Search form

Luke 2

Anił̣ha Jesus-ŋum

1Augustus atanġuŋŋaġmi Rome-mi tilisiñiqsuq iñuich nanipayaaq atqiqsitquplugich. 2Taamna atqiqsitchivik sivulliuniqsuq. Taamna atuumapman aŋun atiqaqtuaq Quirinius kavanauniqsuq Syria-mi. 3Iñupayaat utlautiniqsut sivulliaġmiŋ anniviŋitñun atqiqsitchaqtuqhutiŋ. 4Joseph-tuuq iglaupmiñiqsuq. Aullaġniipḷuni Nazareth-miñ Galilee-miittuamiñ Bethlehem-muŋniqsuq, nunaaqqimun Judea-miittuamun, annivianun atanġum David. Joseph tavruŋaġniqsuq atakkii ilaaptuuq kiŋuviaġiplugu David-ŋum. 5Atqiqsitchaqtuqami aullautiniġaa Mary nuliaksrausiutianikkani siŋiayauruaq. 6Bethlehem-miititlugik Mary iġñisuliġñiqsuq. 7Iġñiñġaġniqsuq aŋugauramik. Nimiqsruqtuallaŋniġaa iḷipḷuguasiiñ tuttuqpaich niġġiviatnun atakkii iniksraitḷutiŋ nullaġviŋmi.

Munaqsriḷḷu Isaġulgiḷḷu

8Iḷaŋich munaqsrit unnuiñiqsut taavani nunami munaqsripḷutiŋ ipnaimiknik. 9Isaġulgan Atanġum sagviutiniġai aasiiñ qaumaŋan Atanġum qaggutiplugich. Taapkua tatamitchallapiaġniqsut. 10Aglaan isaġulgum nipliutiniġai, “Iqsiñasi, uvuŋaqłuŋa uqautityaġipsi tusaayugaallautamik quviatchaktirrutiksrauruamik iñupayaamun. 11Marrumani unnuami anniqsuqti ilipsitñun aniruq David-ŋum nunaaqqiani, Christ-ŋuruaq Ataniq. 12Una iḷitchuqqutauruq ilipsitñun ilaaŋutilaaŋanik, paqitkisigiksi aniqammiuraq nimiqsrullaktaq nalaruaq tuttuqpaich niġġiviatni.” 13Tavrakŋatchiaq iñugiallapiaqtuat isaġulgich qiḷaŋmiñ sagviġñiqsut. Piqasiqł̣ugu isaġulik nanġaġniġaat Agaayyun itnaqhutiŋ,

14“Kamanaun illi Agaayyutmun qutchiŋñiqsrami qiḷaŋmi,

suli tutqiutiqaġli nunami akunġatni iñuich quyalitñiktuat ilaanik.”

15Isaġulgich utiqmata qiḷaŋmun munaqsrit nipliġñiqsut iŋmiknun, “Ki, aullaqta Bethlehem-mun tautugiaġlugu Atanġum uqauttutigikkaŋa uvaptiknun!” 16Qilamiksruaqhutiŋ paqinniġaich Mary-lu Joseph-lu suli aniqammiuraq nalauraqtuaq tuttuqpaich niġġiviatni. 17Munaqsrit tautukamitruŋ uqaġiniġaich isaġulgum nipliuttutigikkaŋi taavrumuuna aniqammiurakun. 18Tusaapayaaqtuat quviġusuŋniqsut tamatkuniŋa munaqsrit nipliuttutigikkaŋitñik. 19Mary-m uummatiġmiitchiutiniġai uqautigikkaŋich aasiiñ isummatigiuraaqługich. 20Munaqsrit utiġniqsut kamaksruqługu nanġaqługu Agaayyun iluqaisigun tusaakkaġmiktigunlu tautukkaġmiktigunlu. Atuumaruq atriḷipḷugu isaġulgum atuumagisiñikkaŋa.

Jesus Atchiġaat Agaayyuvikpaŋmi Qaitḷugu Agaayyutmun

21Tallimat malġuk uvlut naatmata suli aniqammiuraq nalunaitŋutchiqsauŋanikman, atchiġñiġaat Jesus-mik, atiġmik isaġulgum qaisaŋanik Mary siŋaiyaugaluaqtitnagu.

22Ipqiqsaġviksraŋat tikitman, Joseph-lu Mary-mlu aniqammiuraq Jerusalem-muutiniġaak qaitchaqtuaqługu Agaayyutmun tuvraqługu maliġutaksraŋa Moses-ŋum, 23maliġutlugu aglausimaruaq maliġutaksraŋiñi Atanġuruam, “Aniqqaaqtuapayaaq aŋugauraq qaisaksrauruq Agaayyutmun.” 24Tuniḷḷaqtuġiaġniqsuk malġuŋnik tiŋmiaġruuraŋnik, iŋiaŋuruamik maliġutaksraŋagun Agaayyutim.

25Jerusalem-mi aŋutiqaġmiñiqsuq atiliŋmik Simeon-mik. Una aŋun nalaunŋaniqsuq taluqsriruaq Agaayyutmik, suli utaqqiñiqsuaq Israel-aaġmiut annautikkaułiksraŋatnik. Ipqitchuam Irrutchim nayuġniġaa. 26Ilaan uqautiniġaa tuquyumiñaiññipḷugu qiñiġaluaqnagu Christ Anniqsuqti Agaayyutim akiqsruutigikkaŋa. 27Simeon sivullikkaupluni Ipqitchuakun Irrutchikun utlautiniqsuq agaayyuvikpaŋmun. Jesus-ŋum aŋayuqaaŋiñ tikiutipmatku aniqammiuraq Jesus agaayyuvikpaŋmun atuumatyaqługu atuiraġiłhagun maliġutaksram, 28Simeon-ŋum akiggiutiniġaa iḷiḷgaaq aasiiñ quyaplugu Agaayyun,

29“Ataniiq, akiqsruutigikkan atuumapkaġiñ,

suli tuqqutlasiruŋa tutqigḷuŋa.

