Search form

John 12

Jesus Tipraġiksakkauruq Bethany-mi

1Itchaksrat uvlut sivuatni niġiqpagvikaam taggisiqaqtuam Apqusraaqtitaułiġmik Jesus utlautiniqsuq Bethany-mun, Lazarus iñuuniaġvianun, taimña Jesus-ŋum aŋipchakkaŋa tuqułiġmiñ. 2Nullautchiuġutiniġaat Jesus tarani. Martha-m savautigai Lazarus aquppiqataupkaqługu Jesus-mi niġġiviŋñi. 3Aasriiñ Mary-m tigusripḷuni akisullapiaqtuamik tipraġiksautmik kuvviqiniġai Jesus-ŋum isigai, aasrii nutchamiñik allaqługich. Naimasruġnaqtuam tipraġiksautim immiġñiġaa iluqaan tupiq. 4Jesus maliġuaqtaiñ iḷaŋat, Judas Iscariot, taimña tunisirauksraq Jesus-mik, nipliġñiqsuq, 5“Suvaata tipraġiksaun tunikkaunġitpa piñasrunun kavluutinun maniŋñun, qaisauluniasriiñ inuqsraqtuanun?” 6Taatnaġniqsuq pigaqatlułikuunġiḷaaq inuqsraqtuanik, aglaan ilaa tigliktuqtaupluni; maniqaġviat akiyaġikkani piksraqtuġvigiraqniġaa. 7Jesus nipliqsuq, “Iḷaksianagu aġnaq! Ilaan pigiliuŋ iḷakuni taivrumuŋa uvluanun iḷuviqtuaviksraġma. 8Ilipsi ataramik piqaġniaqtusri inuqsraqtuanik iñuŋnik, aglaan nayuutiyumiñaitchuŋa ataramik.”

Sivunniuġun Tuqutchukługu Lazarus

9Iñugiaktuarguuq Jew-ŋuruat tusraaniġaat Jesus iłha Bethany-mi aasriiñ taamuŋaqhutiŋ, pisigisruŋaqnagu Jesus kisian aglaan Lazarus qiñiġiaġukługu, Jesus-ŋum aŋipkakkaŋa tuqułiġmiñ. 10Taatnaqługu qaukłiŋich agaayuliqsit sivunniuqmiñiqsut tuqqutchukługuptuuq Lazarus; 11atakkii ilaa piqutigiplugu Jew-ŋuruat iñugiaktuat unitkaqsiñiġaich qaukłiisiŋ ukpiġiagutripḷutiŋ Jesus-mik.

Jesus-ŋum Tikisaałha Jerusalem-mun Ataniqtun

12Uvlutqikman, iñugiakpauraqtuat utlautiruat niġiqpagvikaamun taggisiqaqtuaq Apqusraaqtitaułiġmik tusraaniqsut Jesus Jerusalem-mun aggiaqsipḷugu. 13Iliŋich Palm napaaqtuŋitñiñ akiġuksraqhutiŋ paagaqsiñiġaat nipliaplutiŋ,

“Hosanna. [Nanġaġlakput Agaayyun!]

Uvvatuq Agaayyutim piḷiutiqaġliuŋ tikitchuaq piqusriqhuni Ataniġmik, Psalms 118:25, 26

Agaayyutim piḷiutiqaġliuŋ Israel-aaġmiut Umialgat!”

14Jesus paqitluni natmaksiġviŋmik natmaksiaġniqsuq uqałhich aglausimaruatun, itna,

15“Israel iñugikkaŋasri, Iqsiñasri!

