Search form

Luke 3

Quliaqtuaqałha John Paptaaqtitchirim

1Akimiaġuutaatni ukiut atanniqsuił̣hani Caesar-m atilgum Tiberius, Pontius Pilate kavanaupmiñiqsuq nunami taggisiqaqtuami Judea-mik, Herod atanġupluni Galilee-mi, aniqataa Philip atanġupluni nunami taggisiqaqtuami Iturea-mik Trachonitis-miglu, Lysanias atanġupluni Abilene-mi, aasiiñ 2Annas-lu Caiaphas-lu qaukłiuplutik agaayuliqsini. Taapkua atanġupkaqługich uqałha Agaayyutim tikiumaniqsuq John-mun iġñiŋanun Zechariah-m iñuiḷaami. 3John kukiḷuŋniqsuq kuuŋan Jordan-ŋum avataani quliaqtuaqhuni, “Isummitqigitchi mumigusi killuqsautipsitñiñ paptaaqtillusi. Taatnaġupsi Agaayyutimli natqigutigisigai killuqsautisi.” 4John aggiġñiqsuq tuvraqługu aglausimaruaq makpiġaaŋani sivuniksriqirim Isaiah-m itna,

“Iñuk tuqłuiraqtuq iñuiḷaamiñ:

Itqanaiyautisiuŋ apqutiksraŋa Atanġum,

nalġuġlugu tumiksraŋa!

5Natiġnapayaat immiġḷugich,

iñġich qimiġaallu naqigḷiḷugich,

saquŋaruat apqutit nalġuqsaqmiḷugich,

qaiġiitchuat tumitchaat qaiqsaġlugich.

6Tarrali iñupayaaq iḷitchuġiniaqtuq anniqsuqtimik Agaayyutim akiqsruutigikkaŋanik.” Isaiah 40:3-5

7Iñugiaktuat iñuich utlautiniqsut John-mun paptaaquplutiŋ. Uqautiniġai, “Nimiġiatun ittuasii, kia uqautivasi annatlasiñipḷusi anasiñŋuqsautiksraŋaniñ Agaayyutim? 8Iḷitqutchipsigun qiñiġnaqsisiuŋ isummitqił̣iqsi killuqsautipsitñiñ. Isumanasi, ‘Abraham sivulliaġigikput.’ Uqautigipsi, Agaayyutim makua uyaġaich kiŋuvialiutlagai Abraham-mun! 9Agaayyutim atanniił̣ha qallipiaġataqtuq, iñuktun itqanaiqsuatun kipiłhiñaaġukługu napaaqtuq kaŋiagun. Napaaqtupayaaq asirriŋitchuaq kipikkaugisiruq iktauluniasiiñ ikniġmun.”

10Iñuich apiqsruġniġaat, “Qanuġmi pigisiñiqpisa?” 11Kiuniġai, “Kisupayaam malġuŋnik qaliġuaqaġumi qaitchiḷi iñuŋmun atnuġaaksraitchuamun, suli kisupayaaq niqiksrautiqaġumi niġipkaiḷi niqiksraitchuamik.” 12Iḷaŋich tax-siliqirit utlautipmiñiqsut paptaaquplutiŋ aasiiñ apiqsruqługu, “Iḷisautrii, Sugisiñiqpisali?” 13Uqautiniġai, “Katitchiñasi qaaŋiġḷugu piraksriusiaqsi.” 14Iḷaŋisa aŋuyyiuqtit apiqsruqmiñiġaat, “Uvagutaasiiñ, qanuġisiñiqpisa?” Nipliutiniġai, “Aqsaknasigik iñuich nunuritñigusi naagaqaa saglutiginasigik iñuich. Apaigilugu akiḷiusiaġikkaqsi.”

15Iñupayaat niġiugaqaġniqsut Anniqsuqtimik aggiqsaġumaruamik, aasiiñ isumaniqsut taamna John Christ-ŋupmagaan, anniqsuqti akiqsruutauruaq. 16Aasiiñ John-ŋum uqautiniġai, “Paptaaqtitchiruŋa imikun, aglaan taimma iñuk aggiqsaġumaruaq kamanatluktuq uvamniñ. Siŋiiḷguyumiñaitchuŋaunniiñ aluġutiŋnik. Paptaaġisigaasi Ipqitchuakun Irrutchikun suli iknikun. 17Tigummiaġigaa tiktitaun salummaġukługich mukkaaksrat sanikłuŋniñ, katillugichaasiiñ mukkaaksrat siġḷuaġmiñun. Aglaan ikipkaġisigai sanikłuich ikniġmun qamiyumiñaitchuamun.”