30Irramnik tautukkiga anniqsuqti

31tuyuġikkan annautitquplugich iñuich sumipayaaq.

32Ilaa qaumauruq sagviiruaq anniqsuġiamik Jew-ŋuŋitchuanun

suli kamanautaugisiruq iñuiñun Israel-ŋum.”

33Iḷiḷgaam aapaŋa aakaŋalu quviġusuŋniqsuk tamatkunuuna Simeon-ŋum uqauttutaigun Jesus-kun. 34Simeon-ŋum qiññuaġutiniġik piḷiusiamik suli nipliutiplugu Mary aakagikkaŋa, “Agaayyutim una iḷiḷgaaq piksraqtaaġiniġaa agvisautyaquplugu tammałiksraŋatnun naagaqaa anniqsułiksraŋatnun iñugiaktuanun Israel-aaġmiunun. Iḷitchuqqutaugisiruq, aasii pisigiplugu ilaan kisuutilaaŋa iñugiaktuat iñuich uqaġisirut akitñaġlugu. 35Taatnaġumiŋ sagviġisiñiġaich iriġaqtuqhutiŋ isummatigikkaŋich ilaagun. Suli alianaq savikpaktun ipiktuatun kapirigisiruq uummatipnik.”

36Sivuniksriqiriqaġmiñiqsuq uiḷgaaġnaamik atiliŋmik Anna-mik panianik Phanuel-ŋum kiŋuviaŋiñiñ Asher-ŋum. Anna utuqqauruq. Uiqaġniqsuq tallimat malġuŋni ukiuni, aasii uiŋa tuqupluni. 37Taimakŋaaglaan iñuuniaġniqsuq uiḷgaaġnaaŋupluni, aasiiñ pakma ukiuniŋniqsuq sisamakipiaq sisamanik. Uniḷḷaiññiġaa agaayyuvikpak. Uvlumi unnuaqtuummaan savautiniġaa Agaayyun uisauraaqhuniḷu agaayupluniḷu. 38Taavrumani sassaġniġmi tikiññiqsuq qaitchipḷugu quyyatmik Agaayyun. Uqautiginiġaa taamna iḷiḷgaaq iluqaitñun niġiugaqaqtuanun tasuqsaityałiksraŋanik Jerusalem-ŋum.

Utiłhat Nazareth-mun

39Joseph-ŋum suli Mary-m taŋianikamitkik iluqaisa atuqukkat maliġutaksraŋigun Agaayyutim utiġniqsuk kiŋuniġmiknun Nazareth-mun Galilee-miittuami. 40Iḷiḷgaaq Jesus aglipḷuni saŋŋisiñiqsuq, puqiutiqallapiaqhuniḷu. Suli Agaayyutim iłuaqqutiniġaa.

Nukatpiaġruk Jesus Agaayyuvikpaŋmiittuq

41Ukiuġaġipman aŋayuqaak Jesus-ŋum utlautiraġniqsuk Jerusalem-mun niġiqpagvikaamun atiliŋmun Apqusaakkaułiġmik. 42Jesus qulit malġuŋnik ukiunikman utlautiniqsut niġiqpagvikaamun piraġiłiġmiktitun. 43Niġiqpagvikaam aquagun aigaqsiñiqsut. Utiqsaġmaknik nukatpiaġruk Jesus uniŋñiqsuq Jerusalem-mun, aasiiñ aakaŋan Joseph-ŋumlu naluniġaak. 44Igliġasuginipḷugu iglauqatauruani iglauniqsuk naalġataqługu uvluq. Uvvaasiiñ tikiumakamik nullaġviksraġmiknun pakaaqsiñiġaak akunġatni iḷamiŋ suli iḷauraaŋiñi. 45Paqiŋitñamitku utiaqsiñiqsuk Jerusalem-mun pakkiaqługu. 46Piñayuatigun uvlut paqinniġaak agaayyuvikpaŋmi aquppiqataupluni Jew-ŋuplutiŋ iḷisautriñi, naalaġnipḷugich apiqsruqtaqługiḷḷu. 47Iluqatiŋ tusaaruat ilaanik quviġusuutiginiġaat puqikhuni kiggutaigun. 48Aŋayuqaakkiñ quviġusuutiginiġaak tautukamitku. Aakaŋan nipliutiniġaa, “Iġñiiŋ, qanulgitpisiguk? Aapanlu piŋiksraliḷḷapiaqhunuk taatnaqhunuk pakkiaġiptigiñ.” 49Jesus-ŋum kiuniġik, “Suvaata pakakpisitŋa? Naluniqpitku nayuutiruksraułiġa aapaa tupqani?” 50Aglaan kaŋiqsiŋiññiġaak kiggutaa. 51Tavrakŋa Jesus utiqasiġniġik Nazareth-mun tupigiplugik. Aakagikkaŋan itqaġiplugich iluqaisa tamatkua uummatiġmiitchiutiniġai. 52Jesus agliñiqsuq puqiksipḷuni. Agaayyutimlu iñuiḷḷu nakuaġiniġaat.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index