Umialigikkapsi aggiqigaasri,

natmaksiġvium nuġġaŋani usriaqsiaqhuni.” Zechariah 9:9

16Tarani maliġuaqtaiñ kaŋiqsiñġiññiġaat taamna; aglaan Jesus aŋitqianikman pakmuŋaanikhuni, iliŋisa itqaġniġaat aglausimaruam uqałhum taatnaqsimałha, suli itqaqmigaat iñuich immiutiłhat taivrumuŋa uqauttutmun. 17Iñugiaktuarguuq nayuutiruat Jesus-mi Lazarus-mik iḷuviġmiñ tuqułiġmiñ aŋitqiksitman, tusraayugaaqtirrutiginiġaat tamanna atuumaaniktuaq. 18Taatnaqhutiŋ iñugiaktuat Jesus paaġniġaat, atakkii tusraaŋanikhutiŋ ilaa savaktilaaŋanik taavrumiŋa quviqnaqtuamik. 19Pharisee-ŋuruatguuq avatmun uqaaqsiñiqsut, “Uvagut piġunġiḷḷapiagaqsirugut! Takkua, iñupayaat iluqatiŋ maliutigaat!”

Jew-ŋunġitchuat Iḷaŋisa Uqaqatiqaġułhat Jesus-mik

20Iḷaŋitguuq Jew-ŋunġitchuat akunġuruat tamatkunani Jerusalem-muktuani kamaksrityaqhutiŋ Agaayyutmik niġiqpagvikaami. 21Tikiññiqsut Philip-mun Bethsaida-ġmiumun Galilee-mi, uqaqhutiŋ, “Aŋuun! Uqaqatigillagukkaluaġikput Jesus.” 22Philip-ŋum uqautityaġniġaa Andrew, malġuuplutikaasrii uqautityaġniġaak Jesus. 23Jesus kiuniġik, “Tuqqutauviksraġa tikiumaruq, sivuniqaqtuaq Iñuum Iġñiŋan atqunaq kamagikkaułiksraŋanun. 24Uvaŋa iḷumutuullapiaqtuamik uqautigipsi, mukkaaksram nautchiaksraŋa suunġitchuq kisianik kataktitau'ami nunamun tuqupluni. Taatnaiḷipḷugu tuquanikami tikiutriraqtuq iñugiatluktuanik nautchiaksranik. 25Kisupayaam iñuułłi piqpagigumiuŋ tammaigisigaa. Aglaan kisupayaam iñuułłi piqpaginġitchumiuŋ nunami marrumani pigigisigaa isuitchuamun taimuŋa. 26Kisupayaam savautisrukkumiña maliktaksraġigaaŋa, aasrii sumiitchuma tarani savaktiga inniaqmiuq. Kiapayaaq savautikpaŋa Aapam kamanaqtitkisigaa.

Jesus-ŋum Uqautiqałha Tuqqutaułiksraġmigun

27“Pakma uummatiga iłuiḷḷiuġniqsuq. Qanuq nipliġisivik? Nipliġayaqpik itna, ‘Aapaaŋ! Tikiumapkaqnagu taamna nagliksaaqsiułiq uvaŋnun?’ Taatnaġnianġitchuŋa, takku taamna piqutigiplugu aggiqsauŋuruŋa apqusraaġiaqługu taamna nagliksaaqsiułiq. 28Aapaaŋ! Kamanaqtirruŋ atqiñ!” Taatnaqman nipi nipliqsuq qiḷaŋmiñ, “Uvaŋa kamanaqtinŋanikkiga, suli kamanaqtitqikkisipḷugu.” 29Iñugiaktuam iñuum qichaqtuam tarani nipi tusraaniġaa aasrii nipliqhutiŋ, “Katlularuq!” Atlatliguuq nipliqsut, “Israġulgum uqaqatigigaa ilaa.” 30Aglaan Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Uvaŋa piqutigiluŋa taamna nipi tusaġnanġitchuq, aglaan ilipsi. 31Pakma tikiumaruq nunam iñuiñ atanniusriaqałiksraŋat. Tuunġaq, nunam marruma aŋalataa akiiḷirauniaqtuq. 32Aasrii kivikkauguma marrumakŋa nunamiñ nuqitkisigitka iluqaisa iñuich uvaŋnun.” 33Taatnaqamiguuq uqautiginiġaa qanuq tuqqutauluni nagliksaałiksrani. 34Iñugiaktuat iñuich kiuniġaat, “Maliġutaksraġikkapta uqausrimagaatigut, Christ iñuugisiñipḷugu taimuŋa. Qanuqhutinmi uqaqpich, Iñuum Iġñiŋa kivikkaugisiñipḷugu? Kisuuva una Iñuum Iġñiŋa?” 35Jesus kiugai, “Qauma ittuatlullakkisiruq akunnapsitñi. Qauma pigiŋŋaan iñuuniaġitchi taaqsisikkaunġitchumuusriḷi. Uvvatakku iñuum taaqtuakun iñuuniaqami, iḷisimatlaitchaa napmun sivuniqaqtilaani. 36Qaummatiqaŋŋapsi ukpiksrisitchi qaumamik, aasriiḷi iñugiliutiyumagaasri qaumam.”