18Atlakaaġiikun John quliaqtuaġniqsuq tusaayugaallautamik iñuŋnun pitchuksaaqługich atlaġuquplugich iñuuniałhat. 19John-ŋum iñiqtiqmiñiġaa ataniq Herod atakkii iḷaqatnikhuni Herodias-mik aniqataan nuliaŋanik suli savaaqaqhuni iñugiaktuanik atlanik pigiitchuanik. 20Aasiiñ Herod savaaqaġniqsuq pigiitḷuktuamik isiqtaupkaqamiuŋ John.

Paptaakkaułha Jesus-ŋum

21Iluqaisa iñuich John-mun paptaaqtinŋanikmata, Jesus-tuuq paptaaqtinniqsuq. Agaayupkaqługu qiḷak aŋmaqtuq 22suli Ipqitchuaq Irrusiq atqaġniqsuq ilaanun tiŋmiaġruuratun. Nipi tusaaniġaat pakmakŋa, “Piqpagiplutin Iġñiġigikpiñ. Quyalimaaġikma.”

Jesus-ŋum Kaŋŋiġviŋi

23Jesus-ŋum aullaġniikamiuŋ savaani, iñuiññaq qulinik ukiuqtutilaaqaġniqsuq. Iñuich isummatiginiġaat iġñiġinipḷugu Joseph-mun,

iġñiŋa Heli-m, 24iġñiŋa Matthat-ŋum,

iġñiŋa Levi-m, iġñiŋa Melchi-m,

iġñiŋa Jannai-m, iġñiŋa Joseph-ŋum,

25iġñiŋa Mattathias-ŋum, iġñiŋa Amos-ŋum,

iġñiŋa Nahum-ŋum, iġñiŋa Esli-m,

iġñiŋa Naggai-m, 26iġñiŋa Maath-ŋum,

iġñiŋa Mattathias-ŋum, iġñiŋa Semein-ŋum,

iġñiŋa Josech-ŋum, iġñiŋa Joda-m,

27iġñiŋa Joanan-ŋum, iġñiŋa Rhesa-m,

iġñiŋa Zerubbabel-ŋum, iġñiŋa Shealtiel-ŋum,

iġñiŋa Neri-m, 28iġñiŋa Melchi-m,

iġñiŋa Addi-m, iġñiŋa Cosam-ŋum,

iġñiŋa Elmadam-ŋum, iġñiŋa Er-ŋum,

29iġñiŋa Joshua-m, iġñiŋa Eliezer-ŋum,

iġñiŋa Jorim-ŋum, iġñiŋa Matthat-ŋum,

iġñiŋa Levi-m, 30iġñiŋa Simeon-ŋum,

iġñiŋa Judah-m, iġñiŋa Joseph-ŋum,

iġñiŋa Jonam-ŋum, iġñiŋa Eliakim-ŋum,

31iġñiŋa Melea-m, iġñiŋa Menna-m,

iġñiŋa Mattatha-m, iġñiŋa Nathan-ŋum,

iġñiŋa David-ŋum, 32iġñiŋa Jesse-m,

iġñiŋa Obed-ŋum, iġñiŋa Boaz-ŋum,

iġñiŋa Salmon-ŋum, iġñiŋa Nahshon-ŋum,

33iġñiŋa Amminadab-ŋum, iġñiŋa Admin-ŋum,

iġñiŋa Arni-m, iġñiŋa Hezron-ŋum,

iġñiŋa Perez-ŋum, iġñiŋa Judah-m,

34iġñiŋa Jacob-ŋum, iġñiŋa Isaac-ŋum,

iġñiŋa Abraham-ŋum, iġñiŋa Terah-m,

iġñiŋa Nahor-ŋum, 35iġñiŋa Serug-ŋum,

iġñiŋa Reu-m, iġñiŋa Peleg-ŋum,

iġñiŋa Eber-ŋum, iġñiŋa Shelah-ŋum,

36iġñiŋa Cainan-ŋum, iġñiŋa Arphaxad-ŋum,

iġñiŋa Shem-ŋum, iġñiŋa Noah-m,

iġñiŋa Lamech-ŋum, 37iġñiŋa Methuselah-m,

iġñiŋa Enoch-ŋum, iġñiŋa Jared-ŋum,

iġñiŋa Mahalaleel-ŋum, iġñiŋa Cainan-ŋum,

38iġñiŋa Enos-ŋum, iġñiŋa Seth-ŋum,

iġñiŋa Adam-ŋum, iġñiŋa Agaayyutim.

Ipqitchuat Makpiġaat - Agaayyutim Uqałhi Iñupiatun

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index