala be Isirayɛli lamini siyaw jalaki 9.1-8

Ala ka jama ka hɛrɛ sɔrɔko 9.9—14.21

ALA KA KUMA

© 2008 Alliance Biblique du Burkina Faso

More Info | Version Index