Ukpiqsriñġił̣hat Jew-ŋuruat

Jesus taatnaqqaaqhuni aullaġniqsuq tamatkunakŋa iriqhuni iliŋitñiñ. 37Jesus iñiqtaqaġaluaqtitlugu quviqnaqtuanik savaanik sivuġaatni ukpiġinġiññiġaat. 38Taavrumuuna sivuniksriqirim Isaiah-m uqauttutaa taŋiqsitauniqsuq itnaqsimałha,

“Ataniiq! Kisut ukpiqsrivat uqauttutigikkaptiknik?

Kisumun Atanġuruam saŋŋiñi urriqsuqpauŋ?” Isaiah 53:1

39Taatnaqhutiŋ tamatkua ukpiqqutaiññiqsut, takku Isaiah-suli itnaqhuni,

40“Agaayyutim ayaupkaġai, isrummatiŋich muliktuġai,

iḷitchuqsritḷaiqł̣ugich qiñikkamiknik suli isrummatiŋich kaŋiqsiyumiñaiqł̣ugich,

aasriiñ saatkumiñaiqł̣ugich uvamnun mamititqulutiŋ.” Isaiah 6:10

41Isaiah-m taatna nipliutiginiġaa takku ilaan qiñiqługu Jesus-ŋum kamanałha. 42Iñugiaktuat Jew-ŋuruat sivulliuqtit ukpiqsrigaluaqmiñiqsut Jesus-mik, aglaan sivuuġagiplugich Pharisee-ŋuruat anitqunġitḷutiŋ Jew-ŋuruat katraġviatniñ. Taatnaqhutiŋ uqautiginġiññiġaat sagviġḷugu ukpiqsrił̣iqtiŋ Jesus-mik. 43Iliŋisa piqpagitlukługu iłuaġitchiułiq iñuŋniñ uumakŋa iłuaġitchiułiksraġmikniñ Agaayyutmiñ.

Atanniusriaqałiksrat Jesus-ŋum Uqałhagun

44Jesus nipliutiniġai nipitusripḷuni, “Kisupayaaq uvamnik ukpiqsriyumi ukpiqsrił̣hiñanġitchuq uvamnun, aglaan ukpiġigisipmigaa tuyuġiriga. 45Kisupayaam qiñiqsimaruam uvamnik qiñiqsimaaqmigaa ilaa tuyuġiriga. 46Uvaŋa nunamun qaumatun iḷipḷuŋa aggiqsauŋuruŋa, kisupayaaq uvamnik ukpiqsrikpan, irviqaġumiñaiqł̣ugu taaqtuamik. 47Kia ivruma tusraagaluaġlugich uqauttutitka tupiginġitpagich atanniġumiñaitchiga. Atakkii aggiñġitchuŋa atanniqsuityaġluŋa nunam iñuiñik aglaan anniqsuġiaqługich. 48Kisupayaam ayagluŋa, uqauttutiga akuqtunġitchumiuŋ, atanniqsimaaqtiqaqtuq. Uqałhum uqautigianikkaġma atanniġisigaa aqulliġmi uvlumi. 49Takku uqanġitchuŋa uvapkuiñaq, aglaan Aapam tuyuġirima tillisiqaġaaŋa sumik uqaġiraksramnik. 50Uvaŋa iḷisimagiga ilaan tillisigikkaŋa isruitchuamik iñuułhuruq. Tamanna uqauttutigikkaġa Aapam uqautigaaŋa uqaġitquplugu.”

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index